Download
sou asnost kn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOUČASNOST KN PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOUČASNOST KN

SOUČASNOST KN

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

SOUČASNOST KN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SOUČASNOST KN OCMB David Slavata

  2. Trendy KN • Zvýšení spolehlivosti KN • Trvale udržitelný rozvoj katastru • Zlepšení přístupu k údajům • Zapojení KN do daňové oblasti a podpora trhu • Zapojení katastru do IS veřejné správy a podporu tvorby systémy GIS

  3. Využití údajů z KN • K ochraně práv • Pro daňové a poplatkové účely • K ochraně životního prostředí • Pro rozvoj území • K oceňování nemovitostí • Pro vědecké účely

  4. Výpis z katastru nemovitostí • Záhlaví • Oddíl A (vlastník, jiný oprávněný) • Oddíl B (nemovitosti) • Oddíl B1 (jiná práva) • Oddíl C (omezení vlastnických práv) • Oddíl D (jiné zápisy) • Oddíl E (Nabývací tituly a jiné podklady) • Oddíl F (Vztah bonitovaných půdněekologických jednotek k parcelám) • Zápatí

  5. V katatsru se evidují následující informace: • Pozemky • Budovy • Byty a nebytové prostory • Rozestavěné budovy

  6. Služby, které KN poskytuje nebo umožňuje • Nahlížení do KN a jeho listinného operátu • Pořizování výpisů, opisů nebo kopií ze souboru popisných a geodetických informací • Ověřené kopie • Kopie map • Tiskové výstupy • Srovnávací sestavení parcel • Dálkový přístup • Informace na technických nosičích • Kopie map s orientačním zákresem pozemkové držby

  7. Vklady do KN Vklad je úkon katastrálního úřadu, který má za následek změnu, vznik nebo zánik práva k nemovitostem.

  8. Předmět vkladů (například): • Smlouvy o převodu vlastnictví • Smlouvy o zástavním právu • Smlouvy o podzástavním právu • Smlouvy o věcném břemenu • Dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví • Dohoda o vydání věci podle restitučních zákonů

  9. Náležitosti návrhu na vklad • Musí být označen katastrální úřad a katatrální pracoviště • Musí být definováni účastníci řízení • Musí být zřejmé ke kterým nemovitostem se návrh vztahuje • Musí být vyjmenovaná všechna práva • Podpisy • Přílohy

  10. Náležitosti při prodeji nemovitosti • Písemná smlouva • Plná moc je - li některý z účastníků zastoupen • Výpis z obchodního rejstříku, je-li účastníkem řízení právnická osoba • Listina prokazující oprávnění vlastníka nakládat s nemovitostí (vzniklo-li před 1.1.1993) • Úředně ověřený překlad smlouvy, pokud tato nebyla sepsána v českém jazyce