Download
podpora vavai n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podpora VaVaI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podpora VaVaI

Podpora VaVaI

119 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Podpora VaVaI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Podpora VaVaI ČR: národní politiky a programy, hodnocení výsledků VaV EU – strukturální fondy, 7. RP, CIP, EUREKA, ...

 2. Důležité zákony • Zákon 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) • Nařízení vlády č. 461/2002 o účelové podpoře výzkumu a vývoje • Nařízení vlády č. 462/2002 o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a hodnocení výzkumných záměrů • Nařízení vlády č. 28 ze dne 8. ledna 2003, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 FREE - VaVaI, TT

 3. Nařízení vlády 461/2002 Sb. § 2 –Způsob podílu účelové podpory na uznaných nákladech 100 % Základní výzkum 50 % Průmyslový výzkum 25 % Vývoj Podíl účelové podpory na uznaných nákladech projektu průmyslového výzkumu nebo vývoje může být zvýšen o 5, 10 až 15 % - přesná kritéria (nejvýše 75 % u průmyslového výzkumu a 50 % u vývoje) FREE - VaVaI, TT

 4. Uznatelné náklady Nařízení vlády č. 461/2002 § 3 Vymezení položek uznatelných nákladů • osobní náklady • mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu • příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců, odpovídající jejich úvazku na řešení projektu • zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na řešení projektu podílejí • ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce FREE - VaVaI, TT

 5. Uznatelné náklady • náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investiční majetek) UN = (A/B) x C x D UN ........... uznatelné náklady A ........... doba po kterou bude majetek užíván pro řešení projektu B ........... doba upotřebitelnosti C ........... pořizovací cena majetku D ........... podíl užití majetku pro řešení projektu FREE - VaVaI, TT

 6. Uznatelné náklady • náklady na provoz a údržbu dlouhodobého hmotného majetku • další provozní náklady například: • náklady na materiál, zásoby • náklady na drobný hmotný majetek (tj. do 40 000 Kč) FREE - VaVaI, TT

 7. Uznatelné náklady • náklady na služby • náklady na zveřejňování výsledků projektů • cestovní náhrady • doplňkové (režijní) náklady FREE - VaVaI, TT

 8. Rozdělení nákladů • běžné (neinvestiční) náklady • kapitálové (investiční) náklady FREE - VaVaI, TT

 9. Nepřímé (režijní) náklady • Paušál – u různých projektů různý – ESF 7%, RP 20%, NPVII 20% • výše režií je vztažena k přímým nákladům • Obvyklé u VŠ, organizací V&V • Prokazatelné režijní náklady: podmínka – identifikovatelné v účetnictví • Obvyklé u podniků FREE - VaVaI, TT

 10. Odpočet nákladů na V&V • Zákon č. 669/2004 Sb. od 1.1.2005 mohou podniky uplatňovat odpočet od základu daně z příjmu ve výši 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů V&V. • Musí byl sestaven projekt výzkumu a vývoje - cíle projektu, doba řešení, předpokládané výdaje (náklady) a způsob kontroly • Najít a prokázat ocenitelný prvek novosti. • Předmětem zvýhodnění může být např. výroba funkčního vzorku či prototypu produktu, ověření prototypu, projekční nebo konstrukční práce, výpočty nebo návrhy technologií, sloužící k vývoji nebo inovaci výrobků nebo výrobních procesů. FREE - VaVaI, TT

 11. Odpočet nákladů na V&V • Jako náklady lze uplatnit osobní výdaje, odpisy majetku, používaného v přímé souvislosti s řešením projektu, cestovní náhrady a další provozní výdaje. • Odpočet nelze uplatnit např. na zpracování studie proveditelnosti nebo záměrů podnikatelské činnosti, na standardní vývoj softwaru nebo na úhradu činností, které jsou pořizovány od jiné osoby jako služba. • Podrobněji viz Pokyn D-288 Ministerstva financí k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. FREE - VaVaI, TT

 12. Sítě

 13. Asociace výzkumných organizací - AVO FREE - VaVaI, TT • Vznik 1991 jako reakce na privatizaci rezortních VÚ • Poslání • zastupovat zájmy členů • poskytování podpory, informační servis - nejen pro členy AVO

 14. Některé významné aktivity AVO FREE - VaVaI, TT • Podpora členů AVO při získávání podpory ze státního rozpočtu • Oborová kontaktní organizace • Odborné aktivity, např. školení o VaV • Spolupráce s AIP ČR, IA ČR • Některé výsledky AVO o.p.s. • studie o nástrojích nepřímé podpory VaV • návrh kriterií pro operační programy MPO

 15. Asociace inovačního podnikání - AIP FREE - VaVaI, TT AIP ČR založena 1993 na podporu inovačního podnikání www.aipcr.cz Systém inovačního podnikání v ČR Časopis Inovační podnikání a transfer technologií Výchova odborníků pro inovační podnikání Národní inovační politika, Národní inovační strategie

 16. FREE - VaVaI, TT • Podpora TT • konference a výstava Inovace roku (30.11. – 2.12. 2010) • publikace Inovační podnikání • Networking • management programů Kontakt a EUREKA • mezinárodní spolupráce

 17. Společnost vědeckotechnických parků - SVTP FREE - VaVaI, TT • Hlavní úkoly • Propagovat myšlenku vzniku VTP, PIC apod. a získávat podporu pro jejich vznik • Iniciovat legislativní a organizační předpoklady pro budování VTP • podporovat vznik národní sítě (akreditace) • podporovat tvorbu středisek CTT • Organizovat vzdělávací, poradenskou, ediční a vydavatelskou činnost • Navazovat oficiální kontakty se zahraničními asociacemi VTP

 18. Proč má stát podporovat inovace? FREE - VaVaI, TT • Tržní selhání: • Inovace mají charakter veřejných statků • Asymetrie informací (nedostatečná interakce) • Nedokonalé kapitálové trhy (slabý trh rizikového kapitálu) • Rigidity na trhu práce • Podpora inovací by měla být zacílena na řešení těchto tržních selhání!

 19. Technologický transfer FREE - VaVaI, TT Majitel vs. příjemce technologie Vztah mezi majitelem a příjemcem technologie, který vyústí v nový výrobek nebo nový proces Prodej nebo směna duševního vlastnictví týkající se technologie jejím majitelem výrobci nebo aplikátorovi za účelem jejího dalšího tržního využití Transfer know-how nebo technologie Úspěšná aplikace a/nebo adaptace technologie vyvinuté jednou organizací tak, že splní potřeby a požadavky jedné nebo více jiných organizací Neformální: výchova odborníků, kteří najdou uplatnění ve firmách

 20. FREE - VaVaI, TT • TT nesmí být čistě obchodní aktivita – musí být rovněž přítomen prvek INOVACE • Jak: • Firma/vynálezce/výzkumný ústav apod. provede sám • Použije specializovaných služeb odborníků (licenčních právníků, specialistů na transfer apod.) • Využije služeb specializovaných sítí (v rámci Evropy: IRC, BIC, EIC, ESA ... )

 21. Typy technologických transferů FREE - VaVaI, TT Technická spolupráce Joint Venture Licenční smlouva Výrobní kooperace Obchodní smlouva s technickou pomocí

 22. Spin off firmy FREE - VaVaI, TT Spin-offje firma založená výzkumníky za účelem uvedení na trh produktu založeného na novém poznatku – výsledku výzkumu. Vysoká odborná fundovanost vědců vs. jejich nezkušenost s podnikatelskými aktivitami

 23. Klastry FREE - VaVaI, TT Klastr je geograficky blízké seskupení vzájemně provázaných firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a souvisejících institucí v konkrétním oboru i firem v příbuzných oborech, které spolu soutěží, ale také spolupracují, mají společné znaky a také se doplňují (Porter) Co-opetition Klastrová iniciativa je organizované úsilí zaměřené na růst a zvýšení konkurenceschopnosti klastrů v regionu za účasti klastrových firem, samosprávy a/nebo výzkumné komunity (Zelená kniha KI)

 24. Triple helix • veřejný sektor • soukromý sektor • VaV FREE - VaVaI, TT

 25. Financování inovací FREE - VaVaI, TT Podmínky podnikání: unikátní nápad podnikatelský záměr (business plán) realizace záměru – zajištění finančních prostředků

 26. Podnikatelský plán FREE - VaVaI, TT stručné shrnutí (ExecutiveSummary) popis klíčových bodů projektu – produkt, zákazníci, ochrana duševního vlastnictví atd. analýzy – trh, dodavatelé, odběratelé, VaV atd. SWOT analýza návrhová část – konkrétní cíle dle SWOT financování podnikatelského záměru analýza rizik – opatření k minimalizaci rizik

 27. Finanční zdroje FREE - VaVaI, TT • vlastní prostředky • peněžité či nepeněžité vklady do ZK • dluhové financování • bankovní úvěry, hypoteční fondy, leasing, factoring, forfaiting • financování vstupem základního kapitálu • FFF, business angels, venture capital

 28. Financování podle fáze rozvoje FREE - VaVaI, TT • založení a rozjezd podniku (start up) • vlastní zdroje (vklad do ZK), BA • počáteční rozvoj • BA, mikropůjčky, seedcapital • Expanze • VC, leasing, factoring, úvěry • stabilní růst/zralost • vlastní zdroje, výnosy podniku, úvěry

 29. Business angels FREE - VaVaI, TT • zkušení podnikatelé nebo bohatí jedinci, jejichž koníčkem je investování do mladých firem • jejich přínosem nejsou zdaleka peníze, ale: znalosti- zkušenosti – kontakty • příklady BA sítí: • European Business Angels Network (EBAN), Angel Investors´Association (AIA), Central Europe Angels Club (CEAC) atd. • ČT – Den D

 30. Venturecapital FREE - VaVaI, TT • podnik či sdružení movitých jednotlivců, kteří vystupují společně • často vlastněny bankou nebo penzijní společností • využívání služeb velkých (a drahých) poradenských a právních firem – ochrana investorů • vysoké investované sumy • pasivní účast X tvrdší podmínky při hlasování • nutná tvorba vyváženého portfolia investic • CzechVentureCapitalAssociation

 31. Požadavky BA, VC FREE - VaVaI, TT unikátní hodnota produktu/služby, nápad podnik s vysokým potenciálem růstu trh – kdo je zákazník?! business plán – jaká je schopnost podniku realizovat plán?! podnikatel – motivovaný, vizionářský, dynamický atd.

 32. Chyby podnikatelů FREE - VaVaI, TT jazyk!!! posedlost produktem neznalost marketingu a prodeje neznalost konkurence nedostatečná znalost trhu CorporateGovernance – mechanismus řízení a uspořádání podniku Ambice business plán

 33. FREE - VaVaI, TT

 34. FREE - VaVaI, TT Inovace a jejich management I., Technologické centrum AV ČR, 2007, http://www.tc.cz/detail-akce/id-792/, http://www.tc.cz/dokums_raw/sylabus_1170166116.pdf Transfer technologií, Technologické centrum AV ČR, http://www.tc.cz/circ/

 35. PROGRAMY EU PRO PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

 36. RP7 7. rámcový program EU

 37. Struktura a rozpočet RP7 • Rozpočet EU na sedm let (2007 – 2013) činí 50,5 mld. € a rozpočet Euratomu na toto období je 2,7 mld. €. Oproti RP6 to v cenách roku 2004 představuje nárůst o 41 % a ve stávajících cenách o 63 %. • RP7 se skládá ze čtyř hlavních bloků činností tvořících 4 konkrétní programy plus specifického programu jaderného výzkumu FREE - VaVaI, TT

 38. Spolupráce • Zdraví • Potraviny, zemědělství a biotechnologie • Informační a komunikační technologie • Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie • Energie • Životní prostředí (včetně klimatických změn) • Doprava (včetně letectví) • Společenskoekonomické vědy a humanitní obory • Bezpečnost • Vesmír FREE - VaVaI, TT

 39. Myšlenky • Evropská rada pro výzkum • Oblast „hraničního“ výzkumu • Granty pro začínající a pokročilé výzkumníky FREE - VaVaI, TT

 40. Lidé • lidský potenciál, akce „Marie Curie“ • Úvodní školení výzkumných pracovníků – sítě „Marie Curie“ • Celoživotní vzdělávání a kariérní rozvoj – individuální stipendia • Spojovací mosty a partnerství mezi průmyslovými podniky a vysokými školami • Mezinárodní rozměr - stipendia směrem dovnitř a ven z EU, mezinárodní programy spolupráce, reintegrační granty • Ceny udělované v oblasti excelence FREE - VaVaI, TT

 41. Kapacity • Výzkumné infrastruktury • Výzkum prováděný ve prospěch malých a středních podniků • Regiony znalostí • Výzkumný potenciál • Věda ve společnosti • Podpora soudržného vývoje politik výzkumu • Konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce FREE - VaVaI, TT

 42. EURATOM, JRC • Výzkum a odborná příprava v jaderné oblasti • Energie uvolněná při jaderné syntéze - ITER • Jaderné štěpení a ochrana proti ionizujícímu záření • Společné výzkumné středisko • Přímé činnosti v Euratomu • Nejaderné činnosti FREE - VaVaI, TT

 43. FREE - VaVaI, TT

 44. FREE - VaVaI, TT

 45. Zjednodušená pravidla účasti • plné znění • účast minimálně tří nezávislých partnerů ze tří různých členských nebo asociovaných států EU • Návrhy projektů budou hodnoceny na základě kritérií uvedených ve specifickém programu a v pracovním programu. • vědecká a/nebo technologická excelence • relevance vzhledem k cílům specifického programu • potenciální dopad rozvoje, diseminace a užití výsledků projektu • kvalita a efektivita implementace a managementu FREE - VaVaI, TT

 46. Konsorciální dohoda • vnitřní organizaci konsorcia • rozdělení finančního příspěvku EK • pravidla diseminace, užití a přístupových práv • úpravu řešení vnitřních sporů • pravidla právní zodpovědnosti, odškodného a důvěrnosti mezi partnery FREE - VaVaI, TT

 47. Nákladové modely • uznatelné náklady – přímé a nepřímé • použity výhradně k dosažení cílů projektu, zaznamenány v účetnictví , byly uhrazeny; DPH není uznatelným nákladem • osobní náklady: podle výkazů, pouze odpracované hodiny (ne dovolená, nemocenská apod.) • paušální sazby (flat rate) – mobility, CSA • paušální částka (lump sum) • NoE - 23 500 EUR ročně na jednoho výzkumného pracovníka FREE - VaVaI, TT

 48. Nepřímé náklady (režie) • zjednodušená metodika výpočtu nepřímých nákladů, pokud je to v souladu s obvyklými principy a postupy managementu organizace. • paušální sazba celkových uznatelných nákladů snížených o subkontrakty. • neziskové veřejné instituce, vzdělávací instituce, výzkumné organizace a MSP, které nejsou schopny spolehlivě identifikovat skutečné nepřímé náklady pro příslušnou akci zahrnující výzkum a technologický rozvoj nebo demonstrační aktivity, mohou zvolit paušální sazbu ve výši 60% celkových uznatelných nákladů pro granty udělené na základě výzev s uzávěrkou před 1.1.2010. FREE - VaVaI, TT

 49. FREE - VaVaI, TT

 50. Spolufinancování • výzkumné a inovační aktivity • příspěvek EK max. 50% uznatelných nákladů, MSP a veřejné a vzdělávací instituce max. 75%, bezpečnost max. 75%. • demonstrační aktivity: 50% • hraniční výzkum, koordinační a podpůrné akce, management projektu: 100% • nepřímé náklady pro CSA max. 7%, pro hraniční výzkum pravděp. do 20% FREE - VaVaI, TT