1 / 36

Topik 2: Keutuhan Wacana Pensyarah : Dr. Sajap Maswan Email: sajap@sajadstudio

GWP1092 WACANA PENULISAN. Topik 2: Keutuhan Wacana Pensyarah : Dr. Sajap Maswan Email: sajap@sajadstudio.info Jabatan Penyelidikan Inovasi Profesionalisme Keguruan IPG Kampus Tuanku Bainun Pulau pinang. Perkara yang akan dibincangkan. 2.1 Keutuhan semantik 2.2 Keutuhan leksikal

royce
Télécharger la présentation

Topik 2: Keutuhan Wacana Pensyarah : Dr. Sajap Maswan Email: sajap@sajadstudio

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GWP1092WACANA PENULISAN • Topik 2: • KeutuhanWacana • Pensyarah: • Dr. SajapMaswan • Email: sajap@sajadstudio.info • JabatanPenyelidikanInovasiProfesionalismeKeguruan • IPG KampusTuankuBainun • Pulaupinang

 2. Perkara yang akan dibincangkan 2.1 Keutuhansemantik 2.2 Keutuhanleksikal 2.3 Keutuhangramatikal 2.4 Keutuhanfonologi

 3. Perbincangan Berdasarkan perbincangan pada kuliah yang lalu apakah ciri-ciri wacana yang baik?

 4. Pengenalan • Wacana yang baikadalahmerujukkepadabentukpenulisan yang mempunyaiduaciriutamaiaitu: a. kesatuan b. pertautan • Kesatuanialahunsurdalamwacanamempunyaihubungan idea dengantajukataujudul.

 5. Pengenalan Pertautan pula merujuk kepada hubungan antaraunsur-unsur bahasa seperti kata hubung, penanda wacana, kata rujukan, dan sebagainya yang berfungsi sebagai penyambung bahagian-bahagian dalam wacana. Sebuahwacana yang baikdikenalisebagaiwacana yang utuh.

 6. Pengenalan Keutuhanwacanamerupakanaspek yang pentingkeranaakanmemastikansamaadasesuatukesatuanitubolehdikatakanwacanaatauhanyasekumpulanayat yang tidakteratur. Keutuhanwacanadapatditelitidaripadawujudnyakaitan-kaitanaspeksemantik, fonologi, leksikal, dangramatikal

 7. Domain Keutuhan Wacana KeutuhanWacanadaripadaempat domain; 1. KeutuhanSemantik 2. KeutuhanLeksikal 3. KeutuhanFonologi 4. KeutuhanGramatikal

 8. Keutuhan Semantik Bagaimanamelihathubungandarisegikeutuhansimantik?

 9. Keutuhan Semantik Hubunganinidapatdilihatdariduasegiiaitu : a. Hubungansemantikdiantarabahagian-bahagianwacana. b. Hubungansemantik yang dilihatdarisegikonteksataulatarwacana.

 10. Keutuhan Semantik • Hubungansemantikdiantarabahagian-bahagianwacana • HubunganSebabdanAkibat . • Contoh : • Amir tidakbersungguh-sungguhsemasabelajar. Diagagaldalampeperiksaan. • Diasangatmengantuk. Diatertidur.

 11. Keutuhan Semantik • Hubungansemantikdiantarabahagian-bahagianwacana • HubunganSebabdanAkibat . • Contoh : • Amir tidakbersungguh-sungguhsemasabelajar. Diagagaldalampeperiksaan. • Diasangatmengantuk. Diatertidur.

 12. Keutuhan Semantik • Hubungansemantikdiantarabahagian-bahagianwacana • HubunganSebab Dan Tujuan. • Contoh : • Nabila sangatrajinbelajar. Diainginberjayadalampelajaran. • Muridinirajin. Iamahukankejayaan yang cemerlang.

 13. Keutuhan Semantik • Hubungansemantikdiantarabahagian-bahagianwacana • HubunganSebab Dan Hasil • Contoh : • Aisyahsangatrajinbelajar. Dia lulus dengancemerlangdalampeperiksaanPenilaianMenengahRendah. • Diaseorangpekerja yang amatrajinbekerja. Pendapatannyamelebihipendapatanseorangmenteri.

 14. Keutuhan Semantik • Hubungansemantikdiantarabahagian-bahagianwacana • HubunganlatardankesimpulanContoh : • Laguitusungguhenakdidengar. SebenarnyaM.Nasir yang menciptanya.

 15. Keutuhan Semantik • Hubungansemantikdiantarabahagian-bahagianwacana • Hubunganmemperkuatkanisi • Contoh : • Sungguhcantikgadisitu. Rambutikalmayang, berlesung pipit danhidungmancung.

 16. Keutuhan Semantik Hubungansemantikdarisegikonteksataulatarwacana Kesatuantajukatautopik Contoh : Wajahnyaberseri-seri. Diaamatgembirasekarang. Perubahannyasungguh-sungguhdiluardugaan. (Orang yang dimaksudkanitudahulunyamuramdanseringbersedih.)

 17. Keutuhan Semantik Hubungansemantikdarisegikonteksataulatarwacana HubunganSosialAntaraPenutur Dan Pendengar. Contoh : A. Sudahsiap? B. Belum. Bekalantidakmencukupi. (Kedua-duapenuturmemahamiapa yang dimaksudkanwalaupunorang lain mungkintidakmemahaminya)

 18. Keutuhan Semantik Hubungansemantikdarisegikonteksataulatarwacana LarasBahasa yang bersesuaian. Contoh: Larasbahasadalamiklan. Walaupunayat-ayatnyadiucapkansecaraterputus-putustetapikitadapatmemahaminyadandapatmenganggapnyasebagaiwacanakeranaituadalahcarapenyampaiannya.

 19. Keutuhan Fonologi • Hubungandariaspekkeutuhanfonologibolehdilihatdaripadasegihentiansuara, nada suara, danintonasisuara. • Intonasidapatmenimbulkanhubungansemantikdiantarabahagianwacana. • Intonasiberperananpentingsebagaipenandadanpemisahfrasadanpembezastrukturayat, contohnyasepertiayatdibawah: • 1. Malaysia negara yang aman. • a. Negara yang aman, Malaysia (ayatpenyata) • b. Amannegara Malaysia? (ayattanya)

 20. Keutuhan Fonologi • Hubunganwacanadariaspekfonologiberdasarkanhentian, intonasiatau nada suara. Unsur-unsurtersebutdapatmembezakansesuatuwacana. • Contohnyahubunganantaraayatpenyata, • “ Diasudahpergi ? ” • “Diasudahpergi” • Perbezaanantarakedua-duanyawujudmelaluinada suarasemasapenuturmenuturkannya.

 21. Keutuhan Fonologi • Unsur-unsur para linguistik juga membantu pemahaman tentang sesuatu wacana. • Dalam wacana tulisan, unsur-unsur para linguistik ini ialah alat-alat yang digunakan untuk memperjelaskan persembahan wacana.

 22. Keutuhan Fonologi • Dalam wacana tulisan, alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti noktah, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. • Dalam wacana lisan pula, ekspresi wajah , iaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujaran.

 23. Keutuhan Leksikal • Berdasarkanpemilihandanpenggunaanperkataan yang sesuaidenganmakna yang ingindisampaikan • Antonim • Contoh • Pemudaharapanbangsa. Pemuditiangnegar

 24. Keutuhan Leksikal • b. Sinonim • Contoh • Ali seorang yang rajin. Kegigihannyabelajarmembolehkandiamelanjutkanpelajarankeuniversiti

 25. Keutuhan Leksikal • c. Hiponim • Kata yang maknanyaterangkumdalammaknakata lain.Contoh, • Diamenanampokokmelur, cempaka, bungarayadanbungakertasdihalamanrumahnya. Jadihalamanrumahnyanampakindahdenganpokok-pokokbungatersebut.

 26. Keutuhan Leksikal • d. Homonim • Kata yang bunyinyasama, tetapimempunyaierti yang berlainan • Contoh • Bukit yang akudakisebentartadisangattinggi . Akuberasaletihkeranamengeluarkanbanyakpeluhsehinggabadankudipenuhidaki

 27. Keutuhan Leksikal • e. Pengulangan kata yang sama • Contoh : • Aminah memang mudah menangis . Disebabkan perkara kecil pun dia menangis. Semasa gembira pun dia menangis .

 28. Keutuhan Leksikal • f. Kolokasi • Dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri , tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Contoh : • Pembalakan haram itu menggugat habitat flora dan fauna. Banyak haiwan liar seperti harimau, gajah, badak sumbu, dan lain-lain kehilangan tempat tinggal.

 29. Keutuhan Leksikal • g. Unsur bersambut • Contoh : • Pihak kerajaan mengemukakan hujah manakala pihak pembangkang membidas hujah tersebut.

 30. Keutuhan Gramatikal • Wacanaberkualitimestimemperlihatkanhubunganberdasarkanbinaantatabahasadapatdilihatdaripadapenggunaanpenandagramatisseperti: • a. katahubung: menghubungkandiantaraayatdenganayatatauperenggandenganperenggan yang lain. • berfungsisebagaipenghuraian: seterusnya, selainitu, padasudut yang lain, sebaliknyadan lain-lain.

 31. Keutuhan Gramatikal • berfungsisebagaipengembangan idea: seperti, dan, tetapi, olehitu, kerana, dengandan lain-lain • berfungsisebagaipenambahan: sebelum, selepas, kemudian, berikutnya, padamasa, ketikaitudan lain-lain

 32. Keutuhan Gramatikal • Katarujukan • Kata yang bolehmenggantikansesuatu, samaadabendaataumanusia. • i. katagantinama : saya, dia, mereka, kami, kita, itu, ini, siapadan lain-lain

 33. Keutuhan Gramatikal c. Peleburandanpenggantian Untukmengelakkanpengulanganterhadapsesuatumaklumatdaripadapenyataan yang diberikan. Contoh: Ali menendang bola denganlaju, manakalaHasanmenendangdenganperlahan.

 34. Sekian Terima Kasih

 35. Nota ini disediakan oleh; Norhayati Ayit Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Pulau Pinang

 36. Rujukan AsmahHj. Omar (1980). AnalisisWacana, dalamJurnalDewanBahasa 24:3, hal. 11-25 dan 24:4, hal. 9-25. Tarigan, Henry Guntur (1995), PengajaranWacana. Kuala Lumpur: DBP. Wacana Bahasa Melayu(2009). [Online], [Diakses: 5 Januari 2014]. Boleh didapati: http://gurubahasamelayu.blogspot.com/2009/07/wacana-bahasa-melayu.html

More Related