Download
referat komunikacji n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Referat komunikacji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Referat komunikacji

Referat komunikacji

127 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Referat komunikacji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Referat komunikacji Oddział spraw komunikacyjnych Rejestrpojazdów Rejestr kierowców Odcinek rejestracji pojazdów, technicy rejestracji pojazdów Odcinek praw jazdy, Rejestracja punktów, Odcinek szkół jazdy

  2. Ustawy i rozporządzenia • Ustawa nr 56/2001 o warunkach użytkowania pojazdów w komunikacji lądowei i zmianie niektórych ustaw. • Rozporządzenie nr 341/2002 , Wydawaniu decyzji o kwalifikacji technicznej samochodu i warunkach technicznych eksploatacji w komunikacji ladowej. • Rozporządzenie nr 243/2001,o rejestracji pojazdów. • Rozporządzenie nr 302/2001, o przeglądach technicznych i mierzeniu emisji spalin.

  3. Zatwierdzanie kwalifikacji technicznej indywidualnie sprowadzonego samochodu • Samochodu sprowadzonego z kraju UE • Samochodu sprowadzonego z kraju z poza UE • Wydawanie decyzji o kwalifikacji technicznej samochodu sprowadzonego indywidualnie • Wydawanie zaświadczenia o rejestracji pojazdu cz.II. (Dow. Rejestr.)

  4. Wystawianie nowego zaświadczenia o rejestracji pojazdu cz.II (TP) • W samochodach sprowadzonych na podstawie przedłożonego COC listu ( CERTIFIKAT OF CONFORMITY)

  5. Rejestracja Haków holowniczych • Montaż lub demontaż • Przebudowa pojazdów na LPG - indywidualna lub zbiorowa

  6. Przebudowa + nadbudowa samochodów • Wydawanie decyzji dla idywidualnych • przebudów • Wpisy do zaświadczeń o rejestracji cz. II. (dowód rejestracyjny), wydawanie nowych zaświadczeń o rejestracji cz. I (ORV)

  7. Budowa Samochodów • Wydawanie pozwolen na montaż • Przydzielanie WPMI (ogólnoświatowy kod identyfikacyjny producenta części konstrukcyjnych) • Przydzielanie WMI (światowy kod dla przydzielenia numeru urzędowego) • Przydzielenie tabliczki znamionowej • Wydawanie decyzji o kwalifikacji technicznej

  8. Tymczasowe i trwałe wyrejestrowanie pojazdów • Duplikaty zaświadczen o rejestracji pojazdów II.(dowód rejestracyjny) z powodu zagubienia, uszkodzenia i kradzieży

  9. Wymiana karoserii • Nowe i używane karoserie z samochodów wycofanych • Kontrola samochodów w bazie danych Republiki Czeskiej i strefy Schengen • Przydzielanie numerów • Identyfikacyjnych i • tabliczek znamionowych

  10. Z oryginału przełożył Joachim Lasakachimcio@wp.pl