1 / 11

Szociális gazdaság

Szociális gazdaság. Szociális szövetkezetek. Területfejlesztők és Polgármesterek Klubja Egyesület. Szociális gazdaság fogalma.

rene
Télécharger la présentation

Szociális gazdaság

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Szociális gazdaság Szociális szövetkezetek Területfejlesztők és Polgármesterek Klubja Egyesület

 2. Szociális gazdaság fogalma • Olyan szektor, amely köztes helyet foglal el az állam és a piac között, gazdasági és szociális küldetést egyaránt teljesít, közérdekeket szolgál és célja nem a profit elosztása, hanem újrahasznosítása a nonprofit szervezetek tevékenységében (OECD) • A nonprofit, az önsegélyező és a szövetkezeti szervezetek gyűjtőfogalma • Demokratikusan irányított gazdasági szervezetek, amelyek olyan tevékenységeket folytatnak, amelyeket nem lát el az állami szektor. Egy harmadik, az állampolgárok által működtetett szektort jelent, a piacgazdaság profit maximalizáló és az állami adóból finanszírozott szegmense között (Európai Foglalkoztatási Stratégia)

 3. Szociális gazdaságba sorolható kezdeményezések fő célja: A nehezen elhelyezkedő emberek integrálása a munka világába, foglalkoztatást, szakmai tudásuk fejlesztését és tanácsadást kínálva számukra.

 4. Szociális gazdaságba sorolható kezdeményezések általános jellemzői: • Lokális szinten működnek, a köz- és a piaci szektor között • A magánszféra és a közintézmények által kielégítetlenül hagyott helyi szükségletekre reagálnak • Új munkahelyeket teremtenek • Jövedelmet generálnak, és az a céljuk, hogy idővel önfinanszírozóvá váljanak • A bevételeik között a magánfinanszírozás is megjelenik • Célcsoportjuk: tartós munkanélküliek, pályakezdő fiatalok, nők, idősek, fogyatékkal élő emberek, társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdő személyek

 5. Szociális szövetkezetek Jogi háttér • 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről • 141/2006 (VI.29.) Korm. rendelet a szociális szövetkezetekről • 124/2006. (V.19.) Korm. rendelet a szövetkezetek által létrehozott közösségi alapból nyújtott támogatásokra

 6. Szociális szövetkezetekJogi háttér (2006 évi X. tv.) • Alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, nyitott tagság, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, melynek általános célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése. • Legalább 7 természetes személy alapíthatja, (a tagokat tilos nyilvános felhívás útján gyűjteni) • Szociális szövetkezeti tag csak 14. életévét betöltött természetes személy lehet.

 7. Szociális szövetkezetekJogi háttér II. • A szociális szövetkezetnek nem lehet befektető tagja (személyes közreműködés kötelező). • A szövetkezet részjegy jegyzésének kötelezettségével alapítható, ennek összegéről az alapszabály rendelkezik (nem határozza meg jogszabály). • Az alapszabályt és annak módosítását közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba kell foglalni. • A szövetkezet a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre (az alapszabály elfogadásától számított 30 napon belül be kell jelenteni a szövetkezetet az illetékes cégbíróságon)

 8. A szövetkezet önkormányzati szervei • KÖZGYŰLÉS: legfőbb szerv, a tagok összességéből áll, hatáskörét a 2006. évi X. tv. illetve az alapszabály határozza meg. • IGAZGATÓSÁG: a szövetkezet ügyvezetését és képviseletét ellátó, döntés-előkészítő és végrehajtó szerv, legalább 3 tagú, testületként működő szerv. 50 főnél kisebb taglétszám esetén elég az ügyvezető elnöki tisztség. • FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG: legalább 3 tagú, a törvényes működés felett őrködik. • KÖNYVVIZSGÁLÓ: 100 MFt árbevételig nem kötelező, az alapszabályban előírható.

 9. Összefoglalva • Min. 7 tag, akik egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek • Azonos a részjegytőkéjük • Közös céljuk érdekében közösen gazdálkodnak • Minden tagnak aktívan részt kell vennie a szövetkezet munkájában (legalább 1 nap/év) • A munkavállalás történhet: társadalmi munka, megbízási díj, alkalmazotti jogviszonyban

 10. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) segítő hálózatai: • Tanácsadói hálózat: tagjai képzett tanácsadók, jogi, gazdasági, üzletviteli, pályázati, menedzseri téren. A tanácsadó igényelhető az OFA hálózatán keresztül, díjukat az OFA fizeti. • Mentori hálózat: tagjai képzett mentorok, egy mentor az OFA megbízásából folyamatos kapcsolatban van a szövetkezettel, annak működését segíti, közösségfejlesztést végez, díjukat az OFA fizeti.

 11. Köszönöm a figyelmet! Területfejlesztők és Polgármesterek Klubja Egyesület Pécs, Búza tér 6/B Telefon: 72/210-735 E-mail: teruletfejlesztok@gmail.com

More Related