Download
topik 4 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TOPIK 4 PowerPoint Presentation

TOPIK 4

177 Views Download Presentation
Download Presentation

TOPIK 4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TOPIK 4 KREATIVITI DAN INOVASI DALAM PERNIAGAAN

 2. DEFINIAI KREATIVITI • Schermerhorn, Hunt dan Osborn (2003) – kreativiti melibatkan perkembangan yg tiada tolok bandingnya dan merupakan jawapan kpd sesuatu masalah yg bakal diperoleh. Kreativiti amat mustahak dlm bertindakbalas kpd masalah yg kompleks dlm persekitaran perniagaan.

 3. Inovasi • Inovasi adalah kunci kpd kejayaan sesebuah perniagaan. • Kinicki dan Williams (2003) – inovasi ialah kaedah menghasilkan produk baharu, produk dan perkhidmatan yg lebih baik.

 4. Proseskreativiti • MenurutKuratkodanHodgetts (2004) – 4 fasadlmproseskreativiti. • Pengumpulanpengetahuan Usaha perlukumpulkanmaklumatpenyelidikanmelaluipembacaan, perbincangan, hadiribengkel, seminat etc. Usaha iniakanmenambahkandanmemberipengetahuanutkbangunkanprodukbaharu.

 5. (b) Inkubator Usahawan mungkin tidak terlibat secara langsung dlm sesebuah perniagaan. Namun pembangkitan idea yg kreatif sgt penting tanpa mengira punca sumbernya.

 6. ( c) Idea Fasa ini menarik dlm proses kreativiti. Juga dikenali sbg faktor eureka. (d) Penilaian dan perlaksanaan Fasa terakhir. Usahawan menukar idea tsbt kpd realiti.

 7. Kepentinganmembina idea ygkreatif • Pemikiran kreatif boleh mewujudkan peluang perniagaan dr masalah, sumber dan situasi yg terhad. • Untuk menjadi kreatif, usahawan perlu mempunyai kemahiran berfikir yg khusus. • Bagaimana utk fikir secara kreatif? - Pemikiran kreatif perlukan kita melihat alam sekitar dan situasi dari perspektif yg songsang dan berbeza dpd pemikiran logik.

 8. Ciriindividuygkreatif • Terdapat 8 ciri • Merendahdiridanbanggadiridlmwaktuygsama. • Mempunyaiperasaanygamatkuatterhdpkerjamerekadandlmmasaygsamamerupakanseorgygobjektif. • Beraniutkmencuba idea ygbaharu. • Bersifatterbukaapabilamenerimakritikan. • Mempunyaikombinasisikapsukabermaindan pd masaygsamaberdisiplinataubertanggungjwb. • Mempunyaikawalandiriygbaik. • Mempunyaimatlamat, tidaktergesa-gesadanmampubuatpertimbanganrasionaldlmsebrgkeputusan. • Sanggupambilrisikoygtelahdikenalpasti.

 9. Teknikmenjana idea kreatifdaninovatif • Percambahanfikiran • Seringdigunakanutkhasilkan idea. • Setiapanggotaakancdgkan idea dankemudianianyadibincangbersama. • William (2000) – terdpt 4 peraturanmenggunakankaedahini: • (a) lagibyk idea lgbaik • (b) Semua idea perluditerimawalaupunkelihatantidaklogik • (c) gunakan idea dpdkumpulan lain utkmemperoleh input yglebihbyk. • (d) kritikanataupenilaiantidakdibenarkan.

 10. Analogi paksaan • Amat berguna utk menjana idea. • Perhubungan secara paksa boleh membantu membina pandangan baharu dan jalan alternatif yg lain. • Pembinaan sesuatu hubungan memerlukan objek atau kad gambar yg membantu utk menjana idea. • Objek atau kad dipilih secara rawak dan dilihat kaitannya secara paksa.

 11. Perlaksanaan (Do it) • Kita perlumenganalisismasalahdgnmemastikansoalanygbetultelahdiajukan. • Masalahygbesarakandipecahkankpdbhgnkecildandiringkaskan. • Selepasitu idea akandijanasebykmungkin. • Langkahseterusnyakajiandananalisisterperincidilakukanutkmemilih idea ygterbaik. • Akhirsekali, jlnpenyelesaianakandipilihmelalui idea ygterbaikbagimelaksanakanstrategiperniagaan.

 12. Peta minda • Teknik ini membolehkan seseorg gunakan gambar atau perkataan utk mengurus dan membina pendpt secara tidak linear. • Juga boleh digunakan utk membgnkan produk baharu, selesaikan masalah etc. • Sama dgn kaedah brainstorming – semakin byk idea dikeluarkan semakin baiklan kesannya.

 13. Kumpulan nominal - Digunakan utk menjana idea dan mencari jalan penyelesaian masalah secara bersemuka. • Setiap anggota kumpulan akan menyatakan idea meraka dan membincangkannnya utk memperoleh penjelasan dan penilaian. • Setiap anggota akan mengundi secara senyap utk memilih idea yg terbaik.

 14. Jenisinovasi • Penciptaan – menciptaproduk, perkihidmatanatauprosesygbaharu. Inovasimestilahygasliatautidakpernahdicuba. • Peluasan –penambahanatautambahankpdproduk, perkhidmatanatauprosesygsediaada. • Duplikasi – prosesmembuatpenduakpdproduk, perkhidmatanatauprosessediaadadgbbukansekadarmeniru, ttpimenambahdrsegifungsitambahankpdproduk, perkhidmatanatauprosessediaadatersebut. • Perpaduan – prosesutkmenggabungkan bahagian2 lain utkmenjadisatuprodukatauapplikasiygbaharudgnmengambilkirabeberapa idea yd sediaada.

 15. Halangankpdkreativitidaninovasi • Terdptorganisasiygtidakmenggalakkaninovasiataumenolaksebrgperubahan. • Kekurangansumber • Pihakpengurusanmenghalangataumengawalkakitangannyadpdmenjadilebihkreatif. • Takututkmencuba. • Takututkmelakukankesilapan. • Motivasiygsalahatausilap. • Takutkpdkegagalan. • Kurangyakindanpercayakpddirisendiri.

 16. Strategiutkkreativitidaninovasi • Mengenalpastikebolehandankemampuansendiri agar tidakmenghalangproseskreatifdaninovatif. • Menukarpersepsidgnmelihatmasalahsebagaipeluangdanmempunyaijalanpenyelesaianygterbaik • Menukarbudayaorganisasidgnmenggalakkankakitanganmenjdlebihkreatifdaninovatif. Ganjaranakandiberikankpdkakitanganygkreatif. • Sanggupmenghadapikegagalandanmencarijalanpenyelesaianutkmendorongkemajuandlmsykt.