Download
e government n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-government PowerPoint Presentation
Download Presentation
E-government

E-government

66 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

E-government

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. E-government Martina Lakomá Tereza Wzientková Radek Zapletal

 2. E-government • Modernizace veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií. • Ulehčení styku občana s veřejnou správou. • Zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy. • Levnější, rychlejší a efektivnější úřady.

 3. Historie elektronizace VS 1/4 • Cesta k rozvoji VS v ČR zahájena už po roce 1990. • Proces poznamenán chybějícími znalostmi a informacemi. • Od počátku 90. let si některé okresní úřady budovaly vlastní IS ovšem s vlastními programy, což komplikovalo vzájemnou výměnu dat.

 4. Historie elektronizace VS 2/4 • V roce 1995 Výstavba státního informačního systému ČR. • Působnost Ministerstva Hospodářství, které bylo v roce 1996 zrušeno. • Dosavadní situace, kdy si každý rezort vytvářel své vlastní IS, se nezměnila.

 5. Historie elektronizace VS 3/4 • Dokument Státní informační politika chválen v roce 1999. • Dokument Koncepce budování informačních systémů veřejné správy. • Ministerstvo informatiky  Portál veřejné správy (říjen 2003). • Problematická místa e-governmentu: nízká dostupnost internetu a schopnost práce s ním, nedostatečné vybavení.

 6. Historie elektronizace VS 4/4 • Inicitiva eEurope  Akční plán eEurope 2005  eGovernment. • Převedení systému e-government do praxe v ČR: bývalý ministr vnitra Ivan Langer (ve funkci 2006-2009). • Vznik projektů CzechPOINT, datové schránky.

 7. Legislativa k e-governmentu • Primární je zákon 300/2008 Sb. často zvaný ,,Zákon o eGovernmentu“. • Návrh toho zákona schválen v únoru 2008, platnost od července 2009. • Zákon o základních registrech schválen v únoru 2009, platnost od července 2010.

 8. Současný stav e-governmentu v ČR • Czech POINT = asistované místo výkonu veřejné správy, bude nadále rozšiřován o další služby. • KIVS (Komunikační infrastruktura veřejné správy). • Datové schránky. • Čtyři základní registry = soubor dat a údajů, ze kterých celá VS čerpá informace.

 9. Čtyři základní registry • Registr obyvatelstva, • registr osob, • registr územní identifikace, adres a nemovitostí, • registr práv a povinností. • + Digitální mapa veřejné správy.

 10. Neznámé výrazy vám osvětlí slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě: http://svs.institutpraha.cz/.

 11. Datové schránky • Elektronické doručování úředních dokumentů • Rovnost elektronických dokumentů s listinnými (elektronický podpis) • „Email se zaručenou identitou, doručením“ • Povinné pro OVM a PO, dobrovolné u FO

 12. Czech POINT • Český Podací Ověřovací a Informační Národní terminál • Univerzální kontaktní místo veřejné správy • Obecní úřady, pobočky České pošty, notáři (celkem 6341 míst)

 13. Služby Czech POINTu • Výpisy: katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, rejstřík trestů, insolvenční rejstřík, bodové ohodnocení řidiče a další • Autorizovaná konverze dokumentů • Úřední ověření listin a podpisů • Informace o průběhu správních řízení • Některé možno objednat přes eShop

 14. Budoucnost eGovermentu • Czech POINT v domácím PC • eIdentita

 15. Ukázka Datových schránek • Zřízení na Czech POINTu (3 prac. dny) • www.mojedatovaschranka.cz • Nefungují na běžném PC (školy, kavárny) • Nutná instalace speciálního doplňku

 16. Uchování doručených zpráv • Automatické smazání po 90 dnech • Problém uložení ve vlastním PC • Autorizovaná konverze (30 Kč / stránka) • Datový trezor České pošty: 100 zpráv = 1 200 Kč 500 zpráv = 5 400 Kč (ročně, bez DPH) 5 000 zpráv = 48 000 Kč

 17. Výhody 1/4 • urychlení a zjednodušení komunikace mezi orgány VS a občany či podnikatelskými subjekty • posiluje demokratizaci VS a její funkci služby společnosti • iniciace v procesu re-engineering(změny v organizaci a řízení VS) • úspora času i peněz • formuláře dostupné na internetu

 18. Výhody 2/4 • nástroj k zajišťování transparentnosti (lepší přístup k informacím lepší kontrola činnosti orgánů veřejné moci – korupce, protekce, nehospodárné nakládání s veř. prostředky,…) • omezení přímého kontaktu občanů a úředníků (proti úplatkům)

 19. Výhody 3/4 • ochota občanů angažovat se ve věcí veřejných (elektronická média – sledování zasedání zastupitelstva, ankety, diskusní fóra, průzkumy, uvažuje se o VOLBÁCH) • úřad funguje 7 dní v týdnu, 24 hodin denně

 20. Výhody 4/4 • méně papírování • uspořádané databáze – snadné vyhledávání • lepší komunikace uvnitř státního aparátu - data, údaje a informace se předávají mezi jednotlivými stupni VS (rychle, spolehlivě, velká kvanta) • úspora personálu (moderní informační technologie)

 21. Nevýhody • velké vstupní investice • méně anonymní (ztráta identity, ovládání lidí tím, kdo disponuje informacemi) • napadení či poškození elektronicky vedených informačních systémů • únik dat je těžko zjistitelný

 22. Závěr • snaha o zefektivnění a zpříjemnění výkonu veřejné moci z hlediska účastníků, ale i státu • poskytnutí lidem či jakýmkoli subjektům soukromého práva větší komfort při jednání se státem a jeho orgány • služba občanům = zákazníkům

 23. Zdroje informací • Oficiální stránky ministerstva vnitra www.mvcr.cz • Stránky www.ITBIz.cz • MATES, Pavel; SMEJKAL, Vladimír. E-government v českém právu. Praha : Linde Praha, a.s., 2006. 244 s. ISBN 80-7201-64-8.

 24. Děkujeme za pozornost.