Oddělení ústavní a ochranné výchovy - PowerPoint PPT Presentation

odd len stavn a ochrann v chovy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oddělení ústavní a ochranné výchovy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oddělení ústavní a ochranné výchovy

play fullscreen
1 / 11
Oddělení ústavní a ochranné výchovy
109 Views
Download Presentation
robin-mitchell
Download Presentation

Oddělení ústavní a ochranné výchovy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oddělení ústavní a ochranné výchovy Činnost resortu vnitra v oblasti práce s rizikovými a ohroženými dětmi a mladými lidmi. Pohled na téma v kontextu Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti.

 2. Činnost resortu vnitra • Ministerstvo vnitra • Účast v pracovních skupinách k problematice ohrožených nebo rizikových dětí • Legislativa • Připomínky k zákonům • Oblast vnitřní bezpečnosti státu • Sledování systému péče o rizikové a ohrožené děti a mladé lidi • V tomto kontextu zpracovávání zpráv pro vládu ČR (4 od roku 1999)

 3. Činnost resortu vnitra • Ministerstvo vnitra • Oblast prevence kriminality • Dlouhodobá pozornost věnována ohroženým a rizikovým dětem a mladým lidem • Zaměřeno zejména na předcházení umisťování dětí do institucionální péče • Komplexní podpora obcím a městům v oblasti prevence kriminality dětí a mladých lidí – dotace • Systematická spolupráce zejména v Republikovém výboru pro prevenci kriminality

 4. Činnost resortu vnitra • Policie ČR • Činnost zejména v oblasti zadržování a navracení dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou, které jsou na útěku ze zařízení • Analytická činnost • Podíl na přípravě zpráv pro vládu ČR • Podíl na přípravě nebo změnách legoslativy

 5. Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti • Ministru práce a sociálních věcí bylo uloženo vládou usnesením č. 293 předložit vládě do 31. prosince 2008 návrh opatření k transformaci a sloučení systému péče o ohrožené děti ve smyslu nedostatků tohoto systému vyplývajících z jeho meziresortní roztříštěnosti a ustanovit za účelem zpracování návrhu opatření k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti meziresortní koordinační skupinu. • Je založena na následujícím východisku: • Dětství má nárok na zvláštní péči, pomoc, právní ochranu. • Rodina jako přirozené prostředí pro růst a blaho všech svých členů musí mít nárok na potřebnou ochranu a pomoc. • V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění (z preambule Úmluvy OSN o právech dítěte).

 6. Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti • MOTTO 5: Dítě má vyrůstat v biologické rodině, pokud to není v rozporu s jeho zájmem • Všechny formy ústavní péče by měly být nejzazším alternativním a dočasným řešením pro ohrožené děti. • Klíčovým nástrojem je prevence a účinná sanace rodiny. • A dále také podpora pěstounské péče.

 7. Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti • Těžiště péče o ohrožené dítě spočívá v současné době často v oblasti řešení následků krizových stavů rodiny a dítěte. • Při řešení krizového stavu rodiny a dítěte často chybí respekt k názoru dítěte a není brán dostatečný ohled na hlas jeho rodiny. Osud dítěte je přizpůsoben zaběhnutým stereotypům. • Absence služeb se projevuje v oblasti prevence i v oblasti institucionální péče, kde je vnímán nedostatek nízkokapacitních a specializovaných zařízení (např. pro drogově závislé děti plnící povinnou školní docházku, děti závislé na alkoholu apod.), nedostatek krizových pracovišť některé kraje nemají dostatek respitních a ambulantních zařízení pro děti s kombinovaným postižením.

 8. Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti • Cílový stav po transformaci • co nejvíce dětí vyrůstá ve vlastní rodině, • co nejvíce ohrožených dětí je zachyceno ve stadiu prevence, • co nejméně dětí žije v ústavní výchově, • pokud je dítě umístěno v ústavní výchově, zkrátí se doba jeho pobytu na minimum a dítě se vrátí do vlastní nebo bude umístěno do náhradní rodiny s kontinuitou podporovaného kontaktu s rodinou.

 9. Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti • Prevence a náhradní ústavní výchova • vytvoření systému efektivní prevence • snížení počtů dětí v ústavní výchově • snížení celkového rozsahu institucionalizované péče, • průběžné posilování alternativních modelů péče, • důraz na odborné a profesionální zajištění a podporu

 10. Závěr • Aktivity resortu vnitra jsou v souladu s principy Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti. • Současný stav obtížně dovoluje důsledné oddělení výkonu ústavní a ochranné výchovy. • Pokud bude dosaženo cílů Transformace tak, jak jsou definovány, významně ubude dětí s nařízenou ústavní výchovou. • Pak bude možně důsledně oba druhy opatření v praxi oddělit.

 11. Děkuji za pozornost,…  Mgr. Ferdinand Raditsch Odbor prevence kriminality MV raditsch@mvcr.cz