Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura prezentace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktura prezentace

Struktura prezentace

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Struktura prezentace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Struktura prezentace • Makroekonomická predikce (říjen 2012) • makroekonomický čtyřúhelník • pozice v hospodářském cyklu • rizika predikce • Vybrané aspekty ekonomiky ČR z hlediska přípravy NPR • konjunkturální ukazatele • reálná produktivita práce • toky v registrované nezaměstnanosti • podíl sebezaměstnaných osob

 2. Hlavní makroekonomické ukazatele (říjen 2012) Prameny: ČSÚ, ČNB, propočty MF ČR.

 3. Ekonomika je v průběhu 20 let již počtvrté v recesi … Hrubý domácí produkt (reálný) (meziroční růst v %, příspěvky v procentních bodech) Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR.

 4. … zatím nedosáhla maxima z Q3/2008 … Hrubý domácí produkt (reálný) (očištěno o sezóny a pracovní dny, úroveň v mld. Kč 2005, růst v %) Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR.

 5. … a zaostává za sousedními zeměmi Hrubý domácí produkt (reálný) (očištěno o sezóny a pracovní dny, index Q3/2008 = 100) Pramen: ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR.

 6. Inflace by se měla pohybovat blízko cíle ČNB Spotřebitelské ceny(meziroční růst v %) Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR.

 7. Nezaměstnanost zatím poměrně nízká Míra nezaměstnanosti (VŠPS, v %) Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR.

 8. Deficit běžného účtu rovněž nízký, přebytek obchodní bilance rekordní Běžný účet platební bilance(v % HDP, roční klouzavé úhrny) Pramen: ČNB, propočty MF ČR.

 9. Záporná produkční mezera se znovu prohlubuje Produkční mezera (v % potenciálního produktu) Pramen: ČSÚ,ČNB a propočty MF ČR.

 10. Rizika predikce • ve vnějším prostředí se krátkodobá rizika snížila (pokles výnosů SD), z hlediska střednědobého horizontu je však situace závažnější (Řecko) • vnitřní rizika v české ekonomice: • politická nestabilita, • obtížně předvídatelné parametry podnikatelského prostředí, • snahy o další zvýšení regulace, • velmi nízká úroveň důvěry spotřebitelů i části podnikatelského sektoru v další ekonomický vývoj

 11. Některé problematické aspektyekonomiky ČR z pohledu přípravy NPR 2013

 12. 1. Konjunkturální ukazatele – důvěra na bodu mrazu Průmysl Spotřebitelé Služby Stavebnictví Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR.

 13. 2. Reálná produktivita práce klesá … Reálná produktivita práce (meziroční růst v %) Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR.

 14. … a pozice vůči sousedním zemím se zhoršuje Reálná produktivita práce (meziroční růst v %) Pramen: Eurostat, propočty MF ČR.

 15. 3. Lidé pracovat chtějí, … Poměr pracovní síly k populaci 15 – 64 let (v %) Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR.

 16. … ale dostat se z pasti nezaměstnanosti je obtížné (toky v rámci registrované nezaměstnanosti, 12měsíční klouzavé úhrny v tis.) Pramen: MPSV, propočty MF ČR.

 17. 4. Stáváme se národem „podnikatelů“ … (podíl sebezaměstnaných na celkové zaměstnanosti v %) Pramen: ČSÚ, propočty MF ČR.

 18. … a stoupáme žebříčkem vzhůru (podíl sebezaměstnaných na celkové zaměstnanosti v EU v %, 2011) Pramen: Eurostat, propočty MF ČR.

 19. Shrnutí • Z makroekonomického pohledu považujeme za významné tyto problémy, které by měly být osloveny v rámci NPR 2013: • krize důvěry • zaostávání v produktivitě práce • past nezaměstnanosti a nedostatečná tvorba nových pracovních míst • problém „pseudopodnikatelů“

 20. Děkuji za pozornost. E-mail: frantisek.cvengros@mfcr.cz