1 / 35

At analysere og vurdere ressourcer til undervisning

parson
Télécharger la présentation

At analysere og vurdere ressourcer til undervisning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Undervisningsmidler fremmer den meget hensigtsbetonede undervisning, de er fantasiforladte, entydige, røvtriste, overpædagogiske i deres hjælpeløshed. Undervisningen bliver sådan set nok bedre, i forhold til faget eller emnet, men hvis det er for livet, skolen skal undervise, –så er fattigdommen lige om hjørnet! Per Højholt 1985 Læring og læringsressourcer- november 2011 At analysere og vurdere ressourcer til undervisning

 2. Behov for at udvikle værktøjer der kan • give hurtigt overblik og faglig dybde • lægge op til den professionelle, kollegiale samtale • sammenligne læremidler • hjælpe til at foretage begrundede valg • pege på potentialer og didaktiske muligheder • medvirke til skoleudvikling i en medialiseret kultur

 3. Spørgsmål: • Hvilke kriterier anlægger I ved valg af nye læremidler/-ressourcer • Hvor godt skal man kende et læremiddel for at kunne anbefale det til en konkret undervisningssammenhæng? • Hvordan udvikle et fælles sprog omkrig læremidler til analyse, vurdering og udformning af strategier i forhold til at bruge læremidler i praksis og herigennem udvikle denne?

 4. Påstand • Alle læremidler besidder et potentiale • Praksis (kulturen) er afgørende for om og på hvilken måde potentialerne realiseres

 5. Hvad er læremidler?

 6. Digitale ressourcer Didaktiserede og ikke-didaktiserede ressourcer Lærerne og de nye vilkår

 7. To perspektiver på læremidler I forbindelse med indkøb af interaktive tavler har man på en skole forlangt, at undervisningen af lærerne foregår i klasserne med eleverne til stede … Hvilket perspektiv har læringscentret?

 8. Læremiddelanalyse a la JJH • Overordnet læremiddelgenre • Semantisk – Didaktisk – Funktionelt? • Læremiddelkarakteristik (genre, tematik, medie og modaliteter) • Tilgængelighedsanalyse (læseværdighed, læsbarhed, læselighed) • Lærbarhedsanalyse(faglig relevans) • Undervisbarhedsanalyse (tekniske og didaktiske kompetencer, rammefaktorer) • Brugbarhedsvurdering

 9. Læremidler vurderes i relation til praksis

 10. Læremiddeltjek - parametre  1. Tilgængelighed • Indhold • Udtryk • Aktivitet 2. Differentiering • Indhold • Udtryk • Aktivitet 3. Progression • Indhold • Udtryk • Aktivitet 4. Lærerstøtte • Planlægning • Gennemførelse • Evaluering 5. Sammenhæng • I realisering af mål • I formidling af indhold • I aktivering af elever 6. Legitimitet • Folkeskoleloven • Fælles Mål • Faglig viden Lærer- perspektiv Elev- perspektiv Samfunds-perspektiv Artikel

 11. Hvordan reducerer vi kompleksiteten omkring læremidler/-ressourcer så det bliver et operationalisérbart felt for læringscentret?

 12. redidaktisering • Hvad skal eleven lære? (vidensdimensionen) • Hvordan skal eleven lære det? (læringsdimensionen) • Hvordan skal undervisningen planlægges, gennemføres og evalueres? (undervisningsdimensionen) Læremiddel- design Undervisningsdesign (Re)didaktisering

 13. Læselige, læsbare og læseværdige

 14. En interaktiv læsemodel

 15. Tekstgenre og organisation • Med hvilket overordnet formål er teksten skrevet? • Er teksten organiseret på en hensigtsmæssig måde? • Støttes eleven gennem metakommentarer i at kunne begå sig i læremidlet og forstå det hun læser?

 16. Faglig sprogbrug • En fagtekst er karakteriseret ved at have mange tekniske termer, definitioner, nominaliseringer, et formelt sprog og passivkonstruktioner

 17. Teknikalitet • Fagbegreber: generelle (befolkning), abstrakte (politisk system)nominaliseringer (abstrakte fænomener) • Taksonomier (hierarkier, kategorier) • Førfaglige ord: udtryk som antages at høre til læserens almene viden • passivkonstruktioner

 18. Eksempel • Hensigtsmæssig opstilling af teksten har stor betydning for modtagerens forståelse og udbytte af indholdet • Flere eksempler

 19. Kohæsion • Syntaks • Tema-rema • Konjunktioner • Referencekoblinger

 20. Multimodalitet • Når forskellige udtryksmåder eller modaliteter sættes sammen, har vi at gøre med en multimodal tekst. • Kræver intertekstuel læsekompetence • Modal affordance: forskellige modaliteter er specielt velegnede til visse ting og mindre til andre

 21. Sammenhæng mellem tekstelementer

 22. Visuel tilgængelighed • Reading as interpretation • Reading as design

 23. Opgaver

 24. Opgaver • Bråten omkring læsemotivation • følgende komponenter synes at være særligt vigtige: forventning om mestring, indre motivation og mestringsmål • Man kan altså spørge: Er opgaverne udformet på en måde så eleverne motiveres til at gå i gang med opgaven?

 25. Læserposition • I hvilken udstrækning lægger læremidlet tekster og stof tilrette på en måde, så det appellerer til læseren – fx ved at inddrage eller henvise til dennes hverdagsviden og forforståelse? • I hvilken udstrækning henvender læremidlet sig gennem sine sproglige valg direkte til læseren? Er der fx direkte ’du’-henvendelser? I hvilken udstrækning og evt. hvordan anvendes deixiske udtryk (du, I, vi osv.) til at pege og udpege i teksten? • Er der forskelle i henvendelsesformen i de forskellige læremiddeltekster (fx forord, indledninger og andre metatekster og de beskrivende og forklarende tekster)? • Inkluderes eller ekskluderes læseren af teksten? Hvordan?

 26. Læringsdesign med web 2.0 • Mindmanager • Moodle • WixCom • Picnic • Wikimedia Commons • Monkey Jam • ”Web 2.0 til klasselæreren” • Go2web20 • Skolernes Udviklings Netværks Blogs

 27. Analysér et læremiddel/-ressource • Vurdér hvilken fremgangsmåde I vil vælge til en analyse • Afprøv modellen på et konkret udtryk • Tænk over hvordan man udvikler en brugbar strategi ift analyse, vurdering og formidling/vejledning omkring læremidler/-ressourcer

More Related