1 / 14

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk. Elektromagnetické vlnenie s vlnovými dĺžkami l = (380nm - 780nm). - spôsobuje v oku fyziologický vnem, nazývaný videnie ,. - príslušná časť elektromagnetického vlnenia sa na- zýva svetlo. Optika je veda, ktorá skúma zákonitosti svetelných

paley
Télécharger la présentation

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

 2. Elektromagnetické vlnenie s vlnovými dĺžkami l = (380nm - 780nm) - spôsobuje v oku fyziologický vnem, nazývaný videnie, - príslušná časť elektromagnetického vlnenia sa na- zýva svetlo.

 3. Optika je veda, ktorá skúma zákonitosti svetelných javov: - pri šírení svetla v prostrediach, na ich rozhraniach, - pri vzájomnom pôsobení svetla a látky, - študuje podstatu svetla.

 4. Svetelný zdroj: - je každé teleso, ktoré vysiela svetlo. Svetelné zdroje: - prirodzené, Slnko a ďalšie hviezdy, - umelé, žiarovky.

 5. Optické prostredie: - je prostredie, ktorým sa svetlo šíri. - priehľadné, - svetlo prepúšťa bez podstatného zoslabenia,cez toto prostredie vidíme.

 6. Optické prostredie: - je prostredie, ktorým sa svetlo šíri. - nepriehľadné, - svetlo neprepúšťa, pohlcuje ho, alebo odráža.

 7. Optické prostredie - je prostredie, ktorým sa svetlo šíri, - priesvitné, -svetlo prepúšťa, ale rozptyľuje ho všetkými smermi.

 8. Základné princípy šírenia svetla: 1. Princíp priamočiareho šírenia svetla 2. Princíp nezávislosti chodu lúčov 3. Princíp zámennosti chodu lúčov 4. Princíp konštantnej rýchlosti svetla vo vákuu 5. Fermatov princíp

 9. Z 1. Princíp priamočiareho šírenia svetla: - v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri priamočiaro. Priamka kolmá na vlnoplochu udáva smer, v ktorom sa šíri svetlo a nazýva sa svetelný lúč.

 10. 2. Princíp nezávislosti chodu lúčov: - ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a postupujú prostredím nezávisle jeden od druhého.

 11. 3. Princíp zámennosti chodu lúčov: - po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť oboma smermi. A B

 12. 4. Princíp konštantnej rýchlosti svetla vo vákuu: - rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštan- tou. c = 299792458 m.s-1 c = 3.108 m.s-1 c = 300 000 km.s-1 V iných prostrediach závisí rýchlosť svetla: - od fyzikálnych vlastnosti prostredí, napr. teploty, tlaku, - od frekvencie svetla.

 13. c v n - absolútny index lomu látky, - udáva, koľkokrát je rýchlosť svetla v látke menšia ako rýchlosť svetla vo vákuu.

 14. 5. Fermatov princíp: - medzi dvoma bodmi sa svetlo šíri po takej trajek- tórii, ktorú prejde za najkratší čas. A B

More Related