Download
nota 3 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nota 3 PowerPoint Presentation

Nota 3

255 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Nota 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nota 3 Mengenal pasti masalah kajian

 2. Apa itu masalah kajian dan mengapa ia penting? Dimana anda menjumpai “masalah?” Bagaimana bezakannya daripada bahagian lain?” Bolehkah dan patutkan masalah dikaji? Bagaimana masalah berbeza bagi kajian kuantitatif dan kualitatif? Apakah lima elemen dalam bahagian pernyataan masalah? Bagaimana menulis bahagian ini dalam kajian anda? Konsep utama

 3. Apa itu masalah kajian? A research problem is an educational issue or concern that an investigator presents and justifies in a research study.

 4. Kenapa masalah kajian itu penting? • Memantapkan kepentingan topik • Menimbulkan minat pembaca • Memfokus perhatian pembaca ke atas bagaimana kajian akan menambah literatur

 5. Dimana masalah kajian diletakkan? • Lihat dalam perenggan pembukaan, dan tanya diri anda: • Apakah isu atau masalah yang ingin ditangani? • Apakah pertimbangan dan concern dibelakang kajian? • Kenapa kajian ingin dijalankan? • Kenapa kajian ini penting?

 6. Bagaimana ia berbeza dari bahagian lain? • Masalah kajian adalah isu atau masalah dalam kajian • Topik kajian ialah bidang yang ingin dikaji. • Tujuanadalah tujuan atau objektif kajian • Soalan kajian adalah soalan yang ingin dicari jawapannya oleh pengkaji.

 7. Perbezaan antara Topik, Masalah, Tujuan dan Persoalan kajian Umum Topik Pembelajaran jarak jauh Masalah kajian Kurang pelajar Mengkaji mengapa pelajar tidak mengikuti PJJ di kelas komuniti Pernyataan tujuan Adakah penggunaan teknologi laman web dalam bilik darjah tidak menggalakkan pelajar mengikti pembelajaran jarak jauh? Soalan Kajian Spesifik

 8. Adakah masalah perlu dan boleh dikaji? • Bolehkah masalah dikaji? • Adakah anda mempunyai akses kepada lokasi kajian? • Adakah anda mempunyai masa, sumber dan kemahiran untuk menjalankan kajian? • Patutkah masalah dikaji? • Adakah ia menambah pengetahuan? • Adakah ia menyumbang kepada amalan?

 9. GUna kuantitatifjika masalah kajian memerlukan anda Mengukur pembolehubah Mentaksir kesan pembilehubah ke atas hasil Menguji teori atau penjelasan umum Menggunakan hasil ke atas bilangan orang yang ramai Guna kualitatifjika masalah kajian memerlukan anda Mempelajari tentang pandangan orang yang ingin dikaji Menilai proses Menjana teori berdasarkan perspektif peserta Mendapatkan maklumat yang terperinci tentang bilangan orang atau tempat yang sedikit. Bagaimana masalah kajian berbeza untuk kajian kuantitatif dan kualitatif?

 10. URUTAN IDEA Apa yang diperolehi oleh audiens jika Kekurangan bukti diatasi Kekurangan dari segi bukti Isu pendidikan Bukti kepada isu TopiK Subject Area • A Concern • A Problem • Something • that needs a • solution • Evidence from • the literature • Evidence from • practical • experiences • In this body of • evidence, what is • missing? • What do we • need to know • more about? • How will addressing • what we need to • know help: • researchers • educators • policy makers • individuals like • those in the study Lima elemen dalam pernyataan masalah

 11. 1. Mengenalkan topik • Kenalkan dalam beberapa perenggan pertama • Perkara umum • Perlu dikenalkan supaya pembaca dapat memahami tajuk

 12. Ayat pertama untuk tajuk • Ayat pengcangkok naratif • Fungsi Pencangkuk naratif : • Menarik perhatian pembaca • Membangkitkan respon sikap atau emosi pembaca • Menyebabkan pembaca ingin terus membaca

 13. 2: Menyatakan masalah kajian • Nyatakan perenggan pembukaan • Kenal pasti isu • Masalah berasaskan kajian lepas • Masalah praktikal • Rujukan kepada masalah kajian menggunakan literatur

 14. 3: Beri justifikasi kepentingan masalah kajian • Justifikai berdasarkan apa yang telah ditenui oleh pengkaji lain • Justifikasi berdasarkan pengalaman peribadi atay tempat kerja

 15. 4: Kenal pasti kekurangan dalam bukti yang ada • Apa yang kita masih perlu tahu? • Apa lagi yang perlu kita tahu untuk memperbaiki amalan?

 16. 5: Kenal pasti audiens • Siapa yang mendapat manfaat dariapda kajian anda? • Pengkaji lain • Pengamal • Pembuat polisi • Populasi tertentu (contoh: ibubapa)

 17. Bagaimana menulis bahagian pernyataan masalah • Satu perenggan bagi setiap lima elemen • Banyak rujukan kepada literatur • Berikan statistik untuk meyokong trenda • Gunakan petikan daripada peserta

 18. 5.2 PERANCANGAN KAJIAN • Selepas topik kajian dikenalpasti, kita perlu menentukan tujuan, objektif, soalan dan hipotesis kajian. 2. Kedua, rancang kaedah dan tatacara kajian yang hendak dijalankan. • Rancangan kajian ini akan memberi gambaran tentangsiapakah responden, apakah variabel, jenis data dan alat-alat kajian. 4. Setelah topik kajian dikenalpasti, pilih bentuk kajian yang sesuai sama ada kaedah kualitatif @ kuantitatif.

 19. 5.2 PERANCANGAN KAJIAN 5.2.1 SOALAN & DATA KAJIAN • Soalan-soalan kajian adalah soalan-soalan yang kita tanya, jawapannya boleh digunakan untuk mencapai tujuan kajian dijalankan. 2. Soalan-soalan ini hanya boleh dijawab dengan menganalisis data kajian selepas data dikutip. Tatacara terperinci untuk melaksanakan kajian. 1. Tatacara Pengutipan Data 2. Analisis Data yang Dikutip 3. Pembentangan Dapatan Kajian

 20. PENGENALAN :TinjauanLiteratur- bertujuanuntukkitamemahamibidangkajiandenganlebihmendalam.- meliputipenjelasantentangkonseppenting, teori- teori yang berkaitanserta model danprinsip yang dapatdiamalkandalamkajiankita.- memberikitapengetahuantentangkaedahkajian yang lebihsesuaidanjugamasalah yang mungkinkitahadapisemasakajiandilakukan.

 21. MEMAHAMI BIDANG KAJIANLangkah-langkahyanagakankitaambiluntukmenelitiliteraturdankajianberkaitan.1. Dapatkanbahanberkaitandaripadatesisdalambidangkajian, jurnal, buku, internet, laporankajiandi Malaysia dsb.2. Menyaringbahan-bahanini yang berkaitrapatdengantopikkajiandandikelaskanmengikutbabkajiandantopik-topiknya.3. Baca bahan yang disaringdansediakanabstrak yang mengandunginamapengarang, tahunkajiandijalankan, topikkajian, tempatkajiandijalankan, metodologikajian, hasilkajiandankesimpulannya.

 22. 4. Rekodkan maklumat sumber bahan seperti nama pengarang, tahun, topik artikal, penerbit dan tempat diterbitkan untuk menulis petikan dan rujukan dalam cadangan kajian.5. Tinjauan literatur memerlukan banyak teori dan kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang akan dilakukan.

 23. Kefahaman Bidang Kajian meliputi: i. pemahaman tentang KONSEP berkaitan - memudahkan kita membina item-item soal selidik, temubual atau pemerhatian.ii. Pemahaman tentang TEORI berkaitan - teori menerangkan peristiwa yang berlaku, bagaimana ia berlaku dan kewujudannya serta perkaitannya dengan variabel tertentu. Cth: pembelajaran koperatif - teori saling bersandaran sosial - teori perkembangan kognitif - teori behaviorisme

 24. iii. Pemahaman tentang MODEL berkaitan - untuk meneroka keberkesanan model-model, kita perlu membaca dan memahami teknik-teknik yang berkaitan dengannya. Cth: pengajaran Sains untuk kanak-kanak berumur 10 – 15 tahun, model penemuan berpandu adalah lebih sesuai daripada model tulen.

 25. 4.2 TINJAUAN KAJIAN BERKAITAN Pengkaji wajar merujuk kepada pengkaji-pengkaji lain ( tempatan / antarabangsa ). Untuk kita mengetahui dapatan-dapatan dan kaedah-kaedah kajian yang terkini. Sumber maklumat tentang kajian boleh didapati daripada : -jurnal, --buku -tesis --seminar -laporan --Internet -kajian

 26. 4.2.1 Kajian Lepas di Malaysia -Pertama : mengenalpasti kajian-kajian lepas yang sama/ hampir sama dengan topik kajian yang kita lakukan. -Jika terdapat beberapa kajian yang berkaitan, bacalah kajian-kajian yang paling hampir dengan kajian anda. -Teknik menyaring maklumat daripada kajian lepas, kita perlu mencatat : ~nama pengkaji ~dapatan kajian ~tahun kajian dibuat ~implikasi dapatan kajian ~tempat kajian ~batasan kajian ~sampel kajian ~sumber maklumat ( jurnal ) ~alat kajian ~masalah-masalah yang ~kaedah analisis data dihadapi

 27. 4.2.2 Kajian Lepas di Luar Negara • Maklumat ini diperlukan pada masa kita menyediakan cadangan kajian dan menyediakan senarai rujukan. • Jika bidang / topik kajian anda masih belum dikaji oleh pengkaji-pengkaji tempatan, anda wajar merujuk kepada kajian –kajian berkaitan di luar negara. • Kajian pendidikan telah banyak dilakukan di negara-negara Barat. • Anda boleh membuat tinjauan kajian dengan membaca laporan kajian-kajian mereka . - Anda boleh meneliti dari segi sampel dan alat kajian yang digunakan.

 28. Seterusnya, anda boleh merancang kajian yang serupa dengan menggunakan > sampel yang berbeza > alat kajian yang sama ( tetapi diubahsuai mengikut keadaan tempatan ) • Pemerolehan bahan-bahan daripada luar negara : > perpustakaan universiti ( jurnal dan jurnal berkala dalam bidang pendidikan ) >buku-buku ditulis oleh profesor-profesor universiti negara Barat )

 29. 4.2.3 Rumusan tentang Kajian Lepas • Apabila menganalisis kajian-kajian lepas, anda memberi perhatian kepada kronologi ( susunan ) kajian-kajian untuk menentukan perkaedahan atau dapatan kajian. • Anda perlu meneliti dan melaporkan kajian terkini ( dalam lingkungan lima tahun ) • Anda perlu memberi perhatian kepada skop, saiz sampel, reka bentuk, dan alat kajian, kaedah penganalisisan data dan dapatan kajian.

 30. Peringatan : banyak faktor yang memberi kesan kepada keputusan kajian. • Contoh : saiz sampel yang kecil akan merendahkan kesahan luaran berbanding dengan saiz sampel yang besar. • Kaedah eksperimen boleh membuktikan sebab dan kesan bagi sesuatu fenomena. • Dalam rumusan daripada dapatan-dapatan kajian lepas, anda perlu menyatakan kajian mana yang menghasilkan dapatan-dapatan yang sama dan yang berbeza. - Seterusnya, anda perlu memberi pendapat dan membuat kesimpulan tentang kajian-kajian lepas yang ditinjau.

 31. TINJAUAN KAEDAH KAJIAN LEPAS KAJIAN BERBENTUK KUALITATIF DAN KUANTITATIF DENGAN PERBEZAAN REKABENTUK SEPERTI EKSPERIMEN, KUASI- EKSPERIMEN, TINJAUAN, KAJIAN KES DAN ETNOGRAFI SOALAN DAN OBJEKTIF KAJIAN AKAN MENENTUKAN JENIS ALAT YANG SESUAI DIGUNAKAN

 32. SKOP KAJIAN JANGAN TERLALU LUAS SUPAYA DAPAT SELESAI DALAM MASA YANG DITENTUKAN • CONTOH KAJIAN MENGGUNAKAN STRUKTUR STAD

 33. TINJAUAN KAJIAN BERKAITAN AKAN MEMDEDAHKAN PENGKAJI KEPADA PELBAGAI REKABENTUK KAJIAN, TEKNIK PERSAMPELAN, ALAT KAJIAN, KAEDAH ANALISIS DATA, BATASAN KAJIAN, DAPATAN KAJIAN, IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN DAN CADANGAN KAJIAN

 34. 5.2 PERANCANGAN KAJIAN 5.2.2 REKA BENTUK KAJIAN Reka bentuk kajian ialah rancangan bagaimana: i. Sampel kajian dibahagikan kepada kumpulan ii. Apakah rawatan yang akan diberikan iii. Apakah dan bagaimanakah data dikutip

 35. TOPIK 5 : KAEDAH KAJIAN 5.2 PERANCANGAN KAJIAN 5.2.2 REKA BENTUK KAJIAN Kuantitatif1. Eksperimen2. Kuasi-eksperimen3. Kolerasi4. Tinjauan Gabungan Kualitatif dan Kuantitatif1. Kaedah bercampur2. Kajian Tindakan Kualitatif1. Teori grounded2. Etnografi3. Naratif

 36. TOPIK 5 : KAEDAH KAJIAN 5.2 PERANCANGAN KAJIAN 5.2.2 REKA BENTUK KAJIAN • Kuantitatif1.1 Eksperimen – kajian bandingan kumpulan disebabkan pengkaji membandingkan kumpulan-kumpulan dari 1 @ lebih hasil eksperimen.1.2 Pengkaji akan mereka bentuk eksperimen untuk mendapatkan kesan variabel tak bersandar yang maksimun ke atas variabel bersandar.1.3 Dalam bidang pendidikan, contoh kajian eksperimen ialah untuk membandingkan keberkesanan kaedah pengajaran baru dengan kaedah biasa. Hasil eksperimen diukur melalui ujian.

 37. TOPIK 5 : KAEDAH KAJIAN 5.2 PERANCANGAN KAJIAN 5.2.2 REKA BENTUK KAJIAN 2.1 Kuasi-eksperimen – menggunakan kelas-kelas sedia ada sebagai kumpulan kawalan dan eksperimen. - Contoh, sekolah tidak membenarkan kita memisahkan murid-murid daripada kumpulan kelas mereka. - Jadi kita gunakan kumpulan kelas-kelas sedia ada sebagai kumpulan kawalan dan eksperimen.

 38. TOPIK 5 : KAEDAH KAJIAN 5.2 PERANCANGAN KAJIAN 5.2.2 REKA BENTUK KAJIAN 3. Kolerasi – Contoh, Kita ingin mengetahui seandainya murid-murid kita pandai matematik akan pandai juga dalam sains. - Bagi menentukannya, kita membandingkan kedua-dua keputusan peperiksaan murid-murid dalam kedua-dua MP ini. - Secara prinsipnya, jika murid-murid mendapat markah tinggi dalam MTE, juga mendapat markah tinggi dalam SCE dan sebaliknya. - Kesimpulannya, wujud hubungan positif antara pencapaian MTE dan SCE. - Sekiranya keputusan ini tekal dengan dapatan kajian-kajian lain, maka andaian ini benar.

 39. TOPIK 5 : KAEDAH KAJIAN 5.2 PERANCANGAN KAJIAN 5.2.2 REKA BENTUK KAJIAN 4. Tinjauan – terdiri daripada 2 jenis, (crosssectional dan longitudinal) a) Crosssectional – data menggambarkan sikap, pendapat @ kepercayaan semasa. b) Longitudinal – mengkaji individu dalam jangkamasa tertentu.

 40. TOPIK 5 : KAEDAH KAJIAN 5.2 PERANCANGAN KAJIAN 5.2.2 REKA BENTUK KAJIAN 2. Kualitatif2.1 “Grounded – Kajian yang menggunakan teori ini memerlukan pencerapan dan temubual. 2.2. Etnografi – 9 rekabentuk berbeza ini mempunyai ciri-ciri yang sama apabila pengkaji melaporkan dapatan kajian. Jika ingin menggunakan rekabentuk ini, kena banyak membaca secara mendalam dan meluas tentang kaedah ini.2.3. Naratif – Ia adalah kaedah yang digunakan oleh seseorang individu untuk menceritakan secara sendiri kepada pengkaji apa yang berlaku kepadanya.

 41. TOPIK 5 : KAEDAH KAJIAN 5.2 PERANCANGAN KAJIAN 5.2.2 REKA BENTUK KAJIAN • Gabungan Kualitatif & Kuantitatif3.1 Kaedah Bercampur – Satu tatacara mengutip kedua-dua jenis data, iaitu data kualitatif dan kuantitatif.3.2 Kaedah Kajian Tindakan – Adalah kajian yang cuba mencari penyelesaian kepada masalah @ isu spesifik berkaitan amalan profesional harian kita. - Memberi peluang kepada guru menjalankan kajian dalam bilik darjah, membuat refleksi tentang pengajaran seterusnya membantu menyelesaikan masalah.

 42. TOPIK 5 : KAEDAH KAJIAN 5.2 PERANCANGAN KAJIAN 5.2.3 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN • Populasi dan Sampel Kajian – “Populasi adalah kumpulan sasaran pengkaji, iaitu kumpulan kepada siapa hasil kajian akan digeneralisasikan”. Gay dan Airasian (2003) • Sampel Kajian – Responden-responden kajian yang dipilih mewakili populasi.

 43. TOPIK 5 : KAEDAH KAJIAN 5.2 PERANCANGAN KAJIAN 5.2.3 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN PemilihanSampel Rawak Mudah Rawak Berstrata Sistematik Kelompok

 44. TOPIK 5 : KAEDAH KAJIAN 5.2 PERANCANGAN KAJIAN 5.2.3 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN 1. Rawak Mudah 1. Persampelan Rawak Mudah (PRM) – satu proses pemilihan sampel di mana semua individu dalam populasi tertentu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. • Langkah-langkah - i. Kenalpasti populasi & berikan definisinya. (e.g. Tahun 1) ii. Tentukan bilangan ahli populasi & senaraikan nama mereka (e.g. 250 orang) iii. Berikan turutan nombor (e.g. 000 – 249) iv. Tentukan saiz sampel (e.g. 50 orang @ 20%)

 45. TOPIK 5 : KAEDAH KAJIAN 2. Rawak Berstrata • Persampelan Rawak Berstrata (PRB) – satu proses pemilihan sampel iaitu populasi kajian dibahagikan kepada beberapa strata / kumpulan kecil: e.g. murid lelaki pandai (MLP) murid lelaki lemah (MLL) murid perempuan pandai (MPP) murid perempuan lemah (MPL) • Langkah-langkah - i & ii. sama seperti PRM iii. Bahagikan populasi kpd strata tertentu (MLP,MLL,MPP,MPL) iv. Tentukan bil. Ahli populasi dlm setiap strata (MLP-50 org, MLL-70 org, MPP-100 org, MPL-30 org) v. Berikan no. kpd setiap ahli populasi dlm setiap strata (MLP 00-49, MLL 00 – 69, MPP 00 – 99, MPL 00 – 29) vi. Tentukan saiz sampel setiap strata (10 org MLP, 14 orang MLL, 20 org MPP, 6 org MPL, iaitu 20% daripada populasi dalam setiap strata.

 46. TOPIK 5 : KAEDAH KAJIAN 5.2 PERANCANGAN KAJIAN 5.2.3 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Sistematik • Persampelan Sistematik (PS) – satu proses pemilihan sampel iaitu setiap ahli populasi diberikan nombor berturutan, dan sampel dipilih dengan mengambil ahli populasi yang bernombor dengan selang tertentu:e.g. nombor 5, 10, 15, 20…..sehingga saiz sampel yang dikehendaki diperoleh. • Langkah-langkah - i, ii, iii, iv sama seperti PRM v. Utk mendapatkan selang nombor, bahagikan saiz populasi dengan saiz sampel (e.g. 250 / 50 = 5) vi. Untuk mendapatkan sampel, kita boleh memilih ahli-ahli nombor 4, 9, 14, 19,….249; yang akhirnya kita akan dapat 50 orang murid sampel.

 47. TOPIK 5 : KAEDAH KAJIAN 5.2 PERANCANGAN KAJIAN 5.2.3 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Kelompok • Persampelan Kelompok(PK) – satu proses pemilihan sampel iaitu ahli-ahli populasi berada dalam kumpulan-kumpulan tertentu, dan pemilihan sampel dibuat dengan: i. memilih beberapa kumpulan secara rawak ii. mengambil semua ahli daripada kumpulan sebagai sampel kajian.

 48. TOPIK 5 : KAEDAH KAJIAN 5.3 ALAT KAJIAN • Pengutipan data kajian memerlukan alat-alat kajian yang sesuai untuk menjawab soalan-soalan kajian.Proses pembinaan alat kajian terbahagi kepada dua bahagian. PEMBINAAN ALAT KAJIAN Menentukan Objektif Menentukan Kandungan

 49. TOPIK 5 : KAEDAH KAJIAN 5.3 ALAT KAJIAN 5.3.1 PEMBINAAN ALAT KAJIAN Menentukan Objektif Sesuatu ujian perlu dibina mengikut objektifnyaObjektif Tingkah Laku yang ingin diukur perlu dinyatakan dengan jelas dan ia hendaklah boleh dicapai.

 50. TOPIK 5 : KAEDAH KAJIAN 5.3 ALAT KAJIAN 5.3.1 PEMBINAAN ALAT KAJIAN Menentukan Kandungan Ujian yang berkesan ialah ujian yang mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan kandungan yang tinggi, iaitu berupaya mengukur kandungan secara tekal dan tepat.