Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paradygmat POKL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paradygmat POKL

Paradygmat POKL

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Paradygmat POKL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. WIEDZA SPEŁNIA MARZENIAProjekt Unii Europejskiej realizowany w trybie Konkursowym finansowany z EFS w ramach POKL

  2. 28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy

  3. Paradygmat POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

  4. XI. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

  5. CEL OGÓLNY Podniesienie poziomu edukacji językowej i zainteresowanie wiedzą uczniów Zespołu Szkół w Osielsku oraz zmniejszenie strukturalnej nierówności w jej zdobywaniu.

  6. CELE SZCZEGÓŁOWE Promowanie wartości nauki. Wskazanie dzieciom i młodzieży sensu zdobywania wiedzy. Ułatwienie indywidualnej drogi rozwoju. Obniżenie strukturalnych różnic w poziomie nauczania. Wyrobienie praktycznych językowych umiejętności komunikatywnych w różnych sytuacjach życiowych. Zwiększenie kreatywnego myślenia dzieci i młodzieży. Rozszerzenie wymiany informacji w relacji Szkoła (wychowawcy) ↔ dom rodzinna ucznia (rodzice, opiekunowie prawni).

  7. Stworzenie internetowej multimedialnej platformy – platforma będzie spełniać rolę narzędzia pomocnego w realizacji zakładanych celów projektu. Jednocześnie będzie pomocna w zarządzaniu i promocji projektu, a także stanie się źródłem zdobywania wiedzy, wymiany informacji. Klub Młodego Naukowca-Poligloty – udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, konsultacjach indywidualnych, prac w małych grupach, zajęciach multimedialnych poświęconych poznawaniu, utrwalaniu wiadomości z zakresu języka angielskiego. Spotkania z ludźmi różnych ciekawych profesji, w których znajomość języka obcego i duża wiedza merytoryczna stanowią podstawę gwarantującą osiągnięcie sukcesu zarówno zawodowego jak i osobistego. Wycieczki i zajęcia edukacyjne w terenie – wyjazdowe zajęcia edukacyjne i wycieczki pozwolą uczniom brać czynny udział w poznawaniu z bliska ludzi nauki i ich miejsca pracy, poznawać miejsca techniki i nauki min. muzea, PAN, ciekawe zakłady pracy, itp., co w konsekwencji pozwoli poszerzyć horyzonty myślowe dzieci i młodzieży i ich kreatywne myślenie o swoim dalszym życiu.

  8. Możliwy pozytywny efekt uboczny projektu Przeprowadzenie projektu wygeneruje środki pozwalające na utworzenie elektronicznej platformy wspierającej proces edukacji i wychowania dzieci i młodzieży • Wsparcie planuje się uzyskać poprzez: • Bieżący dostęp do dziennika lekcyjnego; • Kontakt w relacji rodzice - wychowawcy; • Aktualny stopień przerobionego materiału, planowane sprawdziany wiedzy, ważne zadania etc.

  9. Jeżeli zainteresował Cię nasz projekt i chciałbyś w jakimkolwiek stopniu przyczynić się do jego realizacji i pomóc osiągnąć sukces swojemu dziecku w dorosłym życiu - Zapraszamydo kontaktu z Dyrekcją Zespołu Szkół