1 / 10

Druhy vlastnictví

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná ICT “. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

penny
Télécharger la présentation

Druhy vlastnictví

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 3. ledna 2013 Autorka: Mgr. Kateřina Kyjovská

  2. Druhy vlastnictví

  3. Co by se nám mělo spojit s vlastnictvím? • Právo něco vlastnit – jedním ze základních lidských práv • S vlastnictvím jsou vázány také povinnosti • Uveďte příklady legálního nabytí vlastnictví. • Koupí • Dědictvím • Výhrou

  4. Veřejné státní vlastnictví Vlastníkem je stát Lesy ČR • Státní hrady a zámky

  5. Veřejné krajské a obecní vlastnictví • Vlastníkem je kraj nebo obec Školy, radnice, městské parky, …

  6. Soukromé vlastnictví • Vlastníkem jsou soukromé osoby

  7. Další dělení vlastnictví

  8. Zdroje obrázků • Burgkarlstein02.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Burgkarlstein02.jpg#filelinks • LOVECZ. Wood Jizera Mountains.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wood_Jizera_Mountains.JPG • School.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:School.JPG • SVETER. The New City Hall of Ostrava.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_New_City_Hall_of_Ostrava.jpg • Home brown red shutters. WPClipart [online]. 2007 [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/buildings/homes/home_brown_red_shutters.png.html • Laptop 5. WPClipart [online]. 2007 [cit. 2013-01-03]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/computer/laptop/laptop_2/laptop_5.png.html

  9. Literatura • BELLOVÁ, Jana a kol. Občanský a společenskovědní základ: Ekonomie. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7402-093-3. • HOLMAN, Robert. Ekonomie: sbírka řešených otázek a příkladů. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2012, xi, 155 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-333-5.KLÍNSKÝ, Petr, • PETR KLÍNSKÝ, Otto Münch. Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Vyd. 1. Praha: Eduko, 2010. ISBN 978-808-7204-214. • PETRŽELOVÁ, Jana. Maturitní otázky - ekonomie. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 190 s. Maturitní otázky. ISBN 978-80-253-0598-0.

More Related