1 / 15

Uitkomsten Onderzoek Goed Geregeld

Uitkomsten Onderzoek Goed Geregeld. Uitgezet onder 47 adviseurs van vrijwilligerscentrales en -steunpunten en onder 58 lokale vrijwilligersorganisaties Respons: 31 Adviseurs (66%) 36 Organisaties (62%). Uitkomsten enquête adviseurs.

palti
Télécharger la présentation

Uitkomsten Onderzoek Goed Geregeld

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Uitkomsten Onderzoek Goed Geregeld Uitgezet onder 47 adviseurs van vrijwilligerscentrales en -steunpunten en onder 58 lokale vrijwilligersorganisaties Respons: • 31 Adviseurs (66%) • 36 Organisaties (62%)

 2. Uitkomsten enquête adviseurs • 48% van de adviseurs heeft zich in de periode 2009-2011 aangesloten bij het netwerk (52% tussen 2005 en 2009) • 36% heeft minimaal 3 beoordelingstrajecten uitgevoerd • 35% van aangesloten adviseurs heeft nog nooit een beoordelingstraject uitgevoerd • De adviseurs die nog 0 beoordelingen hebben uitgevoerd geven daarvoor als belangrijkste redenen aan: Organisaties waarmee ik contact heb, tonen geen belangstelling voor Goed Geregeld (64%) • Gemiddelde tijd die aan een beoordeling wordt besteed: 14 uur • 76% gebruikt wel eens onderdelen vd zelfevaluatie in het eigen advieswerk • 84% vindt het in enige mate belangrijk dat Goed Geregeld blijft bestaan (>5) 68% vindt het heel belangrijk (>7)

 3. Wat was de belangrijkste reden om aan te sluiten bij het Goed Geregeld netwerk? • Een manier om de adviesfunctie van het steunpunt vorm te geven 77% • Profileer-mogelijkheid als expert in kwaliteit van vrijwillige inzet 68% • Het versterkt bestaande relaties met vrijwilligersorganisaties 52% • Aansluiting bij landelijk netwerk om kennis te delen over het werken aan kwaliteitsverbetering van vrijwillige inzet26% • Goed Geregeld levert PR op voor onze organisatie26% • We hebben opdracht van de gemeente gekregen om te gaan werken met Goed Geregeld6%

 4. Wat levert Goed Geregeld de adviseurs in praktijk op? • Een manier om de adviesfunctie van het steunpunt vorm te geven 74% • Profileer-mogelijkheid als expert in kwaliteit van vrijwillige inzet 68% • Het versterkt bestaande relaties met vrijwilligersorganisaties 48% • Het levert ons nieuwe relaties met vrijwilligersorganisaties op 19% • PR voor onze organisatie23% • Aansluiting bij landelijk netwerk om kennis te delen over het werken aan kwaliteitsverbetering van vrijwillige inzet19%

 5. Wat levert Goed Geregeld de vrijwilligers- organisaties op volgens GG-adviseurs? • Inzicht over de stand van zaken rond vrijwillige inzet in de eigen organisatie94% • Een hulpmiddel om aan interne kwaliteitsverbetering te werken 97% • Een hulpmiddel om de kwaliteit van het vrijwilligersmanagement/ beleid bespreekbaar te maken 77% • Een manier om gemeente, financiers, anderen, te laten zien dat ze goed voor de vrijwilligers zorgen65% • Interne trots, het is een pluim op het werk68% • Een manier om (potentiële) vrijwilligers te laten zien dat ze een aantrekkelijke organisatie zijn65%

 6. Wenselijke toekomstscenario’s Goed Geregeld volgens adviseurs • Goed Geregeld blijft in ongewijzigde vorm bestaan, NOV moet worden overtuigd van het bestaansrecht van Goed Geregeld 56% wenselijk/44% neutraal • De kwaliteitsonderscheiding wordt ook toegankelijk gemaakt voor kleine organisaties. Dit vergroot het het draagvlak voor GG en daarmee de kans op continuering vanuit NOV92% wenselijk/7% neutraal • GG blijft bestaan in huidige opzet en gemeenten waar GG-adviseurs actief zijn betalen mee aan de kosten 39% wenselijk/29% onwenselijk • De projectorganisatie, netwerkbijeenkomsten en introductie nieuwe adviseurs worden overgedragen aan het adviseursnetwerk. NOV blijft de eindbeoordeling doen 28% wenselijk/47% onwenselijk

 7. Wenselijke toekomstscenario’s Goed Geregeld volgens adviseurs • Goed Geregeld wordt opgeheven en de zelfevaluatie blijft via internet beschikbaar 24% wenselijk/62% onwenselijk • GG blijft bestaan in huidige opzet en organisaties die de onderscheiding willen behalen, betalen een bijdrage aan NOV 22% wenselijk/59% onwenselijk • Goed Geregeld incl. projectorganisatie en onderscheiding wordt volledig overgedragen aan het adviseursnetwerk 15% wenselijk/59% onwenselijk • De kwaliteitsonderscheiding vervalt en het adviseursnetwerk wordt een actief kennisnetwerk voor kwaliteit van vrijwillige inzet 11% wenselijk/57% onwenselijk

 8. Versterken netwerk adviseurs • Het stellen van eisen aan het adviseursnetwerk verhoogt de waarde van het netwerk: 62% eens/3% oneens/35% neutraal • Adviseurs in het netwerk moeten minimaal 1 beoordeling per jaar doen. Zo bestaat het netwerk uit adviseurs die daadwerkelijk actief bezig zijn met Goed Geregeld: 55% eens/11% oneens/34% neutraal • Adviseurs moeten minimaal 1x per jaar deelnemen aan een netwerkbijeenkomst: 57% eens/11% oneens/32% neutraal • Adviseurs moeten een training adviesvaardigheden hebben afgerond voordat ze deel van het netwerk mogen uitmaken:56% eens/23% oneens/21% neutraal

 9. Versterken netwerk adviseurs • Ook adviseurs moeten na 3 jaar opnieuw worden beoordeeld om deel uit te blijven maken van het netwerk: 44% eens/28% oneens/28% neutraal • Het is niet nodig om specifieke eisen te stellen aan mensen die deel uit willen maken van het adviseursnetwerk: 0% eens/78% oneens/22% neutraal • Als er eisen gesteld worden aan het adviseursnetwerk dan trek ik me terug als adviseur van het netwerk: 0% eens/68% oneens/32% neutraal

 10. Wat levert Goed Geregeld de vrijwilligers- organisaties op? • Een manier om gemeente, financiers, anderen, te laten zien dat we goed voor onze vrijwilligers zorgen83% • Een hulpmiddel om aan interne kwaliteitsverbetering te werken78% • Inzicht over de stand van zaken rond vrijwillige inzet in de eigen organisatie69% • Een manier om (potentiële) vrijwilligers te laten zien dat ze een aantrekkelijke organisatie zijn67% • Interne trots, het is een pluim op het werk67% • Een hulpmiddel om de kwaliteit van het vrijwilligersmanagement/beleid bespreekbaar te maken 39%

 11. Waarde kwaliteitsonderscheiding volgens organisaties Als Goed Geregeld had bestaan uit een zelfevaluatie- en beoordelingstraject zonder een kwaliteitsonderscheiding, was u dan aan GG begonnen? • 50% Ja, waarschijnlijk wel • 25% misschien • 25% nee waarschijnlijk niet Zou u bereid zijn om een eigen bijdrage te betalen om de kosten van de landelijke projectorganisatie van Goed Geregeld te dekken? • 13% Ja • 35% Misschien • 52% Nee • 100% vindt het in enige mate belangrijk dat Goed Geregeld blijft bestaan (>5) 100% vindt het heel belangrijk (>7) • 100% denkt op te gaan voor een herbeoordeling na 3 jaar

 12. Wenselijke toekomstscenario’s Goed Geregeld volgens vrijwilligersorganisaties • Goed Geregeld blijft in ongewijzigde vorm bestaan, NOV moet worden overtuigd van het bestaansrecht van Goed Geregeld 91% wenselijk/6% onwenselijk • De kwaliteitsonderscheiding wordt ook toegankelijk gemaakt voor kleine organisaties. Dit vergroot het draagvlak voor GG en daarmee de kans op continuering vanuit NOV 83% wenselijk/9% onwenselijk • GG blijft bestaan in huidige opzet en gemeenten waar GG-adviseurs actief zijn betalen mee aan de kosten 66% wenselijk/20% onwenselijk • Goed Geregeld wordt opgeheven en de zelfevaluatie blijft via internet beschikbaar 21% wenselijk/62% onwenselijk • GG blijft bestaan in huidige opzet en organisaties die de onderscheiding willen behalen, betalen een bijdrage aan NOV 13% wenselijk/52% onwenselijk

 13. Conclusies • Beoogde doelstellingen van Goed Geregeld komen overeen met wat het vrijwilligersorganisaties en centrales/steunpunten oplevert • Verwachte voordelen bij aansluiten netwerk komen overeen met ervaringen van adviseurs in de praktijk • Kwaliteitsonderscheiding is belangrijke maar niet noodzakelijke voorwaarde om met Goed Geregeld (de zelfevaluatie) te werken voor veel vrijwilligersorganisaties • Gemiddeld aantal uitgevoerde beoordelingen per adviseur is beperkt (wel groeiend) • Belangrijkste argument voor niet-beoordelen door adviseurs is gebrek aan belangstelling bij vrijwilligers-organisaties uit huidige klantenbestand

 14. Conclusies (2) • Adviseurs en organisaties vinden dat Goed Geregeld moet blijven bestaan, bij voorkeur ongewijzigd • Veel draagvlak voor Goed Geregeld-versie voor kleine organisaties zonder beroepskracht, zowel bij adviseurs als vrijwilligersorganisaties • Veel draagvlak voor verscherpen kwaliteitseisen van aangesloten adviseurs (bij adviseurs zelf) • Draagvlak bij groot deel vrijwilligers-organisaties en deel van de adviseurs voor Gemeente als co-financier van Goed Geregeld • (bijna) de helft van de organisaties wil misschien of zeker een (beperkte) bijdrage leveren aan kosten Goed Geregeld

 15. Contactgegevens projectorganisatie Goed Geregeld • Elize Smal, e.smal@movisie.nl, 030 789 2105 (projectleider, met verlof tot september 2011) • Daan de Bruijn, d.debruijn@movisie.nl, 030 789 2098 (vervangend projectleider tot september 2011) • Eline Vossen-van de Ruit, e.vossen-vanderuit@movisie.nl, 030 789 2058 Kijk op www.nov.nl, bij Goed Geregeld

More Related