Download
e en sap pro ve ejnou spr vu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Řešení SAP pro veřejnou správu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Řešení SAP pro veřejnou správu

Řešení SAP pro veřejnou správu

149 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Řešení SAP pro veřejnou správu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Řešení SAP pro veřejnou správu Mgr. Jan Renc Product Manager, SAP ČR

 2. Stadt Wien oborová řešení SAP • SAP podporuje 18 oborových řešení • Standardní produkt • mySAP ERP • Produkty se společným základem • Správa dávek a poplatků • Specifické produkty • Řízení rozpočtu

 3. mySAP ERP Analytické aplikace Finanční řízení Správa majetku Řízení lidských zdrojů Provozní agendy SAP NetWeaver Spolupráce uživatelů Integrace informací Integrace procesů Aplikační platforma mySAP ERP powered by NetWeaver • Nová generace řešení SAP • Postaveno na bázi SAP NetWeaver • Navrženo pro všechna oborová řešení • Plně integrováno v rámci mySAP Business Suite • Přináší výrazné výhody díky • Uživatelsky přívětivé rozhraní • Architektura schopná reagovat na nové požadavky • Transparentnost a analytické nástroje • Rozšiřitelné interní procesy

 4. Analytické aplikace Strategické řízení Podpora rozhodování a datové sklady Příprava a financování programů Příprava rozpočtu Vyhodnocení programů • Datový sklad; reporting • Konsolidace dat • Příprava rozpočtu • Řízení znalostí • Plánování a simulace • Analytické aplikace • Informační kokpity • Propojení strategického a operativního řízení • Balanced scorecards

 5. Finanční řízení Čerpání rozpočtu Řízení projektů Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Řízení hotovosti & Treasury • Treasury Reference Model (MMF, SB) • Akruální princip • Aktivní kontrola disponibility rozpočtových prostředků • Kompletní rozpočtový a výdajový cyklus • Zpracování dotací • Úzká integrace jednotlivých modulů • Ověřená podpora přechodu na EURO • e-Commerce

 6. Správa majetku Nákup Elektronický nákup Vedení zásob Správa majetku Správa nemovitostí • Účtování o majetku • Životní cyklus investice • Simulace odpisů • Správa nemovitostí • (pronájem, profitabilita) • Podpora čárových • kódů (inventury) • Optimalizace nákupu

 7. Řízení lidských zdrojů Správa organizace a pracovních míst Nábor pracovníků Administrace zaměstnanců Zúčtování mezd Personální vývoj a vzdělávání e-Learning • Integrace personálního řízení a strategického podnikového řízení. • Integrace personálního systému s řešeními logistickými, finančními a controllingovými. • Zlepšená znalost personálních • potřeb & rezerv. • Analytické a strategické • aplikace

 8. Provozní agendy Spisová služba Správa cestovních nákladů Správa vybavení a zařízení ..... • Úzká integrace s ostatními komponentami • Zaměstnanecký portál • Integrovaná spisová služba • Katalog pracovních postupů • Správa workflow

 9. SAP NetWeaver™ SPOLUPRÁCE UŽIVATELŮ Mobilní přístup … Portál Kooperativní nástroje INTEGRACE INFORMACÍ Business Intelligence Knowledge Mgmt. Master Data Management Komplexní aplikační platforma Životní cyklus aplikací INTEGRACE PROCESŮ IntegrationBroker Bus. Process Mgmt. APLIKAČNÍ PLATFORMA J2EE ABAP Nezávislost na DB a HW SAP Netweaver • Efektivnější provoz firemních aplikací • Zrychlení odezvy na požadavky zákazníků • Zkvalitnění rozhodovacích procesů • Lepší realizace strategických plánů • Rozšiřitelnost • Robustnost • Podpora kompozitních aplikací

 10. SAP Netweaver • Spolupráce uživatelů • Personalizace, obsah dle rolí • Mobilní přístup • Spolupráce ve virtuálním prostředí • Integrace informací • Business Intelligence • Knowledge Warehouse • Master Data Management • Integrace procesů • správa procesů • spolupráce mezi organizacemi • Aplikační platforma • bezpečnost a robustnost • otevřenost a využití standardů • podpora vývoje, správa aplikací • podpora komunikace systémů (Exchange Infrastructure)

 11. Procesní aspekty řešení • Datová konzistence napříč celou organizací • Integrace produktů ostatních dodavatelů • Centralizace a automatizace vnitřních agend • Podpora vnitřních procesů nezávisle na informačních systémech • Zprůhlednění finančních toků • Integrace na bázi procesní logiky • Správa uživatelů na základě jejich rolí

 12. Technické aspekty řešení • Variabilní uživatelské rozhraní • Nezávislost na dodavatelích HW a DB • Certifikace spolupracujících produktů třetích stran • Elektronický podpis Důraz na bezpečnost • Standardní systémy s celosvětovou podporou • Česká lokalizace (včetně podpory legislativy)

 13. Reference – několik příkladů • Amerika • City of Phoenix, Washington D.C., City of Richmond, City of Toronto, State of California, State of Arkansas, State of Pennsylvania, Florida Department of Revenue, US Army, US Navy, Guanjuato State Government Mexico, City of Vancouver Canada • Evropa • City of Basel, Ministry of Finance Germany, Hampshire County Council UK, Highways of Austria, Government of Finance Austria, Office for Foreign Affairs Germany, Ministry of Justice Netherlands, Ministry of Finance Netherlands, London Borough of Enfield UK, Government of Upper Austria, Government of Switzerland, City of Vienna Austria • Česká Republika • Ministerstvo vnitra, Magistrát města Plzně, Magistrát města Liberce, Nejvyšší kontrolní úřad

 14. Ministerstvo vnitraprojekt EKIS ing. Luděk Tenkrát Ředitel projektu, MV ČR

 15. Proč zavádět integrované IS do veřejné správy • Popis a definice procesů • Odstranění duplicit v datech • Optimalizace výkonu činností • Jednotná informační základna • Aktuální kontrola čerpání • Propojení jednotlivých agend • Zdroj informací pro řízení

 16. Resort ministerstva vnitra • vlastní ministerstvo • Policie • Hasičský záchranný sbor • Školy (SPŠ a PA) • Archivy • Muzeum • Příspěvkové organizace

 17. Systémová architektura mySAP ERP

 18. Základní termíny • 4/1998 Zahájení projektu • 7/1998 –9/1998 Pilotní projekt • 1/1999 Produktivní start • 11/2000 Upgrade systému • 11/2001 Zahájení projektu • 10/2003 Produktivní start • 1/2004 Zpracování platů a mezd Finanční účetnictví Správa majetku Personalistika

 19. Forma a rozsah projektu • Pronájem hardware, software a služeb • Finanční účetnictví, Správa majetku • 900 uživatelů SAP + 100 uživatelů Lotus Notes • 1 300 000 účetních dokladů ročně • 7 700 000 kmenových záznamů majetku • 38 samostatných právnických subjektů • Personalistika • 750 uživatelů SAP + 3000 uživatelů WEB • 75 000 kmenových záznamů zaměstnanců • 360 000 archivovaných záznamů zaměstnanců