Download
historia idei komunikacji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Historia idei komunikacji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Historia idei komunikacji

Historia idei komunikacji

129 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Historia idei komunikacji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Historia idei komunikacji

 2. Analiza przekształceń praktyk komunikacyjnych i ich społecznych uwarunkowań w perspektywie filozofii kultury

 3. Istnieje możliwy do wykazania związek łączący historyczne przemiany struktur społecznych, systemów wartości i wyobrażeń świata z możliwymi i przyjętymi w danej społeczności formami i środkami komunikacji międzyludzkiej, które również ulegają przekształceniom historycznym.

 4. Rodzaje badań nad komunikacją: • Badanie refleksji teoretycznej (praktyk naukowych) nad komunikacją – historia teorii komunikacji. • Badanie historii społecznych praktyk komunikacyjnych i potocznych wyobrażeń o niej.

 5. W jaki sposób uprawiać komunikologię (jako naukę)? Metodologiczne „grzechy” nauki o komunikacji: • Czy komunikologia powinna być nauką przyrodniczą, humanistyczną, społeczną, formalną? • Niedookreślony przedmiot komunikologii. • Zawężenie badań nad komunikacją do współczesności (podejście „medioznawcze”). • Przed-teoretyczne stadium rozwoju nauki o komunikacji.

 6. 5. Wyabstrahowanie komunikacji z kontekstu społeczno-kulturowego i historycznego Jednym z warunków uprawiania komunikologii jako nauki jest uznanie historycznego (a więc względnego i zmiennego) charakteru praktyk komunikacyjnych.

 7. Kulturalistyczne ujęcie komunikacji Komunikacja jest działaniem, a tym samym jest intencjonalna, racjonalna, wymaga i podlega interpretacji. Uczestniczą w niej co najmniej dwie osoby posługujące się znakami. Główną funkcją komunikacji jest umożliwienie i utrzymywanie funkcjonowania tych jednostek w kulturze.

 8. Główne założenia Komunikacja a kultura: nie ma komunikacji bez kultury i nie ma kultury bez komunikacji. Komunikacja jest jednym z obszarów kultury symbolicznej, ale zarazem tym, dzięki czemu pozostałe obszary mogą funkcjonować

 9. Praktyki komunikacyjne oraz potoczne o nich wyobrażenia nie mają charakteru ahistorycznego, lecz podlegały i podlegają przekształceniom, podobnie jak wszystkie inne dziedziny kultury. Charakter rzeczywistości społeczno-kulturowej w danym okresie dziejów i na danym obszarze wyznacza charakter praktyk komunikacyjnych.

 10. Ale jednocześnie zachodzi relacja zwrotna, swoiste sprzężenie zwrotne, gdy konkretna forma i sposób komunikowania się, wyrażane w kategoriach wyobrażeń potocznych, określają z kolei pozostałe obszary rzeczywistości społeczno-kulturowej.

 11. Szkoła Toroncka, determinizm technologiczny, Wielka Teoria Piśmienności – dotyczą głównie form komunikacji (pismo, druk, nowe media itd.), w mniejszym zaś stopniu obejmują same praktyki i wyobrażenia o nich.

 12. Jeżeli przedmiotem badań miałaby być np. prasa polityczna w dobie Rewolucji Francuskiej, to w niewielkim tylko stopniu interesuje nas strona ilościowa tego zjawiska, np. liczba tytułów, ich objętość, nakład itd.

 13. O wiele bardziej interesuje nas pytanie: dlaczego? Dlaczego (z jakiego powodu, z uwzględnieniem jakich czynników społecznych) taki sposób komunikowania stał się w tym właśnie momencie dziejów istotny? I jakie z kolei przemiany on sam spowodował?