1 / 17

YAYA TEMASI

YAYA TEMASI. Ders adı:. TRAFİK DERSİ Sınıf Seviyesi 5 Ünite Sunumu. ÜNİTE ADI. YAYALAR. Asla Çapraz Geçmeyin. KONU BAŞLIKLARI. Trafik İşaret Levhaları Konuşuyor Kaldırımlar Yayalarındır Ya Kaldırım Yoksa. ÜNİTE KAZANIMLARI.

ron
Télécharger la présentation

YAYA TEMASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. YAYA TEMASI

 2. Ders adı: • TRAFİK DERSİ • Sınıf Seviyesi • 5 • Ünite Sunumu

 3. ÜNİTE ADI YAYALAR Asla Çapraz Geçmeyin

 4. KONU BAŞLIKLARI • Trafik İşaret Levhaları Konuşuyor • Kaldırımlar Yayalarındır • Ya Kaldırım Yoksa

 5. ÜNİTE KAZANIMLARI • 1. Yaya iken karşılaşabileceği trafik işaret ve levhalarını tanır ve korur. • 2. Yaya kaldırımında yürürken dikkat etmesi gereken kuralları uygular. • 3. Yaya kaldırımsız yollarda yürürken uyulması gereken kuralları uygular.

 6. 21. Yüzyıl BecerileriÖğrenciler aşağıdakileri gerçekleştirerek üst düzey 21. Yüzyıl becerilerini geliştireceklerdir: • Çalışma hayatında orijinalite ve yaratıcılık sergilemek • Anlamaya yönelik doğru akıl yürütmek • Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri açık ve etkili bir şekilde birleşitirip kullanmak • Problemlerin çözümüne yönelik olarak; bilgiye yeterli ve etkili düzeyde ulaşmak, bilgiyi eleştirel ve yeterli düzeyde değerlendirmek, doğru ve yaratıcı bir şekilde kullanmak

 7. Medyadaki iletilerin hangi amaçlara yönelik ve hangi araçları, özellikleri ve yenilikleri kullanarak nasıl yapılandırıldığını anlamak • Bilginin ekonomik kullanımına yönelik olarak, bilgiye erişmek, yönetmek, bütünleştirmek, değerlendirmek ve yaratmak üzere dijital teknolojileri, iletişim araçlarını ve/veya ağları uygun kullanmak • Farklı rol ve sorumluluklara uyum sağlamak • Kendi anlayışını ve öğrenme gereksisinimlerini gözlemlemek

 8. Diğerleriyle uygun ve üretken bir şekilde çalışmak • İşin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yüksek standart ve hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak • Diğerlerini belirli bir hedefe yönelik etkilemek ve yönlendirmek üzere bireylerarası ve problem çözme becerileri kullanmak • Dürüst ve etik davranışlar sergilemek

 9. Ünite Vizyonu • Öğrencileri trafikte sorumlu hale getirmek • Trafik kurallarının hayat kurtardığını kavratmak • Trafik hayattır düşüncesini benimsetmek • Trafik işaretleri hayat kurtardığını öğretmek

 10. ÖğretimProgramıTasarımSoruları • TemelSoru Yaşamak bir şans mıdır? • ÜniteSorularıTrafik sorununa nasıl çare bulabiliriz? • En güvenli yolu seçerken nelere dikkat etmeliyiz? • Yayaların karşılaşabileceği işaretler nelerdir? • Yayaların karşılaşabileceği levhalar nelerdir? • İçerikSorularıTrafik ışıklarının anlamları nedir? • En güvenli yol nasıl seçilir?

 11. ÜNİTE ÖZETİ • Trafik İşaret Levhaları Konuşuyor • Okul civarındaki trafik unsurlarını öğrencilere tanıtmak için, öğrenciler okula en yakın ve güvenli trafik ortamına götürülerek gözlemleri hakkında konuşulur. • Kaldırımlar Yayalarındır • Öğrencilere, yaya olarak karşılaşabilecekleri trafik işaretleri (yaya geçidi, okul geçidi, ışıklı işaret cihazı, mecburi yaya yolu, yaya giremez), levha şekilleri (yasaklama/bilgi/uyarı) çizdirilerek, daha sonra bu işaretlere uygun davranmaları istenir. • Ailesi veya yakınındaki bir yetişkin ile birlikte çevresindeki trafik işaretlerine bakarak, zarar verilip verilmediğini tespit eder. Not alma, fotoğraf çekme, resim çizme vb. etkinlikler sonucu yaptığı tespitleri, sınıfta arkadaşlarıyla paylaşabilir. Ayrıca, zarar verilen levhaların maliyetlerini hesaplayabilir, bu maliyetlerle neler yapılabileceği konusunda tartışılır. • Ya Kaldırım Yoksa • Okul koridorunda, sınıfta, varsa çok amaçlı salonda yaya kaldırımlı yol ortamı oluşturularak yaya ile ilgili uygulamalar yaptırılır. Uygulamalar gözlenerek, yaya kaldırımında yürürken yapılan doğru ve yanlış davranışlar tartışılır. • Öğrenciler, okula en yakın ve en güvenli yaya kaldırımlarına götürülerek, engelliler için alınmış ve alınması gereken önlemler hakkında, gördüklerini yazmaları ve sınıfta tartışmaları istenir.

 12. DEĞERLENDİRME ZAMAN ÇİZELGESİ • Proje Başlamadan Önce Düşün-Eşleş-Paylaş  K-W-L Şeması Beyin fırtınası  Öğrenci yönlendirmeli  görüşmeler

 13. DEĞERLENDİRME ZAMAN ÇİZELGESİ • Öğrenciler Projelerini Gerçekleştirmek için Çalışırken Öğrenci yönlendirmeli  görüşmeler Yazılı günlükler Akran geri bildirimi K-W-L Şeması Yazılı ve Sözlü sınav

 14. DEĞERLENDİRME ZAMAN ÇİZELGESİ • Proje Tamamlandıktan Sonra K-W-L Şeması Yazılı ve Sözlü sınav Portfolyolar Yansıtmalar 

 15. DEĞERLENDİRME ÖZETİ • Proje Başlamadan Önce; Öğrencilerden önce Yaşam alanlarımız olan toprak su ve hava hakkında düşünmelerini sonra birbirleriyle eşleşmelerini, sözlü olarak yanıtlarını paylaşmalarını ve ortak fikirlerini sınıfa özetlemelerini,  eski bilgileriyle yeni olasılıklar arasında yaratıcı bağlantılar kurarak , K-W-L şemasını işler.Konu ile ilgili sorular yöneltilir, öğretmen-öğrenci iletişimi sağlanır, projenin taslağı şekillendirilir.

 16. DEĞERLENDİRME ÖZETİ • Öğrenciler Projelerini Gerçekleştirmek için Çalışırken; Öğrenci yönlendirmeli  görüşmeler belirli zaman dilimlerinde yapılarak yazılı günlüklerin kilit noktalarda kullanılmasının önemi vurgulanır.Akran geribildirimi ile  öğrencilerin akranlarının çalışmalarını değerlendirerek, kaliteli çalışmanın özelliklerini içselleştirmelerine yardımcı olur.K-W-L şemasını işlenir.Konunun kilit noktalarda  sınavlar yapılarak pekiştirmeler sağlanır.

 17. DEĞERLENDİRME ÖZETİ • Proje Tamamlandıktan Sonra; K-W-L şemasını işlenerek öğrenciler , gelişimi,hangi  kazanımları kazandıklarının çıkarımını görürler. Portfolyolar bakılarak öğrencinin süreç içindeki performanslarının göstergesi , yazılı-sözlü sınavların   bilgi edinimi ve anlamanın doğrudan kanıdı ,projeyi yansıtma faaliyeti de sürecin tamamı ile kavrandığı saptanır. 

More Related