Download
prane imo tema n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pranešimo tema PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pranešimo tema

Pranešimo tema

259 Views Download Presentation
Download Presentation

Pranešimo tema

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tema turėtų nusakyti kas buvo tiriama. Netinka poetiški, emocingi pavadinimai. Pavadinime taip pat gali atsispindėti tyrimo vieta Pranešimo tema Rekomenduojamas paveikslėlis, susijęs su tema, nuotrauka… Mokinio(-ių) vardas(-i) pavardė(-s) Vietovės ir mokyklos pavadinimas Mokytojo (-ų) vardas(-i) pavardė(-s) Nacionalinė nuotolinė mokinių konferencija Mokyklinė aplinkotyra 2014, kovo 20-28d., Lietuva

  2. Įvadas Įvade supažindinama su tyrimo priešistore, kaip kilo idėja atlikti tyrimą. Taip pat glaustai galima nusakyti tyrimo aktualumą ir reikšmingumą – lygmuo nesvarbu. Gali būti mokyklos bendruomenės, gali būti gyvenvietės, regiono ar nacionalinio lygmens... Įvadas turėtų baigtis tyrimo klausimais, ką norėta išsiaiškinti ar patikrinti.. Jų pagrindu formuluojamas tyrimo tikslas ir uždaviniai Nacionalinė nuotolinė mokinių konferencija Mokyklinė aplinkotyra 2014, kovo 20-28d., Lietuva

  3. Įvadas Tyrimu siekta išsiaiškinti ...................................... Galima išsikelti hipotezę (-s). Jei informacijos apie tyrimo objektą surinkimas nesiejamas su pačiu tyrimu, glaustą tyrimo objekto apibūdinimą galima pateikti įvadinėje dalyje, tačiau prieš tyrimo klausimus, tikslą, uždavinius.. Nacionalinė nuotolinė mokinių konferencija Mokyklinė aplinkotyra 2014, kovo 20-28d., Lietuva

  4. Tyrimo metodika Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tyrimo vietą, laiką, etapus, pasiruošimo darbus, jei tokie buvo. Čia galima pateikti ir tyrimo eigos nuotraukas, iliustruojančias tam tikrus tyrimo etapus ir metodus. Ši dalis – tuo pačiu ir metodinė medžiaga, todėl jai reiktų skirti pakankamą dėmesį. Nacionalinė nuotolinė mokinių konferencija Mokyklinė aplinkotyra 2014, kovo 20-28d., Lietuva

  5. Šioje dalyje nebereikia rašyti apie tai, kaip buvo atliekamas tyrimas. Pateikiami tik sutvarkyti tyrimo duomenys. Suskaičiuojami tyrimo rezultatai pateikiami lentelėse, diagramose. Diagramų pavadinimai rašomi po diagrama, visiems suprantamai paaiškinant, kokie duomenys pateikti diagramoje. Netinka formuluoti pavadinimą klausimu. Nereiktų dubliuoti diagramos pavadinimo po diagrama ir jos viduje (viduje neturėtų būti). Tyrimo rezultatai Nacionalinė nuotolinė mokinių konferencija Mokyklinė aplinkotyra 2014, kovo 20-28d., Lietuva

  6. Jei tyrimo rezultatai (ar jų dalis, yra nesuskaičiuojami, bet aprašomi, tai galima pateikti ir stebėtų objektų ar reiškinių nuotraukas greta glausto teksto. Pranešime, skirtingai, nei straipsnyje, tekstas pateikiamas glaustai, koncentruotai, atmetant neesminę informaciją, kurią galima pasakyti žodžiu. Tyrimo rezultatų dalyje pateikiama ir informacija, surinkta iš informacijos šaltinių, jei vienas iš tyrimo uždavinių buvo įgyvendinamas tokiu būdu.. Tyrimo rezultatai Nacionalinė nuotolinė mokinių konferencija Mokyklinė aplinkotyra 2014, kovo 20-28d., Lietuva

  7. Išvados numeruojamos. • Kiekvienam tyrimo uždaviniui bent viena išvada • Jei keltos hipotezės, reiktų jas patvirtinti arba atmesti (su glaustu paaiškinimu) • Neturėtų būti išvadų, nesusijusių su tyrimo klausimais, tikslu, uždaviniais, nebent paaiškėjo kažkas, ko nebuvo planuota aiškintis – kartais taip nutinka • Išvadose kaip ir visame tekste neturėtų būti emocijas reiškiančių frazių. Jas galima išsakyti žodžiu. To reikalauja mokslinis stilius, su kuriuo supažindiname mokinius. Ši taisyklė taip pat taikoma visam likusiam tekstui, išskyrus įvadą, kur tam tikri įvykiai, sukėlę mokinių emocijas, paskatino tyrimą.... Išvados Nacionalinė nuotolinė mokinių konferencija Mokyklinė aplinkotyra 2014, kovo 20-28d., Lietuva

  8. Rekomendacijos Dažnai kyla noras, parašyti patarimus, remiantis savo atradimais, atskleistomis problemomis. Jas reiktų formuluoti kaip rekomendacijas, o ne išvadas. Rekomendacijos numeruojamos. Nacionalinė nuotolinė mokinių konferencija Mokyklinė aplinkotyra 2014, kovo 20-28d., Lietuva