1 / 34

Nespecifické složky buněčné imunity I.

Nespecifické složky buněčné imunity I. Fagocytóza Interferony Apoptóza. Fagocytóza. Významná součást nespecifické imunitní odpovědi Evolučně starý děj - améby Profesionální fagocyty – pohlcují, usmrcují a rozkládají mikroorganismy Neutrofilní a eosinofilní granulocyty Monocyty…makrofágy.

salali
Télécharger la présentation

Nespecifické složky buněčné imunity I.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nespecifické složky buněčné imunity I.

 2. Fagocytóza • Interferony • Apoptóza

 3. Fagocytóza • Významná součást nespecifické imunitní odpovědi • Evolučně starý děj - améby • Profesionální fagocyty – pohlcují, usmrcují a rozkládají mikroorganismy • Neutrofilní a eosinofilní granulocyty • Monocyty…makrofágy

 4. Neutrofilní granulocyty • 60-70% všech leukocytů • Fagocytóza ve tkáních, prostup z krevního řečiště • Granula v cytoplazmě (mikrobicidní látky) • Primární (azurofilní) • Sekundární (specifická) • Krátká životnost….rychlá obnova - CSF • Neexprimují HLA II.tř (CD15+16+) • Obrana proti extracelulárním agens • Reagují ihned-po fgocytóze hynou

 5. Monocyty-makrofágy • Rozptýlené ve všech orgánech těla • Indukce imunitní odpovědi • Cytokiny…adhese neutrofilů na endotel • Prezentují antigen…specifická imunitní odpověď • Exprimují HLA II.tř. • CD14 • Monocyty…makrofágy (Kupferovy buňky)

 6. funkce • Obrana proti intracelulárním mikroorg.(M.tuberculosis) • Odstraňují vlastní buňky po apoptóze • Prezentují antigen • Dlouhá životnost…opakovaná fagocytóza • Plně funkční až po aktivaci (interferon, TNF)

 7. Průnik fagocytů do infikovaných tkání • Fagocyty v krevním oběhu (cca7%) • Průběžné vyplavování z kostní dřeně • Fagocytóza…následek aktivace • Exogenní: povrchy nebo produkty mikroorganismů (LPS) • Endogenní: cytokiny produkované makrofágy, aktivovaný komplement • Adheze..diapedéza..extravazace…. chemotaxe

 8. Před vlastním započetím adheze • Makrofágy zachytí Ag • Začnou produkovat cytokiny • Cytokiny vyvolají expresi adhesivních molekul na povrchu endoteliálních buněk cév

 9. Časná fáze adheze neutrofilů • Na endoteliích…selektiny • Na neutrofilech…sacharidové struktury = CD15 • ------------------------------------------ • reakce reversibilní = vazba není pevná…kutálení-rolling

 10. Pozdní fáze adheze neutrofilů • Na endoteliích…ICAM-1(intracellular adhesion molecule) = CD54 • Na neutrofilech…LFA-1( leukocyte-function-associated antigen)=CD11a/18=leukocytární integrin • ------------------------------------------- • vazba je pevná, umožňuje přilnutí k endotelu…diapedéza

 11. Vazba monocytů k endotelu • Na endoteliích…VCAM-1(vascular cell adhesion molecule) • Na monocytech…beta1integrin

 12. Chemotaxe – nastává po proniknutí fagocytů do tkáně, pohybují se ve směru zvyšující se koncentrace • Chemotaxiny=cytoxiny, fragmenty komplementu (C3a, C5a) • Působí na cytoskelet fagocytů (F-aktin) • Receptory na fagocytech • Hydrolytické enzymy – štěpí mezibuněčnou hmotu

 13. Rozpoznávací mechanismy fagocytů • Fagocyty rozpoznávají struktury • Na povrchu mikroorganismů • Na povrchu vlastních buněk po apotóze • Receptory na fagocytech • Opsonizace

 14. Rozpoznávání na povrchu mikroorganismů • PAMP (pathogen associated molecular patterns) = nebezpečné vzory • Endotoxiny (G-) • Peptidoglykany (G+) • Glukany a manany (kvasinky, plísně) • Rozpoznávání na povrchu apoptotických buněk • Fosfolipidy (u zdravých,živých buněk uvnitř)

 15. Receptory na fagocytech: konstituční…po indukci • Lektiny (sérové aktivují komplement) • Manosový receptor - mikroorganismy • Galaktosový receptor- erytrocyty • CD14: váže LPS • TLR (Toll-like receptor)

 16. Opsonizace….opsoniny • Složky komplementu (C3b, C4b) • Receptor pro C3b => CR1 =CD35 • Protilátky – imunoglobuliny • Receptor pro Fc fragment (FcR) • MBL, CRP

 17. Proces fagocytózy • Druh endocytózy…pinocytóza • Iniciována a řízena signály z povrchových receptorů • Kontakt…pseudopodia…fagozóm (fagolysozóm) • ------------------------------------- • Přeskupování cytoskeletu – mikrofilamentový,mikrotubulový systém

 18. Degradace pohlceného materiálu • Enzymy lysozómů • Oxidační (respirační) vzplanutí • Oxid dusnatý (NO)

 19. Enzymy lysozómů • Během pohlcování…fagozóm+lysozóm • V lysozómech • Baktericidní látky (defensiny) • Hydrolytické enzymy (katepsiny, lysozym) • Nízké pH (4-5)

 20. Oxidační (respirační) vzpalnutí • Opsonizovaná částice+FcR=> aktivace NADPH-oxidázy • NADPH + O2 => NADP+ + O-2 (superoxidový radikál= O2 + 1e-) • Superoxidový radikál….ROI (=reaktivní kyslíkové intermediány) • Peroxid vodíku H2O2 • Singletový O2 • Hydroxylový radikál OH

 21. ROI – reaktivní oxidační činidla • Narušují mikrobiální polymery • Ničí aktivitu mikrobiálních enzymů • Poškozují mikrobiální DNA • ------------------------------------ • navíc: H2O2 + Cl- (katalyzuje myeloperoxidáza) => ClO- (mikrobicidní chlornanové ionty)

 22. Oxid dusnatý (NO) • Produkován enzymatickým komplexem= NO-syntázou • Aktivuje se v makrofázích (pod vlivem cytokinů) • Ničí intracelulární mikroorg.

 23. Fagocytóza je destrukční porces, při kterém dochází k poškození okolní tkáně – hydrolytické enzymy, ROI, NO se při fagocytóze uvolňují mimmo fagocyty. • Poškození se projevuje zvláště při chronicky probíhajících zánětech.

 24. Interferony (INF) • Významná součást přirozené humorální imunity • Zajišťují obranu proti virovým infekcím • Inducibilní systém-induktory: • Viry, bakterie • Nukleové kyseliny • Rozdělení INF • INF l.třídy : INFalfa,INFbeta,INFomega • INF ll.třídy : INFgama

 25. INF l.třídy • Produkovány téměř všemi jadernými buňkami po stimulaci virovou infekcí • INF (obecně) + receptor na neinfikované buňce => stav non-permisivity • Rozklad virové NK • Zásah do translace virových proteinů

 26. Funkce INF • Antivirová obrana • Cytostatický účinek (antiproliferační) • imunomodulátory

 27. INFalfa – produkován leukocyty, léčba hepatitidyB,C, hematologických malignit (HCL) • INFbeta – indukuje syntézu protizánětlivých cytokinů=imunomodulační působení, léčba RS • INFomega

 28. INF ll.třídy • INFgama • Produkován pouze T-lyCD8+, NK • Imunomodulační, protinádorový • Zesiluje expresi HLA ll.tř. na APC

 29. Apoptóza • Z řečtiny-apoptosis= opadávání • 1972 – Kerr a kol. = morfolgické změny spojené s atypickou formou buněčné smrti • 90.léta = fyziologický funkční protipól buněčného dělení • Regulována a řízena geneticky • Podmínka existence mnohobuněčných organismů

 30. Charakteristika apoptózy • Kaskáda navazujících reakcí – signalizace z CD95 (nebo z receptoru pro TNF) • Aktivace kapsáz =>štěpení • Cytoplazmatických substrátů-cytoskelet,mitochondrie, proteiny • Jaderných struktur • Morfologické projevy • Svraštění buňky • vakuoly v cytoplazmě • Kondenzace a štěpení jádra • Puchýřky na membráně • Apoptotická tělíska

 31. Apoptóza nevede k destruktivní zánětové reakci – obsah buňky se neuvolňuje do prostředí • Probíhá selektivně u jedné konkrétní buňky

 32. Typy apoptózy • Apoptóza fyziologická - ve prospěch organismu, homeostáza • Programovaná: odstraňuje staré, nepotřebné buňky v průběhu ontogeneze • Neprogramovaná: odstraňuje buňky poškozené (viry, nádory) • Apoptóza nefyziologická – neurodegenerativní onemocnění

 33. Nekróza • Za všech okolností nefyziologická • Nespecifická • Neorganizovaná – buňka praská – buněčný obsah se vylévá do prostředí ->destruktivní zánětová odpoveď

 34. Apoptóza a imunitní systém • Udržení homeostázy • Správné fungování IS • Indukuje imunologickou toleranci • NK-buňky a T-lyCD8+ indukují apoptózu u cílových buněk

More Related