1 / 15

STROJN ÍCKA FAKULTA TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH KATEDRA KONŠTRUOVANIA, DOPRAVY A LOGISTIKY

STROJN ÍCKA FAKULTA TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH KATEDRA KONŠTRUOVANIA, DOPRAVY A LOGISTIKY. SNÍMAČE PRE MERANIE SILY V LANE. Ing. Peter Bocko Ing. Juraj Rit ók, PhD. ÚVOD. Určovanie veľkosti zaťaženia : komerčné snímače, špeciálne snímače , konštrukčné hľadisko, časové hľadisko,

reid
Télécharger la présentation

STROJN ÍCKA FAKULTA TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH KATEDRA KONŠTRUOVANIA, DOPRAVY A LOGISTIKY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. STROJNÍCKA FAKULTATECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACHKATEDRA KONŠTRUOVANIA, DOPRAVY A LOGISTIKY

  2. SNÍMAČE PRE MERANIE SILY V LANE Ing. Peter Bocko Ing. Juraj Ritók, PhD.

  3. ÚVOD Určovanie veľkosti zaťaženia : • komerčné snímače, • špeciálne snímače, • konštrukčné hľadisko, • časové hľadisko, • finančné hľadisko.

  4. ODPOROVÁ TENZOMETRIA

  5. JEDNOÚČELOVÝ SNÍMAČ HMOTNOSTI BREMENA Použitie : • zisťovanie hmotnosti zaveseného bremena pre laboratórny mostový žeriav, • dlhodobé statické aj dynamické meranie, • zabezpečenie žeriava proti preťaženiu, • regulácia kývania bremena (bez snímača výkyvu bremena).

  6. T1 T2 T3 T4

  7. SPRACOVANIE NAMERANÝCH HODNÔT

  8. SNÍMANIE SILY V LANE POMOCOU NAPÍNACIEHO MECHANIZMU Použitie : • určenie sily v lane - vyvodenie prídavného zaťaženia istiaceho lana, • krátkodobé statické meranie.

  9. ISTIACE LANO NAPÍNACIE LANO NAPÍNACÍ MECHANIZMUS

  10. STROJNÍCKA FAKULTATECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACHKATEDRA KONŠTRUOVANIA, DOPRAVY A LOGISTIKY ZÁVER

More Related