Download
liturgie br e van dijken n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Liturgie br. E. van Dijken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Liturgie br. E. van Dijken

Liturgie br. E. van Dijken

159 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Liturgie br. E. van Dijken

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 2. Welkom in dezedienst • Voorganger: br. E. van Dijken (preeklezen)

 3. Mededelingenkerkenraad Diensten 09:30 voorganger: br. R. Braakman, preeklezen 16:30 voorganger: br. E. van Dijken, preeklezen De collecte is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg: een christelijke organisatie die tot doel heeft hulp te verlenen aan vluchtelingen en ontheemden en slachtoffers van rampen.

 4. Deze week zijnjarig: 10 augustus: zr A. Voogt-Hoekstra 11 augustus: Koen van den Aker br Jan de Groot Mart van de Riet Stijn van de Riet 12 augustus: brEildert van Dijken 13 augustus: zr José de Groot zr Ellen Ypma-de Putter 14 augustus: Kim Bareman 15 augustus: Tamara van Middelkoop 16 augustus: Marta Wisselink

 5. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 6. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 7. Gezang 175C

 8. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 9. Psalm 9: 1, 7, 8 1 Ik zal met heel mijn hart, o HEER, in psalmgezang, uw naam ter eer, blij al uw wonderen verhalen, U, Allerhoogste, dank betalen. 7 Op U bouwt ieder die U kent, die in zijn angst zich tot U wendt, want wie U zoeken in hun leven, hebt U, o HERE, nooit begeven.

 10. Psalm 9: 1, 7, 8 8 Psalmzingt de HEER, die eeuwig leeft en Sion tot zijn woning heeft. Laat ook voor aller volken oren de grootheid van zijn daden horen!

 11. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 12. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 13. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 14. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 15. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 16. LvdK 328: 1, 2 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

 17. LvdK 328: 1, 2 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

 18. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 19. Preek over Zondag 25 Geloven, hoe kom je er aan? Wat is Geloof Geloven, ook al is het moeilijk

 20. Geloven, hoe kom je er aan? Geloven = zeker zijn Watis Geloof

 21. Geloven, hoe kom je er aan? 1.1 Geloven = zeker zijn van God Hij bestaat Het is waar wat de bijbel zegt Hij wil mijn God zijn Watis Geloof

 22. Geloven, hoe kom je er aan? 1.1 Geloven = zeker zijn van God Hij bestaat Het is waar wat de bijbel zegt Hij wil mijn God zijn Watis Geloof

 23. Heidelbergse Catechismus Zondag 7 Wat is waar geloof? Waar geloof is een stellig weten waardoor ik alles voor betrouwbaar houd, wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft. Tegelijk is het een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van de zonden, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil door God geschonken zijn, enkel uit genade, alleen op grond van de verdienste van Christus.

 24. Geloven, hoe kom je er aan? 1.2. Ik geloof niet omdat: onzichtbaar / geen bewijs zoveel godsdiensten slechte ervaring Bijbel onbetrouwbaar ik kan niet geloven dat het voor mij is Watis Geloof

 25. Geloven, hoe kom je er aan? 1.3. Hoe komt een mens tot geloof? Romeinen 10: 14, 17…14En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? ...17Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

 26. Heidelbergse Catechismus, Zondag 25 Nu alleen het geloof ons aan Christus en aan al zijn weldaden deel geeft, waar komt dit geloof vandaan? Van de Heilige Geest, die het geloof in ons hart werkt door de verkondiging van het heilig evangelie en het versterkt door het gebruik van de sacramenten.

 27. Geloven, hoe kom je er aan? 1.3. Hoe komt een mens tot geloof? ‘Bijbel’ of ‘verkondiging’? tot ± 1600: voorlezing en verkondiging van de Bijbel Vanaf ± 1600: gedrukte Bijbels thuis • Blijvende meerwaarde van verkondiging • Gods woord van mens tot mens gesproken • concentratie van werking van de Geest

 28. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 29. LvdK 477: 1 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

 30. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 31. LvdK 477: 1 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

 32. Geloven, hoe kom je er aan? 2.1 onzichtbaar / geen bewijs we geloven veel wat we niet kunnen zien ofbewijzen je moet dan boodschappers vertrouwen God wil vertrouwd, niet bewezen worden 2. Geloven, ook al is het moeilijk

 33. Geloven, hoe kom je er aan? 2.2 zoveel godsdiensten Christelijk geloof is uniek: geen zelfverlossing dat kunnen mensen niet verzinnen wel: iets van jezelf opgeven 2. Geloven, ook al is het moeilijk

 34. Geloven, hoe kom je er aan? 2.3 slechte ervaringen waarschuwing voor christenen! wat belooft God? loslaten dat je leven zo moet lopen als jij wilt 2. Geloven, ook al is het moeilijk

 35. Geloven, hoe kom je er aan? 2.4 Bijbel onbetrouwbaar ? oude teksten goed bewaard een boek wat niet te verzinnen is eenheid tegenstrijdigheden? 2. Geloven, ook al is het moeilijk

 36. Geloven, hoe kom je er aan? 2.5 te slecht om door God te worden aanvaard ? inderdaad (Bijbel, catechismus) genade zekerheid 2. Geloven, ook al is het moeilijk

 37. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 38. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 39. Psalm 139: 11 11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

 40. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 41. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 42. Psalm 27: 7 7 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer; in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht. Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!

 43. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 44. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 45. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 46. Psalm 25: 1, 2, 3 2 Heer, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan; maak mijn hart ertoe genegen, die blijmoedig in te slaan. God mijns heils, naar wie ik smacht, wil mij in uw waarheid leiden, leer mij, daar ik dag en nacht U gelovig blijf verbeiden.

 47. Psalm 25: 4, 5 4 God is goed en hoog te prijzen, trouw en recht is zijn beleid. Zondaars wil Hij onderwijzen in de weg der zaligheid. Wie ootmoedig luistren wil, zal de rechte paden leren, hij die nederig en stil wandelt in de weg des HEREN.

 48. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen

 49. Gezang 182E 4-stemmig

 50. Liturgie br. E. van Dijken Collecte: ZOA Psalm 9: 1, 7, 8 Romeinen 10: 8 - 15 HC Zondag 25: 65, 67 HC Zondag 31: LvdK 328: 1, 2 LvdK 477: 1 Psalm 139: 11 Psalm 27: 7 Psalm 25: 2, 4 Gezang 182E: Amen