Download
expertn syst my vo vodnom hospod rstve n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Expertné systémy vo vodnom hospodárstve PowerPoint Presentation
Download Presentation
Expertné systémy vo vodnom hospodárstve

Expertné systémy vo vodnom hospodárstve

117 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Expertné systémy vo vodnom hospodárstve

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Expertné systémy vo vodnom hospodárstve Expertný systém EIAxpert Firma ESS (Environmental Software and Services,Austria) http://www.ess.co.at/EIA/ Bc.Peter Tribula

  2. EIAxpert • expertný systém pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie (EIA) • rule-based ES (založený na pravidlách - využívanie jednoduchých programovacích techník) • originálna implementácia bola navrhnutá pre dolné povodie rieky Mekong (South-East Asia, Mekong River Basin)

  3. VšeobecnýEIAxpert system obsahuje • data bázu a interaktívny editor tools pre rozvojové vodohospodárske projekty ,ktorý umožňuje udržiavať a porovnávať rôzne alternatívy pre každý projekt • dvojvrstvový, hierarchický geografický informačný systém, pokrývajúci celé povodie ako aj oblasti pre ktoré sú vypracované individuálne projekty. GIS využíva vektory aj satelitné záznamy

  4. VšeobecnýEIAxpert system obsahuje • množinu hlavných meteorologických a hydrografických dát ,informácie o kvalite vody, ale aj environmentálne technológie ČOV • bázu poznatkov s kontrolnými zoznamami, pravidlá, základné informácie a smernice a inštrukcie pre analytikov

  5. VšeobecnýEIAxpert system obsahuje • riadiacu štruktúru ako aj ,príručky analýz ,hodnotenie projektov v jednoduchom dialógovom menu • a celkový záver ,zostavený generátorom informácii ,ktorý rekapituluje a hodnotí vplyvy a vyhotoví hlásenie

  6. znalostná báza • expertný systém používa IF .... THEN pravidlá pre kvalitatívne hodnotenie potenciálnych environmentálnych problémov. • báza poznatkov systému Mekong obsahuje viac ako 1000 do seba vložených pravidiel • základná báza je spojená hypertextovým systémom ktorý zabezpečuje objasnenie a vysvetlenie požiadaviek a riešení základných informácií , a inštrukcií pre užívateľa .

  7. Environmentálne problémy • degradácia povodia, erózia a sedimentácia; • okyslenie pôd v ústí rieky; • zasolenie pôdy; • odplavenie pôdy následkom nesprávneho využitia • kontrola inundácie územia ; • toxické hladiny v potravinárstve ; • vznikajúce choroby • zdroje pitnej vody (zasolené a kyslé ) oblasti

  8. Najpoužívanejšie spojky v programovaní v EIAxpert