1 / 13

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik. Wstrzymał Słońce,. ruszył Ziemię. Biografia. Dnia 19 lutego 1473 roku przy ulicy Świętej Anny w Toruniu (obecnej ulicy Kopernika) przyszedł na świat Mikołaj Kopernik, syn Mikołaja - kupca z Krakowa oraz matki torunianki - Barbary z domu Watzenrode . Miał wiele zawodów.

Télécharger la présentation

Mikołaj Kopernik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mikołaj Kopernik Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię ...

 2. Biografia Dnia 19 lutego 1473 roku przy ulicy Świętej Anny w Toruniu (obecnej ulicy Kopernika) przyszedł na świat Mikołaj Kopernik, syn Mikołaja - kupca z Krakowa oraz matki torunianki - Barbary z domu Watzenrode. Miał wiele zawodów. Był: astronomem, matematykiem, ekonomistą, lekarzem i księdzem. Studiował na uniwersytecie w Krakowie, Bolonii i Padwie.Zmarł we Fromborku w 1543 roku.

 3. Kopernikowska wizja wszechświata z De revolutionibus orbium coelestium

 4. Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu

 5. Pomnik w Olsztynie

 6. Pomnik w Toruniu

 7. Pomnik w Warszawie

 8. Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem, obraz Jana Matejki

 9. Portret z epitafium w bazylice św. Jana w Toruniu z ok. 1580r.

 10. Portret z 1597r. – Teodor de Bry, miedzioryt

 11. Cytaty Mikołaja Kopernika „Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to, co z racji swych właściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy.” „Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne.” „Co innego jest złośliwie krytykować i zaczepiać, a co innego poprawiać i błędy prostować, podobnie jak pochwały różnią się od pochlebstw.” „Więź duchowa jest o wiele cenniejsza od bliskości fizycznej.” „Próżnowaniem poniża się dary natury.”

 12. Śmierć Mikołaja Kopernika, grafika Aleksandra Lessera

 13. Autograf Mikołaja Kopernika Prezentacje wykonały: Klaudia Drąg i Patrycja Piechocka ŻRÓDŁA: WIKIPEDIA, ENCYKLOPEDIA MULTIMEDIALNA PWN, POLSKAPRESS MULTIMEDIALNA HISTORIA POLSKI .

More Related