Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Тема 3. Біосфера Екологічні фактори PowerPoint Presentation
Download Presentation
Тема 3. Біосфера Екологічні фактори

Тема 3. Біосфера Екологічні фактори

278 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Тема 3. Біосфера Екологічні фактори

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Тема 3. БіосфераЕкологічні фактори

 2. Едуард Зюсс (1831 – 1914) ВолодимирІванович Вернадський(1863 – 1945)

 3. Біосфера (грец. біос — життя, сфера — оболонка) — оболонка Землі, в якій існує життя

 4. Гідросфера – сукупність усіх вод Землі: материкових (поверхневих, ґрунтових, глубинних), океанічних та атмосферних Вода найбільше богатство на світі. Антуа́н де Сент-Екзюпері́

 5. Літосфера— це зовнішня тверда оболонка Землі, що охоплює всю земну кору й частину верхньої мантії

 6. склад ґрунту • мінеральна основа (50-60% загального складу) • органічна речовина (до 10%) • повітря (15-25%) • вода (25-35%) Типи ґрунтів: 1. Арктичні і тундрові (гумус до 1 -3 %) 2. Підзолисті (хвойні ліси, гумус до 4-5 %). 3. Чорноземи (степ, гумус до 10 %). 4. Каштанові (у сухих степах, гумус до 4%). 5. Сіро-бурі (пустелі, субтропічні пояси, гумус 1-1,5%). 6. Червоноземи (вологий субтропічний ліс, гумус до 6 %). 1 см ґрунту утворюється приблизно за 100 років

 7. Атмосфера — газоподібна оболонка планети, що складається з суміші різних газів, водної пари і пилу Основні компоненти атмосфери: • Азот 78,084 % • Кисень 20,946 % • Аргон 0,934 % • малі домішки: CO2, CH4 та ін. • водяна пара: від 0,2 % у полярних районах, до 3 % - екватор • сірчисті, мінеральні, вуглеводні, морські домішки

 8. Біосфера — це відкрита термодинамічна система Автотрофи (продуценти, грець. autos + trophe – їжа, харчування) – це організми, які створюють органічні речовини з неорганічних у процесі фотосинтезу або хемосинтезу (зелені вищі рослини, лишайники, водорості та бактерії, що мають фотосинтезуючі пігменти) Гетеротрофи (грець.heteros – різний + trophe – живлення) – це організми, що одержують енергію за рахунок харчування автотрофами чи іншими консументами (рослиноїдні тварини, хижаки й паразити, хижі рослини, гриби) Гетеротрофів поділяють на: Консументи – це споживачі готової органічної продукції Редуценти (деструктори) – це організми, які розкладають органічні речовини Аероби – організми, що здатні жити у середовищі, яке має кисень Анаероби - організми, що здатні жити у середовищі без кисню

 9. Структура біосфери за В.І. Вернадським • жива речовина– сукупність усіх існуючих на Землі рослин, тварин, мікроорганізмів, грибів; • біогенна речовина– продукти життєдіяльності організмів (торф, крейда, горні сланці, апатит); • косна речовина – речовини неживої природи (гірські породи, мінерали); • біокосна речовина– продукт взаємодії живої речовини і неживої матерії (ґрунт, природні води); • радіоактивна речовина– радіонукліди та продукти їх розпаду; • космічна речовина– космічний пил та метеорити

 10. Жива речовина існує у формі конкретних живих одиниць – организмів, які своєю чергою групуються в – види • Вид – сукупність популяцій, здатних скрещуватися і мати плодовите потомство, що мають схожі морфофізиологічні ознаки та населяють загальний ареал • генотип - унікальний набір генів індивідума • Фенотіп - сукупність всіх ознак і властивостей, які визначаються генотипом

 11. Функції живої речовини у біосфері (за В.І. Вернадським) • Газова • Концентраційна • Окислювально-відновна • Геохімічна Основні властивості живої речовини (за В.І. Вернадським) • обмін речовин • гомеостаз • здібність до розмноження • активний рух • висока адаптація • висока швидкість біохімічних реакцій

 12. Екологічний фактор – будь-який фактор середовища, що здатний прямим або непрямим способом впливати на живі організми • 1.1. життєво необхідні для організмів (вода, температура) • 1.2. не необхідні, але впливові (вітер, радіаційний фон) • 1.3. нейтральні — байдужі для організмів (інертні гази) • 2.1. головні • 2.2. фонові Екологічна валентність -здатність організму витримувати певну амплітуду коливання фактора

 13. Екологічні фактори Біотичні Абіотичні (кліматичні, едафічні, орографічні) Антропогенні

 14. Кліматичні фактори Вологість Сонячна енергія Газовий склад, атмосферний тиск температура

 15. Біотичні фітогенні зоогенні мікробіогенні