1 / 11

Principer för SMHIs datapolicy

Principer för SMHIs datapolicy. Gunlög Wennerberg Basverksamheten Bakgrund, historik: WMO och ECOMET SMHIs organisation SMHIs datapolicy Tillämpning av policyn. WMO - Världsmeteorologiska organisationen.

preston
Télécharger la présentation

Principer för SMHIs datapolicy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Principerför SMHIs datapolicy Gunlög Wennerberg Basverksamheten • Bakgrund, historik: WMO och ECOMET • SMHIs organisation • SMHIs datapolicy • Tillämpning av policyn

 2. WMO - Världsmeteorologiska organisationen • WMOs föregångare startade 1873 och innebar telegramutbyte av data mellan ländernas meteorologiska tjänster • SMHIs föregångare startade samma år • WMO omfattar i dag 188 länder och territorier och ett omfattande datautbyte • WMOs datapolicy: Resolution 40 (1995) • Medlemmarnas marknadsområde • WIS – WMOs Informationssystem arbetas fram

 3. WMO - överenskommelser RESOLUTION 40 (1995) OCH 25 (1999) • Fria data till forskning och utbildning • Vissa nödvändiga “Essential” data fria • Villkor på andra data (vid t ex kommersiella aktiviteter) ÖVRIGA VILLKOR • Gentlemans agreement: Affärsverksamhet begränsas till eget land (eller ekonomisk gruppering)

 4. ECOMET The Economic Interest Grouping of the National Meteorological Services of the European Economic Area Its 23 Members are the National Meteorological Services (NMSs) of: Austria, Belgium, Croatia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom www.ecomet.eu Start 1992-1995

 5. ECOMETs mål Övergripande mål från 2006: To maintain a level playing field for commercial activities in Europe Allmänna mål från 1995: • To preserve the Free Exchange of Data Sets and Products between Members of the Grouping within the framework of WMO regulations. • To assist the Members of the Grouping to maintain and improve their infrastructure • To expand the availability of meteorological information within the ECOMET Territory. • To increase the use and improve the distribution of data, products and services of the Members of the Grouping while maintaining and improving their quality. • To create the conditions for Members of the Grouping to develop their economic activities.

 6. ECOMET-funktionen ECOMET-reglerna arbetades fram parallellt med med PSI-direktivet och infördes till största delen 1995 • Affärsverksamhet inom myndigheten måste ha en bokföring som är separat från myndigheternas infrastruktur • Om data och produkter från infrastrukturen görs tillgänglig för någon affärsverksamhet, måste den tillgängliggöras för alla användare på samma villkor • Uppdelning av pris i informationspris (licensavgift) och leveranspris (uttagskostnad) • Data till forskning och utbildning fria vad beträffar Informationspris • Alla medlemmar har tillgång till varandras data och produkter och kan tillhanda dem på samma villkor • Alla medlemmar har deklarerat vissa data som fria, vissa har deklarerat alla data och produkter som fria

 7. SMHIs organisation

 8. Principer för SMHIs datapolicy Avgränsningar • Anslagsfinansierad verksamhet inklusive bidrag till infrastrukturen: Data och produkter • Meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimat och miljö Tillgänglighet • Genast eller så snart som möjligt i elektronisk form Upplösning, kvalitet mm • Data – det vi mäter • Produkter – det vi kör operationellt Realtid • För myndigheter och kommersiell användning • För forskning/utbildning om så påfordras • Internet

 9. Principer för SMHIs datapolicy, forts. Text på www.smhi.se Avgifter - informationspris • Icke-kommersiell verksamhet – gratis • Kommersiell verksamhet – avgift efter användning (Service Provider, slutanvändare) Avgifter – distribution • Möjlighet att ta ut av alla användare (där vi inte har annat avtal: NV m fl) Den samlade avgiften får inte överskrida kostnaden för insamling, framställning, reproduktion och spridning av informationen, samt rimlig avkastning på investering

 10. Definitioner: Med kommersiell verksamhet avses verksamhet som ingår som ett led i näringsverksamhet. Begreppet näringsverksamhet, som används i SMHIs datapolicy, definieras som verksamhet som yrkesmässigt utförs mot betalning, d v s är ägnad att generera rörlig intäkt, oavsett om detta sker i någon registrerad företagsform, i myndighetsform eller ej. Men rörlig intäkt avses intäkt som varierar med försäljningsvolymen. Konkurrentutsatt verksamhet betraktas alltid som näringsverksamhet. Som Service Provider betraktas den som köper data och produkter (ur t ex ECOMET-katalogen) för att sedan göra värdeförädlade tjänster inom Meteorologi, Hydrologi och Oceanografi.

 11. Datapolicy i praktiken • SMHI har kravet från departement och regering att ta betalt för data och produkter, priserna har dock reducerats • SMHIs Basverksamhet skriver avtal med den interna kommersiella sidan och externa kunder typ väderfirmor • SMHI levererar stora mängder data till forskare • All icke-kommersiell verksamhet får tillgång till infrastrukturens data och operativa produkter utan informationspris, men skriver licens om villkoren (undantag: små leveranser) • SMHI lägger ut mer och mer aktuella data och produkter på Internet för allmänheten. Vissa nedladdningsbara serier med t ex klimatdata finns • SMHI deltar i arbetet med Geodataportalen (LM) och Planeringsportalen (BoV)

More Related