LA GEOSFERA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LA GEOSFERA PowerPoint Presentation
Download Presentation
LA GEOSFERA

play fullscreen
1 / 12
LA GEOSFERA
167 Views
Download Presentation
rafiki
Download Presentation

LA GEOSFERA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. LA GEOSFERA

  2. INTRODUCCIÓ • Després d’acabar el tema 4 de Coneixement del Medi, que tracta de la Terra (capes, escorça terrestre, volcans i terratrèmols i les roques), s’ens va ocòrrer construir la “geosfera”, que és la part rocosa del planeta i comprén tot allò que hi ha davall els nostres peus fins al centre de la Terra.

  3. OBJECTIUS 1. Aprendre que la Terra està formada per diverses capes: la hidrosfera, l’atmosfera i la geosfera. 2. Conèixer les diferents capes de la geosfera. 3. Treballar l’educació artística mitjançant activitats de creació plàstica i manipulatives, afavorint així l’interdisciplinarietat, i construint doncs, un model de geosfera. 4. Relacionar amb l’àrea de matemàtiques, per la implicació del cos geomètric “esfera” i “mitja esfera”, i per treballar-ho manipulativament. 5. Treballar el reciclatge per la utilització de diferents materials destinats per a açò.

  4. CONTINGUTS 1. Les capes de la Terra. 2. Les capes de la Geosfera. 3. Construcció d’un model de Geosfera. 4. Relació de l’àrea de Coneixement del Medi amb l’àrea d’Educació Artística. 5. Utilització de pinzell per dur a terme el traçat del nucli i els mapes. 6. Respecte pel treball dels altres, així com el seu gust i la seua opinió, valorant també el seu propi treball i l’esforç per fer-ho. 7. Relació amb l’area de matemàtiques per la implicació de cossos geomètrics. 8. Reciclatge de materials.

  5. METODOLOGIA • Elaboració de la geosfera amb la utilització d’una esfera i dues mitjes esferes que ixen després de dividir-la en dues parts. • Exposició dels treballs, perquè els alumnes vegen les diferents varietats de geosferes que han eixit, com a resultat del treball fet pels companys i companyes.

  6. AVALUACIÓ • Descobrir si els alumnes coneixen les capes que formen el nostre planeta: geosfera, hidrosfera, atmosfera. • Verificar que distingeixen les diferents capes de la geosfera: nucli, mantell i escorça. • Comprovar que saben construir la geosfera i dibuixar les seues capes correctament. • Utilitzar correctament el material per desenvolupar l’activitat contribuint també a la protecció del medi ambient amb recursos reciclables. • Valorar la bona tècnica i estètica del treball ben acabat.

  7. MATERIAL • Una esfera de suro blanc, tamany mitjà (hem de preguntar si la tenda té per a reciclar o que no poden vendre perquè estan defectuoses). • Retolador de color marró. • Un compàs. • Un regle. • Pegament. • Cartolina toronja. • Pintura de tremp de color blau i groc (és opcional el color verd, ja que es pot traure barrejant el blau amb el groc,(així podem estalviar). • Un pinzell del nombre 4. • Tisores, llapis i goma.

  8. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT • En primer lloc treballarem el tema 4 de Coneixement del Medi que tracta de la Terra. • Entre els contingus, destaquen les capes de la geosfera que són el nucli, el mantell i l’escorça, i són les que anem a treballar. 1. Els i les alumnes demanaran en casa que se’ls ajude a partir l’esfera per la meitat, amb un ganivet o amb una serra. 2. En classe, en un troç de cartolina taronja, posaran les dues parts damunt, i amb el llapis marcaran la forma d’aquestes per la part de la base plana. 3. Retallaran els cercles i els apegaran a la base plana cadascú. Açò simularà el mantell (açò igual en les dues semiesferes). 4. A continuació, amb l’ajuda del compàs, dibuixaran el nucli al centre del mantell, i l’acoloriran de color groc (igual en les dues).

  9. 5. Després faran igual amb el compàs, però el cercle serà més gran simulant l’escorça al cantó de tota la semiesfera (igual en les dues). Ho pintaran de marró, amb el retolador. 6. Quan acaben açò i s’haja assecat la pintura groga, pintaran les dues esferes de color blau (després de dibuixar els mapes amb llapis). 7. Acabar pintant els mapes de color verd. 8. Exposar en classe les geosferes per poder gaudir del treball ben fet dels companys.

  10. EXPOSICIÓ DELS TREBALLS REALITZATS