1 / 11

Lampa Ett arbete i teknik

Lampa Ett arbete i teknik. skrivet av _________ i klass ___ 4/12 2006. Hur den är byggd (G-VG). Vad kan du skriva om här? Hur du satt ihop kablar och kontakter Hur du har byggd resten. För VG skall ritningarna vara i skala! Rita t ex sprängskiss. Hur den är byggd (G-VG).

Télécharger la présentation

Lampa Ett arbete i teknik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LampaEtt arbete i teknik skrivet av _________ i klass ___ 4/12 2006

  2. Hur den är byggd (G-VG) Vad kan du skriva om här? Hur du satt ihop kablar och kontakterHur du har byggd resten För VG skall ritningarna vara i skala!Rita t ex sprängskiss

  3. Hur den är byggd (G-VG) Vad kan du skriva om här? Hur du satt ihop kablar och kontakterHur du har byggd resten För VG skall ritningarna vara i skala!Rita t ex sprängskiss

  4. Hur den fungerar (G) Glöm inte att rita atomer, elektroner.... Vad kan du skriva om här? Hur lampan tänds och släckHur och varför lyser lampan.

  5. Hur den fungerar (G) Glöm inte att rita atomer, elektroner.... Vad kan du skriva om här? Hur lampan tänds och släckHur och varför lyser lampan.

  6. Val av material (VG) Vad kan du skriva om här? Varför du har använt trä eller papper eller tyg eller metalltråd...

  7. Val av verktyg (VG) Vad kan du skriva om här? Varför du har använt skruvmejsel eller svarv eller tång...

  8. Val av utseende (VG) Vad kan du skriva om här? Varför du har valt det utseendet.

  9. Alternativt bygge Vad kan du skriva om här? När du har byggt färdigt då upptäcker du att en del saker hade kunnat göras annorlunda... Skriv här hur du skulle ha byggt nästa lampa.

  10. Utvärdering Vad kan du skriva om här? Här skall du utvärdera ditt arbete. Hade du kunnat arbeta på ett annat sätt. Hur var din planering? Hur kunde den ha förbättrats?

More Related