1 / 19

Det integrerade folk- och skolbibliotekets roll

Folket och skolan hittar hem - att samsas och trivas i ett integrerat folk- och skolbibliotek Exemplet Söderbärke bibliotek Pedagogen Göteborg 17 april 2008 Marie Ohlsson och Maja Filipsson verksamhetsansvariga för folk- och skolbiblioteken i Smedjebackens kommun.

sahara
Télécharger la présentation

Det integrerade folk- och skolbibliotekets roll

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Folket och skolanhittar hem- att samsas och trivas i ett integrerat folk- och skolbibliotekExemplet Söderbärke bibliotekPedagogen Göteborg 17 april 2008Marie Ohlsson och Maja Filipssonverksamhetsansvariga för folk- och skolbibliotekeni Smedjebackens kommun

 2. Det integrerade folk- och skolbibliotekets roll • Till för kommunens alla invånare och besökare • Målgruppen elever och skolpersonal får som • låntagargrupp mer uppmärksamhet • Medier för alla åldersgrupper • Medier särskilt anpassade till skolans behov • Arbetssättet är pedagogiskt • Arbetsplatsbibliotek för skolpersonalen • Social funktion och vara en mötesplats • Uppsökande verksamhet • Kulturell funktion

 3. ExempletSöderbärke bibliotekHistorik • Söderbärke Sockenbibliotek 1856 • Förslag om högstadium 1980-tal • Motion om integrering 1994, 1998 • Utredning skolbibliotek med förslag om • integrering 2001 • Integrering 2002

 4. Skolbiblioteket flyttar ihopmed folkbiblioteket • Samverkansgrupper planerar integrationen • Avtal • Gemensamt bokbestånd från 2002

 5. Orsaker till att biblioteketväljer att flytta in i skolan • Det var svårt att få lärarna att se alla fördelar • och använda biblioteket dagligen • I och med utvidgningen till högstadium ville • man ha biblioteket i skolan • Bibliotekslokalerna gamla och bristfälliga • Ny hyresvärd som ville göra bostäder • av lokalerna • Ekonomisk angelägenhet

 6. Biblioteket flyttar in i skolan • Utvidgning till högstadium hösten 2004 • Ombyggnation av skolan möjliggjorde flytt • av bibliotek till skolan. • Vid ombyggnation till högstadium • byggdes gymnastiksalen om till bibliotek, • mediasal och personalutrymmen. • Integrering i skolans lokaler 2006

 7. Det nya biblioteket skapas • Gemensam planering av biblioteket • Eleverna ritar förslag på inredning • Allmänhetens åsikter efterfrågas • Bibliotekspersonalen ansvarar för • utformningen av biblioteket

 8. Dagsläget • Två huvudmän -Kulturförvaltningen -Barn- och utbildningsförvaltningen • Uppdatering av avtal som reglerar finansiering och personalansvar pågår • Bokutlånen har ökat sedan flytten • Antalet besökare har ökat avsevärt • Utökade öppettider • Utökad tjänst 50% skolbibliotekarie

 9. Söderbärke biblioteksorganisation • Folkbiblioteket 50% filialföreståndare • Skolbiblioteket 50% + 100% skolbibliotekarie, 50% biblioteksassistent • Personalen sköter gemensamt hela biblioteksverksamheten • Filialföreståndaren arbetar även på huvudbiblioteket

 10. Forts. Söderbärke biblioteks… • Filialen självständig ex. har ”Boken kommer” • för sitt område • Medieinköpen betalas av båda huvudmännen • Folkbiblioteket betalar hyra till skolbiblioteket

 11. Detta gör att det fungerar hos oss • Avtal • Ledningen satsar på verksamheten • Tydlig organisation • Tätt samarbete folkbiblioteks- och • skolbibliotekspersonal sedan länge. • Gemensamma mål • Gemensam planering • Dokumentation av integreringsprocessen • Centralt läge • Uppföljning

 12. Forts. Detta gör att … • Kunskap om, förståelse och respekt • för varandra och varandras verksamheter • Kontaktytor • Relationsbyggande • Prestigelöshet • Tålamod • Skolbiblioteksplan och Biblioteksplan på gång

 13. Svårigheter som uppstått • Avtalet inte reviderat. Svårt att skriva • avtal innan verksamheten är i gång • i de nya lokalerna. • Otydlighet i finansieringen på grund av • att avtalet inte är reviderat • Olika kulturer och olika syn på bibliotek • Okunskap om varandras verksamheter • Svårt för biblioteket att bli sedd som en • självklar del av skolan • Brist på erfarenhet/beredskap försvårar • Brist på resurser

 14. Marie Ohlsson 1:e bibliotekarie Tfn: 0240-660200 marie.ohlsson@smedjebacken.se http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/bitstream/ 2320/877/1/02-28.pdf Maja Filipsson 1:e skolbibliotekarie Tfn: 0240-660281 maja.filipsson@smedjebacken.se

More Related