1 / 11

Pogled unaprijed Izazovi Europske unije u gospodarenju otpadom Marijan Galović Projekt manager

Projekt „ Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko baranjskoj županiji i okrugu Sjeverna Bačka ” provode: Zelena akcija - FoE Hrvatska Frankopanska 1, 10000 Zagreb, Croatia Tel / fax: +385 (0)1 4813 096, za@zelena-akcija CEKOR Korzo 15/13, 24000 Subotica, Serbia Tel: +381 (0) 24 527019

pearl
Télécharger la présentation

Pogled unaprijed Izazovi Europske unije u gospodarenju otpadom Marijan Galović Projekt manager

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Projekt „Ka zajednicama koje recikliraju u Osječko baranjskoj županiji i okrugu Sjeverna Bačka” provode: • Zelena akcija - FoE Hrvatska • Frankopanska 1, 10000 Zagreb, Croatia • Tel / fax: +385 (0)1 4813 096, za@zelena-akcija • CEKOR • Korzo 15/13, 24000 Subotica, Serbia • Tel: +381 (0) 24 527019 • Fax +381 (0) 24 523191, djnatasa@yahoo.com • Zeleni Osijek • Opatijska 26f, 31000 Osijek, Croatia • Tel:+385 31 565 180, • Fax: +385 31 565 182, zeleniosijek@zeleni-osijek.hr

  2. Pogled unaprijed • Izazovi Europske unije u gospodarenju otpadom • Marijan Galović • Projekt manager

  3. EFIKASNOST RESURSA (resource efficiency) • Efektivno korištenje prirodnih resursa i pritom smanjenje njihovog štetnog utjecaja na okoliš. • Efikasno trošenje resursa je jedan od aspekata održivog razvoja čija je definicija: • “Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, a istodobno ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe“ • Lester Brown

  4. Efektivno korištenje prirodnih resursa odnosi se na smanjenje korištenja resursa poput vode, hrane, energije i prirodnih materijala. • Life cycle analysis (analiza životnog toka materijala) • Ocjenjuje se: zagađenje zraka, vode, tla, otpad, buka, potrošnja energje, utjecaj na ekosustav i slično. • Ekološke prednosti recikliranja i ponovne upotrebe su danas već dobro istražene te opće-prihvaćene.

  5. Odlaganje neobrađenog otpada je zabranjeno • Odvojeno prikupljanje se zakonski propisuje • Komunalna poduzeća moraju sagledati sve aspekte uvođenja sustava odvojenog prikupljanja otpada • Odlaganje je najjeftinija opcija gospodarenja otpadom • Odvojeno prikupljanje se u većini slučajeva ne isplati • Komunalna poduzeća se rijetko odlučuju na unaprijeđenje sustava odvojenog prikupljanja otpada

  6. Prevencija nastanka otpada 50% Ponovna upotreba Recikliranje kompostiranje Energetska Oporaba 60% eff. Odlaganje max 20% C

  7. Ciljevi za recikliranje otpada koji iznose 50% za komunalni i 70% za građevinski otpad do 2020. godine. • Odvojeno sakupljanje, najkasnije do 31.12.2015. godine, mora se osigurati za: papir, metal, plastiku i staklo, električni i elektronički otpad, otpadna vozila, otpadne gume, građevinski, medicinski i biootpad.

  8. “Ka resursno efikasnoj Europi” “Ensure that public funding from the EU budget gives priority to activities higher up the waste hierarchy as defined in the Waste Framework Directive (e.g. priority to recycling plants over waste disposal) (in 2012/2013);” Ova rečenica je vrlo jasan signal da će se prioriteti u financiranju iz europskog budgeta definitivno birati prema stupnju usklađenosti sa hijerarhijom gospodarenja otpadom.

  9. Zaključak: • Prilagođavanje i dostizanje EU standarda iz sektora gospodarenja otpadom će uzrokovati značajne potrebe za novim investicijama na lokalnom nivou, • Kako bi se projekti komunalnih poduzeća mogli financirati oni već sada trebaju ulaziti u visok stupanj pripremljenosti, • Saznanja o mogućnostima postoje... Potražimo ih

  10. Zelena akcija • Frankopanska 1, 10000 Zagreb, Croatia • Tel / fax: +385 (0)1 4813 096, za@zelena-akcija • CEKOR • Korzo 15/13, 24000 Subotica, Serbia • Tel: +381 (0) 24 527019 • Fax +381 (0) 24 523191, djnatasa@yahoo.com • Zeleni Osijek • Opatijska 26f, 31000 Osijek, Croatia • Tel:+385 31 565 180, • Fax: +385 31 565 182, zeleniosijek@zeleni-osijek.hr • Disclaimer; • “This information has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this information are the sole responsibility of Zelena Akcija, Zeleni Osijek and CEKOR and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.“

More Related