Download
website y t n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WEBSITE Y TẾ PowerPoint Presentation
Download Presentation
WEBSITE Y TẾ

WEBSITE Y TẾ

180 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

WEBSITE Y TẾ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WEBSITE Y TẾ Nguyễn Thị Thu Hằng ntth4@hsph.edu.vn

 2. NỘI DUNG CHÍNH • Việt Nam • Bộ Y tế • http://www.moh.gov.vn/ • Tổng cục Thống kê • http://www.gso.gov.vn/ • Quốc tế • Tổ chức Y tế thế giới • http://www.who.int/en/

 3. Bộ Y tế • Báo cáo công tác y tế hàng tháng • Văn bản pháp luật y tế • Thống kê y tế • Các trang chủ đề • Liên kết đến các cơ quan trực thuộc

 4. Tổng cục Thống kê • Thông tin thống kê hàng tháng • Số liệu các cuộc điều tra • Niên giám thống kê • Cơ sở dữ liệu

 5. Tổng cục Thống kê • Cơ sở dữ liệu về Phát triển ở Việt Nam

 6. Các chỉ số và lĩnh vực chính

 7. Tổng cục Thống kê • Cơ sở dữ liệu Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ

 8. Các chỉ số và lĩnh vực chính

 9. Tổ chức Y tế thế giới • Xuất bản phẩm • Các chủ đề sức khỏe • Các chương trình và dự án • Dữ liệu và thống kê

 10. WHO khu vực Tây TBD • Gồm gần 40 nước, trong đó có Việt Nam • Cấu trúc tương tự WHO toàn cầu • Về các nước khu vực Tây Thái Bình Dương

 11. WHO Việt Nam • Giao diện tiếng Việt và tiếng Anh • Các chương trình, xuất bản phẩm tập trung vào Việt Nam • Một số tài liệu bằng tiếng Việt

 12. Bài tập