1 / 7

Reformulering og implementering af den Europæiske beskæftigelsesstrategi

Reformulering og implementering af den Europæiske beskæftigelsesstrategi. Mikkel Mailand FAOS-eftermiddagsseminar 13. juni, 2006 FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Reformulering og implementering af den europæiske beskæftigelsesstrategi (EES). Forskningsspørgsmål

pennie
Télécharger la présentation

Reformulering og implementering af den Europæiske beskæftigelsesstrategi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Reformulering og implementering af den Europæiske beskæftigelsesstrategi Mikkel Mailand FAOS-eftermiddagsseminar 13. juni, 2006 FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

  2. Reformulering og implementering af den europæiske beskæftigelsesstrategi (EES) Forskningsspørgsmål • Hvilke aktører – medlemsstaterne, KOM, eller andre – har haft størst indflydelse på EES løbende reformulering? • I hvilket omfang er MSernes beskæftigelsespolitik blevet påvirket af EES og hvilke faktorer er afgørende for påvirkningen? Metode • 64 interview med nøglepersoner fra KOM og medlemsstater + dokumentanalyser

  3. Den europæiske beskæftigelsesstrategi – kort fortalt Beskæftigelses-retningslinierne: På baggrund af forslag fra KOM fastsætter Rådet retningslinier for for medlemsstaterne NAP/NRP: MS beskriver hver år i en plan hvordan retningslinierne omsættes til praksis [ Fælles beskæftigelsesrapport: Rådet og KOM evaluerer i fællesskab NAPerne. KOM formulerer udkast til nye retningslinier Henstillinger: Rådet kan, på forslag fra KOM, udstikke landespecifikke henstillinger

  4. Forskningsresultater politikformulering Fire beslutningsprocesser 2003 – 2005: • EES revision ’03: Fleste MS vil have EES forsimpling, KOM ikke for meget > færre retningslinier, flere måltal • Kok 1: UK initiativ pga. skuffede forventning > kun lidt nyt i rapport • Kok 2: Forberede Lissabon-revision > ikke særlig ’liberal’ rapport, vægt på vidensamfund, fokus, nationalt ejerskab • EES revision ’05: Integration af retningslinierne. EES revision udramatisk, måltal + henstillinger usikker fremtid Samlet set - hvem bestemmer og hvordan? • KOM svækket og MS styrket. AM-parter og Europa-parlament relativ svag, primært uformel, indflydelse • MS og KOM agerer i revisionerne via en minimalist-koalition og en regulerings-koalition

  5. Forskningsresultater implementering

  6. Forskningsresultater implementering (fortsat) Omfanget af den direkte påvirkning • Varierende, men generelt svag direkte påvirkning af MSernes beskæftigelsespolitik • Revisionerne 2003 og 2005 har ikke øget gennemslagskræft i MSerne; EES nedprioriteres Faktorer der øger EES’ påvirkning via pres • Lav grad af overensstemmelse (PL,ES) • Dårlig performance (PL) • Økonomisk eller politisk EU-afhængighed (PL,ES) Faktorer der øger EES’ påvirkning via strategisk anven. • Fravær af Euro-skepsis (ES) • Fravær af konsensus (ES, PL)

  7. Den europæiske beskæftigelsesstrategis fremtid Det hårdere scenarium • henstillinger og måltal vender tilbage • Den europæiske socialfond kobles tættere til EES Det bløde scenarium • læring uden ’naming and shaming’ • ’fælles principper’ for flexicurity indenfor EES ’Deroute-scenarium’ • EES og Lissabon-processen fortsætter ned af den politiske rangstige

More Related