Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det integrerade folk- och skolbibliotekets roll PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det integrerade folk- och skolbibliotekets roll

Det integrerade folk- och skolbibliotekets roll

154 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Det integrerade folk- och skolbibliotekets roll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Folket och skolanhittar hem- att samsas och trivas i ett integrerat folk- och skolbibliotekExemplet Söderbärke bibliotekPedagogen Göteborg 17 april 2008Marie Ohlsson och Maja Filipssonverksamhetsansvariga för folk- och skolbibliotekeni Smedjebackens kommun

 2. Det integrerade folk- och skolbibliotekets roll • Till för kommunens alla invånare och besökare • Målgruppen elever och skolpersonal får som • låntagargrupp mer uppmärksamhet • Medier för alla åldersgrupper • Medier särskilt anpassade till skolans behov • Arbetssättet är pedagogiskt • Arbetsplatsbibliotek för skolpersonalen • Social funktion och vara en mötesplats • Uppsökande verksamhet • Kulturell funktion

 3. ExempletSöderbärke bibliotekHistorik • Söderbärke Sockenbibliotek 1856 • Förslag om högstadium 1980-tal • Motion om integrering 1994, 1998 • Utredning skolbibliotek med förslag om • integrering 2001 • Integrering 2002

 4. Skolbiblioteket flyttar ihopmed folkbiblioteket • Samverkansgrupper planerar integrationen • Avtal • Gemensamt bokbestånd från 2002

 5. Orsaker till att biblioteketväljer att flytta in i skolan • Det var svårt att få lärarna att se alla fördelar • och använda biblioteket dagligen • I och med utvidgningen till högstadium ville • man ha biblioteket i skolan • Bibliotekslokalerna gamla och bristfälliga • Ny hyresvärd som ville göra bostäder • av lokalerna • Ekonomisk angelägenhet

 6. Biblioteket flyttar in i skolan • Utvidgning till högstadium hösten 2004 • Ombyggnation av skolan möjliggjorde flytt • av bibliotek till skolan. • Vid ombyggnation till högstadium • byggdes gymnastiksalen om till bibliotek, • mediasal och personalutrymmen. • Integrering i skolans lokaler 2006

 7. Det nya biblioteket skapas • Gemensam planering av biblioteket • Eleverna ritar förslag på inredning • Allmänhetens åsikter efterfrågas • Bibliotekspersonalen ansvarar för • utformningen av biblioteket

 8. Dagsläget • Två huvudmän -Kulturförvaltningen -Barn- och utbildningsförvaltningen • Uppdatering av avtal som reglerar finansiering och personalansvar pågår • Bokutlånen har ökat sedan flytten • Antalet besökare har ökat avsevärt • Utökade öppettider • Utökad tjänst 50% skolbibliotekarie

 9. Söderbärke biblioteksorganisation • Folkbiblioteket 50% filialföreståndare • Skolbiblioteket 50% + 100% skolbibliotekarie, 50% biblioteksassistent • Personalen sköter gemensamt hela biblioteksverksamheten • Filialföreståndaren arbetar även på huvudbiblioteket

 10. Forts. Söderbärke biblioteks… • Filialen självständig ex. har ”Boken kommer” • för sitt område • Medieinköpen betalas av båda huvudmännen • Folkbiblioteket betalar hyra till skolbiblioteket

 11. Detta gör att det fungerar hos oss • Avtal • Ledningen satsar på verksamheten • Tydlig organisation • Tätt samarbete folkbiblioteks- och • skolbibliotekspersonal sedan länge. • Gemensamma mål • Gemensam planering • Dokumentation av integreringsprocessen • Centralt läge • Uppföljning

 12. Forts. Detta gör att … • Kunskap om, förståelse och respekt • för varandra och varandras verksamheter • Kontaktytor • Relationsbyggande • Prestigelöshet • Tålamod • Skolbiblioteksplan och Biblioteksplan på gång

 13. Svårigheter som uppstått • Avtalet inte reviderat. Svårt att skriva • avtal innan verksamheten är i gång • i de nya lokalerna. • Otydlighet i finansieringen på grund av • att avtalet inte är reviderat • Olika kulturer och olika syn på bibliotek • Okunskap om varandras verksamheter • Svårt för biblioteket att bli sedd som en • självklar del av skolan • Brist på erfarenhet/beredskap försvårar • Brist på resurser

 14. Marie Ohlsson 1:e bibliotekarie Tfn: 0240-660200 marie.ohlsson@smedjebacken.se http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/bitstream/ 2320/877/1/02-28.pdf Maja Filipsson 1:e skolbibliotekarie Tfn: 0240-660281 maja.filipsson@smedjebacken.se