1 / 45

Používanie poľnohospodárskych strojov v cestnej premávke

Používanie poľnohospodárskych strojov v cestnej premávke. Rozdelenie vozidiel. Delia sa na: Cestné vozidlá Zvláštne vozidlá Cestné vozidlá – motorové alebo nemotorové vozidlo vyrobené na účely prevádzky v cestnej premávke, určené na prepravu osôb, zvierat, alebo tovaru.

rene
Télécharger la présentation

Používanie poľnohospodárskych strojov v cestnej premávke

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Používanie poľnohospodárskych strojov v cestnej premávke

 2. Rozdelenie vozidiel • Delia sa na: • Cestné vozidlá • Zvláštne vozidlá • Cestné vozidlá – motorové alebo nemotorové vozidlo vyrobené na účely prevádzky v cestnej premávke, určené na prepravu osôb, zvierat, alebo tovaru

 3. Rozdelenie vozidiel • Zvláštne vozidlá – motorové alebo nemotorové vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku v cestnej premávke. • Poľnohospodárske traktory a lesné traktory a ich prípojné vozidlá • Pracovné stroje samohybné • Pracovné stroje prípojné • Nemotorové pracovné stroje a nemotorové vozidlá ťahané alebo tlačené peši idúcou osobou

 4. Základné kategórie vozidiel • Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky • Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb • Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov • Kategória O: prípojné vozidlá • Kategória T: kolesové traktory • Kategória C: pásové traktory • Kategória R: prípojné vozidlá traktorov • Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje • Kategória P: pracovné stroje • Kategória LS:snežné skútre • Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií

 5. Vozidlá kategórie T kolesové traktory kategória T1 – kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1 s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi a má minimálny rozchod aspoň 1 150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a so svetlou výškou maximálne 1 000 mm,

 6. Vozidlá kategórie T kolesové traktory • b) kategória T2 – kolesové traktory • s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou • do 40 km.h-1, s rozchodom kolies • do 1 150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a so svetlou výškou do 600 mm. Ak však výška ťažiska traktor (meraná od zeme), vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, potom je najväčšia konštrukčná rýchlosť obmedzená na 30 km.h-1,

 7. Vozidlá kategórie T kolesové traktory • c) kategória T3 – kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1 a s prevádzkovou hmotnosťou do 600 kg,

 8. Vozidlá kategórie T kolesové traktory • d) kategória T4 – kolesové traktory na špeciálne účely • s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1.

 9. kategória T4.1 traktory s veľkou svetlou výškou, určené na prácu s vysokorastúcimi plodinami, napr. vínnou révou. Ich vzhľad a zvýšený podvozok alebo časť podvozku im umožňuje pohybovať sa rovnobežne s radom plodín a nad nimi, pričom môže mať medzi kolesami viac radov plodín. Sú určené na prepravu alebo pohon prístrojov, ktoré môžu byť namontované vpredu, medzi nápravami, vzadu alebo na plošine. Keď je traktor v pracovnej polohe, svetlá výška meraná kolmo na rady plodín je väčšia ako 1 000 mm. Ak však výška ťažiska traktora(meraná od zeme, s použitím normálnych pneumatík), vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, potom najväčšia konštrukčná rýchlosť nesmie prekročiť 30 km.h

 10. Vozidlá kategórie T kolesové traktory kategória T4.2 traktory s nadmernou šírkou charakterizované veľkými rozmermi, špeciálne určené na prácu na veľkých poľnohospodárskych plochách

 11. kategória T4.3 traktory s malou svetlou výškou poľnohospodárske alebo lesné traktory s pohonom štyroch kolies, ktorých vymeniteľné zariadenie je určené na práce v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve a ktoré sú vybavené nosným rámom, jedným alebo viacerými vývodovými hriadeľmi, ich najväčšia prípustná celková hmotnosť nie je väčšia ako 10 000 kg a pri ktorých pomer tejto hmotnosti k prevádzkovej hmotnosti je menej ako 2,5. Okrem toho výška ťažiska týchto traktorov (merané od zeme, s použitím normálnych pneumatík) nad zemou je menšia než 850 mm

 12. Vozidlá kategórie T kolesové traktory • e) kategória T5 • kolesové traktory • s najväčšou • konštrukčnou rýchlosťou • viac ako 40 km.h-1

 13. Vozidlá kategórie C pásové traktory • pásové traktory, ktoré sa pohybujú a riadia pomocou pásov a ktorých kategórie C1 až C5 sú definované analogicky s kategóriami T1 až T5. • C1 C2 C3 C4

 14. Vozidlá kategórie R prípojné vozidlá za traktory • a) kategória R1 – prípojné vozidlá, pri ktorých súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu neprevyšuje 1 500 kg, • b) kategória R2 – prípojné vozidlá, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 1 500 kg a menej ako 3 500 kg, • c) kategória R3 – prípojné vozidlá, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 3 500 kg a menej ako 21 000 kg, • d) kategória R4 – prípojné vozidlá, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 21 000 kg.

 15. Vozidlá kategórie R prípojné vozidlá za traktory

 16. Vozidlá kategórie R prípojné vozidlá za traktory • Každá kategória prípojného vozidla je ďalej označená aj písmenom „a“ alebo „b“ podľa svojej najväčšej rýchlosti • „a“ pre prípojné vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou rovnou alebo menšou ako 40 km.h-1, • „b“ pre prípojné vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 40 km.h-1. • Príklad: Rb3 je kategória prípojných vozidiel, pri ktorých je najväčšia prípustná celková hmotnosť na nápravu viac ako 3 500 kg, no neprevyšuje 21 000 kg a ktoré sú konštruované tak, aby mohli byť ťahané traktorom kategórie T5.

 17. Vozidlá kategórie S ťahané vymeniteľné stroje za traktory Ťahané vymeniteľné stroje - je každé zariadenie používané v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve, ktoré je určené na to, aby bolo ťahané traktorom a mení alebo rozširuje funkcie ťažného vozidla; môže byť vybavené nákladnou plošinou určenou a konštruovanou pre nástroje a príslušenstvo potrebné na uvedené účely a na dočasné uloženie akýchkoľvek materiálov vyrobených alebo spotrebovaných počas práce; každé vozidlo určené na ťahanie traktorom a vybavené natrvalo prístrojom alebo určené na spracovanie materiálov sa považuje za ťahané vymeniteľné stroje, ak pomer medzi technicky prípustnou celkovou hmotnosťou k nenaloženej hmotnosti uvedeného vozidla je menší než 3,0.

 18. Vozidlá kategórie S ťahané vymeniteľné stroje za traktory • Ťahaný vymeniteľný stroj za traktor, podľa druhu karosérie, môže byť vo vyhotovení: • Balici stroj, fekálny aplikátor, hrebeňové brány, kombinovaný kyprič, mulčovač, nakladač repy, obracač krmoví, orezávač repy, pásový zavlažovač, plečka, pluh jednostranný, pluh obojstranný, podmietač, postrekovač, prútové brány, radličkový kyprič, rezačka, rosič, rotačný aplikátor, rotačný kyprič, rozhodzovač priemyselných hnojív, sádzač, samozberací voz, sejací stroj, sejačka univerzálna, silážovací stroj, stroj na zber cibuľovej zeleniny, stroj na zber koreňovej zeleniny, stroj na zber ovocia, tanierové brány, valce sambridge, valce crosskill, valce hladké, vibračné brány, vyorávač zemiakov, zberací lis, zberací voz, zhrňovač krmovín, zvinovací lis, žací stroj bubnový, žací stroj listový...

 19. Vozidlá kategórie S ťahané vymeniteľné stroje za traktory • a) kategória S1 – ťahané vymeniteľné stroje určené pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, pri ktorých súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu neprevyšuje 3 500 kg, • b) kategória S2 – ťahané vymeniteľné stroje určené pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu väčší ako 3 500 kg.

 20. Vozidlá kategórie S ťahané vymeniteľné stroje za traktory

 21. Vozidlá kategórie S ťahané vymeniteľné stroje za traktory • Každá kategória ťahaného vymeniteľného stroja je ďalej označená písmenom „a“ alebo „b“ podľa svojej najväčšej konštrukčnej rýchlosti • „a“ pre ťahaný vymeniteľný stroj s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou rovnou alebo menšou ako 40 km.h-1, • „b“ pre ťahaný vymeniteľný stroj s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 40 km.h-1. • Príklad: Sb2 je kategória ťahaného vymeniteľného stroja, pri ktorom je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 3 500 kg a ktorý je konštruovaný tak, aby mohol byť ťahaný traktorom kategórie T5.

 22. Kategória pracovných strojov • sa člení na: • a) PS – pracovný stroj samohybný je zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne a svojím vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností. Pracovný stroj samohybný nie je určený spravidla na prepravnú činnosť.

 23. Delíme ich na: Pracovné stroje samohybné používané v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve (fekálny aplikátor, orezávač repy, postrekovač, zberač hrozna, vysádzač zemiakov, žací miagač) Pracovné stroje samohybné používané v stavebníctve (grejder, kolesové rýpadlo, valec, šmykom riadený nakladač) Iné pracovné stroje samohybné (fekálny komunálny čistiaci stroj, nosič pracovných adaptérov, stroj na vodorovné značenie)

 24. Pracovné stroje samohybné

 25. Kategória pracovných strojov • b) PN – pracovný stroj nesený je vymeniteľný stroj (nadstavba) bez vlastného zdroja pohonu. V prepravnej polohe nie je v styku s pozemnou komunikáciou a nie je spravidla určený na prepravnú činnosť. Je určený len na vykonávanie určitých pracovných činností a montuje sa na vozidlo, ktoré je na tento účel určené a prispôsobené.

 26. Kategória pracovných strojov • Pracovný stroj nesený, podľa druhu karosérie, môže byť vo vyhotovení: • Baliaci stroj, čelný nakladač, drvič dreva, hrebeňové brány, kombinovaný hĺbkový kyprič, kombinovaný kyprič, lesný lanový systém, mulčovač, navijak na približovanie dreva, obracač krmovín, pásový zavlažovač, plečka, pluh jednostranný, pluh obojstranný, podmietač, postrekovač, prútové brány, rezačka, radličkový kyprič, rosič, rotačný kyprič, rozhadzovač priemyselných hnojív, rozmetadlo priemyselných hnojív, sádzač, sejací stroj, sejačka bezorebrá, sejačka na presnú sejbu, sejačka pneumatická, sejačka univerzálna, silážovací stroj, smyk, tanierové brány, tanierový kyprič, vysadzovač zemiakov, zberací lis, zhrňovač krmovín, žací miagač, žací stroj bubnový, žací stroj diskový, žací stroj listový ...

 27. Pracovné stroje nesené

 28. Povinnosť prihlásenia do evidencie vozidiel V súčastnosti povinnému prihláseniu do evidencie vozidiel podliehajú vozidlá kategórií L,M,N,O,T,C,R,PS,LS. K týmto vozidlám musí byť vystavené osvedčenie o evidencii časť I. a osvedčenie o evidencii časť II. Tieto vozidlá musia byť vybavené miestom pre upevnenie tabuľky s evidenčným číslom. Povinnému prihláseniu do evidencie vozidiel nepodliehajú iba vozidlá kategórii S a PN. K týmto vozidlám musí byť vystavené technické osvedčenie vozidla.

 29. Povinné zaevidovanie vozidiel, ktoré nepodliehali evidencii • Novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá začala platiť od 1. septembra 2009 stanovuje, že všetky vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps a Ls (vrátane všetkých motocyklov, traktorov, pracovných strojov samohybných, snežných skútrov a podobne), ktoré neboli prihlásené do evidencie vozidiel a mali vydané technické osvedčenie vozidla, musia byť do konca roka 2012 prihlásené do evidencie vozidiel pokiaľ sa majú prevádzkovať v cestnej premávke po 1. januári 2013 [§ 112b ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov]. Odklad o 10 rokov (do konca roka 2022) platí pre vozidlá kategórie L1e (malé motocykle) a odklad o 4 roky (do konca roku 2016) platí pre vozidlá kategórie Ps (pracovné stroje samohybné) používané v poľnohospodárstve.

 30. Povinné zaevidovanie vozidiel, ktoré nepodliehali evidencii • Prevádzkovateľ takéhoto vozidla si na príslušnom obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii časti II. • Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii časti II musí obsahovať • a)    identifikačné údaje o žiadateľovi, a to, • ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis, • ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

 31. b)    identifikačné údaje o vozidle, a to značku vozidla, obchodný názov vozidla, typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh vozidla, kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu vozidla, identifikačné číslo vozidla VIN.

 32. Povinné zaevidovanie vozidiel, ktoré nepodliehali evidencii • Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia o evidencii časti II sú • technické osvedčenie vozidla, • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní; to neplatí pre vozidlá kategórie L1e (malé motocykle) vyrobené pred 1. januárom 2000, • platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní, • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní; predkladá sa len v prípade vozidiel kategórie M, N a T.

 33. Povinné zaevidovanie vozidiel, ktoré nepodliehali evidencii Osvedčenie o evidencii časť II možno vydať iba vozidlu, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo iné schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a malo vydané technické osvedčenie vozidla. Ak jednotlivé vozidlo nebolo vybavené miestom na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom s požadovaným osvetlením, prevádzkovateľ vozidla je povinný splniť ustanovené technické požiadavky na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom a technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom, a to ešte pred vydaním rozhodnutia o vydaní osvedčenia o evidencii časti II jednotlivému vozidlu. Vozidlá kategórie L1e (malé motocykle) vyrobené pred 1. januárom 2000 nemusia spĺňať technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom, ak v čase výroby tieto vozidlá neboli vybavené takýmto osvetlením.

 34. Výhody povinného zaevidovania vozidiel • vozidlá budú rýchlo a hneď identifikovateľné, • zamedzí sa krádežiam týchto vozidiel, pretože budú povinne podliehať prihláseniu do evidencie vozidiel a bude medzi týmito vozidlami evidencia, • vozidlá prihlásené do evidencie vozidiel vybavené evidenčným číslom môžu jazdiť do cudziny, tým že majú vydaný harmonizovaný registračný doklad podľa smernice 1999/37/ES (osvedčenie o evidencii), ktoré je v medzinárodnej premávke plne akceptované, • pracovné stroje samohybné vybavené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom pre prevádzkovateľov vozidiel prinesie výhodu v tom, že po všetkých cestách II. triedy a po cestách I. triedy (okrem pondelka až piatka od 7.00 do 9.00 hod. a v piatok a v nedeľu od 16.00 do 20.00 hod.) nebudú potrebovať výnimky na prejazd podľa nového zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 35. Vyradenie neexistujúceho starého vozidla z evidencie vozidiel • Držiteľ starého vozidla, ktorý na účely vyradenia vozidla z evidencie vozidiel nevie preukázať, ako naložil so starým vozidlom, ktoré podľa jeho tvrdenia už neexistuje, je oprávnený po zaplatení príspevku do Environmentálneho fondu požiadať odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla. • Držiteľ starého vozidla, ktorý žiada o vydanie potvrdenia o neexistencii starého vozidla na účel jeho vyradenia z evidencie vozidiel, je povinný zaplatiť príspevok do Environmentálneho fondu v sume • a)   150 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla do 10 rokov od podania žiadosti, • b)   100 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla od 10 rokov do 20 rokov od podania žiadosti, • c)   50 eur, ak je dátum prvej evidencie vozidla viac ako 20 rokov od podania žiadosti.

 36. Vyradenie neexistujúceho starého vozidla z evidencie vozidiel Na základe potvrdenia o neexistencii starého vozidla si držiteľ starého vozidla môže následne na príslušnom orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) požiadať o vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a to bez toho, aby vozidlo muselo byť odovzdané na zrecyklovanie spracovateľovi starých vozidiel. Správny poplatok za takéto vyradenie vozidla z evidencie vozidiel je 5,- eur.

 37. Jednonápravové traktory s prívesom v cestnej premávke • Jednonápravový traktor s prívesom je vozidlo s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu. Rozsah riadiaceho pohybu môže byť iba taký, aby umožňoval bezpečné ovládanie jednonápravového traktora s prívesom. Prevádzka jednonápravového traktora je bez prívesu v cestnej premávke zakázaná. • Jednonápravové traktory s prívesom sa môžu používať po cestách bez akéhokoľvek dokladu a bez akejkoľvek tabuľky s evidenčným číslom (nepotrebujú ani zvláštne evidenčné číslo s písmenom „C“, ktoré vydávajú orgány Policajného zboru).

 38. Jednonápravové traktory s prívesom v cestnej premávke • Jednonápravové traktory s prívesom pokiaľ sa používajú v cestnej premávke musia spĺňať technické požiadavky, ktoré sú ustanovené v § 29 vyhlášky č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Každý jednonápravový traktor s prívesom musí byť na zadnej časti vybavený zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69 (homologizovaný trojuholník pre pomalé vozidlá).

 39. Jednonápravové traktory s prívesom v cestnej premávke • Podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, platí pre zvláštne motorové vozidlá (teda aj pre jednonápravové traktory s prívesom) obmedzenie, že sa nemôžu používať na cestách I. a II. triedy.

 40. Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel • Na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. Triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným • vozidlom • v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto • nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do • 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 hodín, • v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase • od 00.00 do 22.00 hodín. • Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje • po pracovnom dni, zákaz jazdy podľa odseku 1 • platí v tento deň v čase od 00.00 do 22.00 hodín.

 41. Výmena technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II. • Prevádzkovateľ vozidla môže požiadať o výmenu technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II. príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie aj po dátume povinného zaevidovania príslušnej kategórie vozidla. • Prevádzkovateľ vozidla si však musí byť vedomí toho, že ak bude prevádzkovať vozidlo v premávke na pozemných komunikáciách s technickým osvedčením vozidla, ktoré malo byť vymenené za osvedčenie o evidencii časť II, môže byť sankciovaný od orgánov dohladajúcich nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

 42. Výmena technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II. • Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce po 1. januári 2013 v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlá, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlácené do evidencie vozidiel, musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii časti II. • Týka sa to aj týchto kategórii: • Kategórie T (kolesové traktory) • Kategórie C (pásové traktory) • Kategórie R (prípojné vozidlá za traktor) • Kategórie PS (pracovné stroje samohybné)

 43. Výmena technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II. • Ak pôvodné technické osvedčenie vozidla neobsahuje všetky potrebné údaje pre vystavenie kompletného základného technického opisu vozidla, obvodný úrad dopravy si od štátneho dopravného úradu vyžiada fotokópiu pôvodného základného technického opisu vozidla, pričom k žiadosti priloží fotokópiu pôvodného technického osvedčenia vozidla a u vozidiel S a PN a u výmenných nadstavieb aj fotografie vozidla, výrobného štítku a výrobného čísla. • Pracovné stroje samohybné vybavené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom pre prevádzkovateľov vozidiel prinesie výhodu v tom, že po všetkých cestách II. triedy a po cestách I. triedy (okrem pondelka až piatka 7:00 – 9:00hod. A v piatok a nedeľu od 16:00 do 20:00 hod.) nebudú potrebovať výnimky na prejazd podľa nového zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zemne doplnení niektorých zákonov.

 44. Výmena technického osvedčenia vozidla (starého dokladu) za technické osvedčenie vozidla (nový doklad) Technické osvedčenie vozidla možno vydať iba vozidlu, ktoré bolo schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a malo vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných od 1. 12. 2006. Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce po 1. 1. 2013 v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlá kategórie S (ťahané vymeniteľné stroje za traktor) a PN (pracovné stroje nosené) a menenné nadstavby, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. 12. 2006, musí požiadať o vydanie technického osvedčeniaa, ktoré boli vydávané od 1. 3. 2007

 45. Zoznam použitých zákonov a nariadení • Zákon č. 290/2013 • Zákon č. 725/2004 • Zákon č. 464/2009 • Zákon č. 8/2009 • Zákon č. 169/2010 • Metodický pokyn č. 4/2014 • Metodický pokyn 22/2009 • Metodický pokyn 23/2009

More Related