1 / 40

Skriva ett arbete? 5-7 sidor?Vetenskapligt?

Skriva ett arbete? 5-7 sidor?Vetenskapligt?. Vadå????. Hur gör man?. Man kan göra på olika sätt Jag kommer här att presentera en modell genom att visa hur jag själv följt modellen när jag skrivit ett arbete. Hoppas att den kommer att vara till nytta!. Modell vetenskaplig rapport.

aran
Télécharger la présentation

Skriva ett arbete? 5-7 sidor?Vetenskapligt?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Skriva ett arbete?5-7 sidor?Vetenskapligt? Vadå????

 2. Hur gör man? • Man kan göra på olika sätt • Jag kommer här att presentera en modell genom att visa hur jag själv följt modellen när jag skrivit ett arbete. • Hoppas att den kommer att vara till nytta!

 3. Modell vetenskaplig rapport • 1 Välj område • 2 Brainstorma • 3 Formulera din fråga • 4 Skriv syfte • 5 Samla information • 6 Bearbeta informationen • 7 Presentera • 8 Utvärdera

 4. 1 Välj område • Du kanske har fått i uppgift att skriva om ett specifikt område • Eller har du förmånen att välja ett område du är nyfiken på!!!! Jag väljer alternativa energikällor!

 5. 2 Brainstorma! • För att ett arbete ska bli riktigt bra krävs att du är nyfiken och har ett intresse av innehållet. • Därför är det viktigt att själv komma fram till en frågeställning inom det område man kan tänka sig att arbeta med eller som man blivit tilldelad. • Att ”brainstorma” innebär att man helst skriver ner allt man kommer att tänka på inom det valda området. Det innebär att man inte ska värdera innehållet. Det får vara hur dumt som helst!

 6. Min brainstorming inom området alternativa energikällor Halmstad kommun vindkraft Falkenbergs kommun lämplig för vindkraft? till havs Krävs vissa kriterier för vindkraft Inga utsläpp vid drift Politiker har nämnt biogas Ny teknik? Kostnad? Hur funkar biogas? Minikraftverk? Hushållets eget vindkraftverk? Stockholmskommun värmer upp helt villaområde Kan biogas vara ett alternativ för Halmstad?

 7. 3 Problemformulering • Studera din brainstorming för att se om något gjorde dig nyfiken. Vad skulle du vilja veta mer om? • Min problemformulering blev: Är biogas ett bra alternativ för Halmstad kommun?

 8. 4 Syfte • Skriv ditt syfte med frågeställningen. Varför kan det vara bra att ha svar på frågan? • Mitt syfte: Att sänka koldioxidutsläppen är viktigt. Jag vill ta reda på om man kan nå bättre resultat i Halmstad genom att använda biogas.

 9. Vad behöver jag ta reda på? • Det kan vara bra att skriva några frågor som kompletterar frågeställningen (problemformuleringen) • Vad är biogas? • Hur används det? • Vilka ex. finns i Sverige?

 10. 5 Informationssökning • Viktigt att undersöka bredare än Google. • Gå t.ex.till skolans länksida på hemsidan via självbetjäning-länksida-sökverktyg • Genom att använda skolverkets länkskafferi hittade jag en artikel om biogasanläggningar i Europa

 11. Försök att granska källan! Vilket intresse kan finnas av att ge ut artikeln? Artikeln hittade jag i följande tidning • TIDSKRIFTEN KRETSLOPPsyftar till att stimulera utvecklingen mot det hållbara samhället genom att presentera människor, produkter, företag, beslut m.m som har betydelse. Kretslopp är liksom miljöfrågorna sektorsövergripande.

 12. Jag sparar artikeln om biogasanläggningar för att sätta mig in i den senare. • Jag går till stadsbiblioteket, men hänvisades där till högskolans bibliotek

 13. Halmstads högskolas bibliotek • Öppet för alla! • http://www.hh.se/bibliotek/ombiblioteket.1950.html • Biblioteket • Dag • Tid • Måndag - torsdag 08.00 - 20.00 Fredag 08.00 - 18.00 Lördag 10.00 - 14.00 Söndag Stängt • Informationsdisken • Dag • Tid • Måndag - onsdag 09.00 - 18.00 Torsdag 10.00 - 18.00 Fredag 08-00 - 18.00 Lördag 10.00 - 14.00 Söndag Stängt

 14. Vad hittade jag på HH? • Det fanns en rapport om hur man på Plönninge naturbruksgymnasium byggt upp en gårdsbaserad anläggning! Intressant! • Jag fick dessutom ett bra tips på en hemsida! Svenska biogasföreningen!

 15. Nu var det, det där med källkritik igen. Vilka är svenska biogasföreningen? Så här står det på deras hemsida: Svenska Biogasföreningen bildades år 1987 och är en ideell, partipolitiskt oberoende förening som arbetar för att främja biogastekniken genom t.ex. att skapa kontaktnät och sprida information. De har publicerat en rapport tillgänglig på nätet med titeln ”Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter- goda svenska exempel” vilken tur!

 16. Ju fler källor från olika håll desto bättre! • Jag kanske ska intervjua någon när jag satt mig in i materialet? • Jag har förstått att biogas kan utvinnas ut sopor. Jag tar kontakt med någon på Sopstationen. Lika bra att boka en tid! • Jag letar upp HEM, Halmstad energi och miljö och hittar david.hoff@hem.se

 17. Wikipedia? • Sökning på google ger för det mesta ett wikipediaresultat • Informationen om biogas kan vara mycket relevant och sann, men eftersom vem som helst kan gå in och ändra kan vi inte använda wikipedia som källa. Däremot kan det vara ett bra ställe att inspireras och sondera terrängen lite.

 18. Svenskbiogas • Jag hittar en hemsida med mycket information om biogas • Vilka är de? Så här står det: • Svensk Biogas AB:s uppdrag är att vara med och driva marknadsutvecklingen av biogas till fordon framåt. Detta gör vi genom att på en regional marknad i Sverige etablera publika tankställen, samt genom att erbjuda internationellt gångbar processutveckling och produktionskoncept för biogas.

 19. HMMMMM! • Ett företag som säljer produkten kan ha bra information men eftersom ett vinstintresse finns väljer jag bort informationen!

 20. I nuläget har jag samlat in tre rapporter och så småningom en intervju så materialet bör nu bearbetas! Nu bör jag titta på mina frågor igen så jag vet vad jag är ute efter!

 21. Är biogas ett bra energialternativ för Halmstad? • Vad är biogas? • Hur används det? • Vilka exempel finns i Sverige? Eftersom jag upptäckte exempel på anläggningar i Europa kanske jag kan ta med det också?

 22. Intervjuer • David Hoff gav lite information om biogas i förhållande till sopstationen, men slussade mig vidare till en kille som hade i uppgift att arbeta med frågan! • Jag fick tillgång till en alldeles färsk utredning om hur man från sopstationens sida kunde ta vara på avfall till biogasproduktion, beställd av Halmstad kommun!

 23. 6 Bearbetning av text • Med mina frågor i bakhuvudet ska jag nu bearbeta texten • Jag lägger upp ett worddokument för varje fråga och söker information i mina källor fråga för fråga.

 24. När man bearbetar en text kan man ha följande modell i bakhuvudet

 25. Denna lathund kan användas när man gör sin disposition • Nuläge • Orsaker • Konsekvenser • Åtgärder • Hot/Möjligheter

 26. Beroende på hur frågeställningen ser väljer man upplägg. Jag valde att besvara mina frågor en i taget. I min slutsats bör jag ha analysmodellen i bakhuvudet.

 27. När jag bearbetar texten letar jag i texten efter svaret på respektive fråga och skriver stödord i mitt worddokument. Jag skriver sedan om texten till hela meningar och kontrollerar att innebörden är kvar i sin rätta form.Jag ser till att spara källan med sidhänvisning!

 28. Komplettering av fakta • Jag upptäcker när jag skriver om Plönninge att texten innehöll en tänkt anläggning. Utredningen var ju från år 2000. Det kan ha hänt mycket sedan dess. Det skulle vara intressant att veta hur det är idag. Jag ringer och får svar från Lars Hollman på Plönninge.

 29. Jag får reda på att mycket intressanta saker har hänt. De har en biogas anläggning och utbyggnad är på gång. Jag får adressen till deras nya hemsida! • Skriver alltså lite till!

 30. Vilken disposition ska jag ha? • Innehållsdelen i en uppsats består av tre delar • 1 Inledning som består av bakgrund, syfte, frågeställningar(problemformulering) och metod • 2 Resultatdel där man presenterar alla fakta • 3 Slutsats, där jag diskuterar och drar slutsatser av mitt innehåll.

 31. Ytterligare delar • Försättsblad (Sammanfattning och innehållsförteckning i större arbeten eller på B-kurs) före innehåll. • Källförteckning och bilagor efter innehåll

 32. Rapportmall • I de Samhällsvetenskapliga ämnena finns en rapportmall som med fördel kan användas för en ovan rapportskrivare! En del av rubrikerna finns. Rubriker och disposition av resultatredovisningen (fakta), är det upp till dig att göra. • Mallen finns också här på elevsidan!

 33. Jag skriver rubrikerna i ett worddokument och klistrar in den bearbetade texten på rätt ställe. • När alla fakta är på plats skriver jag min slutsats. Det som ska diskuteras är om biogas är ett lämpligt alternativ för Halmstad, eller inte? Finns problem? Orsaker till dom i så fall? Hur kan problemen lösas?

 34. Diskussion och analys: börja med att sammanfatta resultatet! Biogas är en förnybar energirik energikälla som kan utvinnas ur olika typer av avfall t.ex. hushållsavfall eller gödsel. Det kan användas till att värma upp lokaler och driva motorer i fordon och maskiner. Många goda exempel finns i Sverige och en utbyggnad pågår. Fördelarna är uppenbara. Man använder avfall som man annars har problem att bli av med. Korta transporter av råvaran krävs. vilket är bra. Energianvändningen blir en del i ett naturligt kretslopp eftersom rötningsprocessen är naturlig. När man producerar biogas bildas biogödsel som en restprodukt. När den används istället för stallgödsel minskar kväveutsläppen och därmed övergödningen i vattendrag och hav. Metangas är en ren produkt som kan användas i alla möjliga tillverkningsprocesser i näringslivet. Därmed har den många användningsområden.

 35. Fortsätt med din åsikt om resultatet med motivering I det långa loppet borde biogasanläggningar bli lönsamma inte bara i ett samhällsekonomiskt perspektiv utan också i ett företagsekonomiskt. Att bli självförsörjande på el och värme måste bli det självklara valet för de flesta företag. Jag anser helt klart att biogas är ett alternativ för Halmstad. Det finns ju redan en gårdsbaserad anläggning på Plönninge som håller på att byggas ut. Anläggningen kommer inom en snar framtid att producera fordonsgas. Alltså kommer det finnas större möjligheter för gasbilar att hitta tankställen i Halmstad. HEM samlar i nuläget in rötningsbara produkter från en del företag i Halmstad, vilka skickas till rötning i Laholm. Detta innebär att Halmstad kommun har goda förutsättningar att samarbeta och gå ihop med närliggande kommuner som i Nordvästra Skåne för att lösa problem. Tillgängligheten på rötningsbara produkter i Halmstad närområde är god visar den utredning som Halmstad kommun begärde.

 36. Ta sedan upp problemen, orsaker, konsekvenser och ge förslag till lösningar • Ett problem är höga anläggningskostnader som innebär en långsiktighet när det gäller beslutsfattandet. Är våra politiker tillräckligt motiverade att minska miljöproblem i framtiden för att satsa? En politiker måste prioritera och kanske väljer det mer kortsiktiga med följden att miljöproblemen kvarstår. Därför kanske det krävs en opinionsbildande insats och att engagerade medborgare ställer krav på förändring. En del av problemet löses genom att det finns statliga bidrag att söka. • Ett annat problem är behov av plats för skrymmande anläggningar. Den gårdsbaserade anläggningen på Plönninge är igång och ska byggas ut ytterligare med hjälp av Region Halland. Samarbetet med andra kommuner kanske också kan vara lösningen på behovet av plats om Plönningeanläggningen inte räcker till. Finns den politiska viljan går det att lösa problemet med utrymme. En viktig slutsats är att Halmstad kommuns invånare behöver information om biogasproduktion för att opinion i frågan ska kunna bildas.

 37. Lägg till källförteckning och försättsblad. • Arbetet är klart!

 38. 7 Presentera • Den skriftliga presentationen är klar • I den muntliga delen, använd: • Förväntningar • Användning • Motivation • Närhet

 39. 8 Utvärdering • Kom ihåg att fundera över vad du gjort • Vad var bra? • Vad kan du göra bättre?

 40. Modell vetenskaplig rapport • 1 Välj område • 2 Brainstorma • 3 Formulera din fråga • 4 Skriv syfte • 5 Samla information • 6 Bearbeta informationen • 7 Presentera • 8 Utvärdera

More Related