Download
p r slov na za iatok n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pár slov na začiatok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pár slov na začiatok

Pár slov na začiatok

398 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pár slov na začiatok

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pár slov na začiatok Ďakujem p. doc. MUDr. E. Klímovej, CSc. za pozvanie na vaše podujatie Je mi potešením predniesť prednášky na témy:

 2. Základy imunitnej odpovede Imunopatogenéza sclerosis multiplex

 3. Imunita a jej formy Obranyschopnosť možno definovať ako súbor molekulárnych a celulárnych procesov, ktoré v našom organizme začnú prebiehať, keď do neho prenikne cudzorodá látka, t.j. antigén, resp. sa v ňom objavia znaky, ktoré indikujú, že je v ohrození • Nešpecifická (prirodzená) • mechanizmy prvej obrannej línie • mechanizmy druhej obrannej línie • Špecifická (adaptívna) • protilátková • celulárna

 4. Mechanizmy špecifickej imunity • Humorálne mechanizmy: zabezpečujú ich predovšetkým protilátky, ktoré samy alebo pomocou komplementu či zabíjačských (K) buniek zneškodňujú antigény • Celulárne mechanizmyzabezpečujú ich predovšetkým T-lymfocyty, ktoré antigény zneškodňujú sami alebo zapájajú do tejto aktivity ďalšie bunky • „Pomocné“ mechanizmy:cytokíny, diferenciačné antigény, histokompatibilné molekuly a iné

 5. Lymfocyty Lymfocyty sú principiálne bunky špecifickej imunitnej odpovede: • B-lymfocyty(Bone marrow dependent lymphocytes) • T-lymfocyty(Thymus dependent lymphocytes) • NK-(Natural killer cells), NKT-bunky • nTreg (Natural regulatory T-cells)

 6. Populácie a subpopulácie T-lymfocytov T-lymfocyty nie sú jednotnou populáciou buniek. Na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR) ich delíme na: a  T-lymfocyty  T-lymfocyty sa ďalej delia na dve subpopulácie - pomocné (CD3+, CD4+) - cytotoxické (CD3+, CD8+)

 7. T-lymfocyt – ústredná bunka špecifickej imunitnej odpovede Špecifická imunitná odpoveď v absolútnej väčšine prípadov závisí od T-lymfocytov: • buď ju T-lymfocyty zabezpečujú priamo • alebo prostredníctvom svojich pomocníkov = cytokínov „prikážu“ iným, aby túto odpoveď zabezpečili, • napr. B-lymfocyty na to, aby začali produkovať protilátky potrebujú získať pomoc od T-lymfocytov • podobne sú na tom makrofágy, NK-bunky ...

 8. Ako T-lymfocyty rozpoznávajú antigén?

 9. Bunky prezentujúce antigény PROFESIONÁLNE APC majú v svojich membránach HLA-II molekuly konštitutívne (t.j. stále) Dendritové bunky Makrofágy

 10. Ako T-lymfocyty rozpoznávajú antigén?

 11. HLA-molekuly HLA-molekuly sú principiálne molekuly, ktoré umožňujú bunkám prezentujúcim antigén (APC) viazať antigén a následne ich predstaviť T-lymfocytom

 12. Figure 3-20 part 2 of 2

 13. Figure 3-21 part 2 of 2

 14. Peptid v žliabku HLA-molekuly

 15. Rozpoznávanie prezentovaného peptidu T-lymfocyt rozpoznáva svojim receptorom súčasne aj prezentovaný peptid aj HLA-molekulu: • TH-lymfocyt ................... HLA-II • TC-lymfocyt (CTL) .......... HLA-I Tento jav sa označuje ako fenomén imunitnej reštrikcie

 16. Fenomén imunitnej reštrikcie T-lymfocyt rozpoznáva súčasneaj prezentovaný peptidaj vlastné HLA-molekuly • TC ........ HLA-I • TH ........ HLA-II

 17. Aktivácia T-lymfocytu Môže sa T-lymfocyt po rozpoznaní prezentovaného peptidu už aktivovať? Nie !!! Prečo nie ? Potrebuje ešte kostimulačné signály

 18. Aktivácia T-lymfocytu T-lymfocyt pri rozpoznávaní prezentovaného peptidu získava • prvý signál: rozpoznanie peptidu (+ HLA) • druhý signál: kostimulačné interakcie

 19. Výsledok aktivácie T-lymfocytu Akonáhle sa T-lymfocyt aktivoval, začne: • proliferovať  vytvorí sa klon buniek (20 000 až 100 000) • diferencovať sa na efektorovú bunku • Tieto deje zabezpečujú cytokíny

 20. Cytokíny • Cytokíny sú solubilnépeptidy, ktoré zodpovedajú za aktiváciu, proliferáciu a diferenciáciu buniek imunitného systému • Navyše ovplyvňujú funkciu buniek aj iných tkanív a orgánov, najmä NS a ES • Sú antigénovo nešpecifické a pôsobia vo veľmi nízkych koncentráciách (10-10M),čím sa veľmi podobajú endokrinným hormónom označujú saaj akoimunohormóny

 21. Cytokíny vs. hormóny Cytokíny, na rozdiel od hormónov, sa nesyntetizujú vopred (a tým ani neskladujú v granulách), ale vznikajú až po aktivácii bunky, ktorá ich produkuje Nomenklatúra: • Lymfokíny – ak ich produkujú lymfocyty • Monokíny – ak ich produkujú Mo, resp. MA • Interleukíny – označenie, že mediátory funkcie IS produkujú leukocyty, ktorými sa navzájom ovplyvňujú

 22. Cytokínová sieť Pôsobenie jedného cytokíny pripravuje pôdu pre pôsobenie druhého • Jeden cytokín = jedno slovo • Viaceré cytokíny, ktoré svojou aktivitou na seba nadväzujú = jedna veta

 23. Rozdelenie cytokínov Cytokíny ovplyvňujúce prirodzenú imunitu (IL-1, IL-6, TNF ....) Cytokíny ovplyvňujúce adaptívnu imunitu (IL-2, IL-5, IFN- .... ) Rastové faktory (IL-3, IL-7, GM-CSF ....) Chemokíny (C, CC, CXC, CX3C)

 24. Miesto rozvinutia IO • Antigén, ktorý sa dostáva do organizmu cez kožu, respiračný trakt alebo GIT zachytia DC  migrujú do lymfatických uzlín • Antigén, ktorý vstupuje do organizmu krvnými cestami sa spracúva v slezine

 25. Dendritová bunka v prezentácii antigénu • DC sa nachádza v tkanivách ako nezrelá (má malé množstvo HLA- a kostimulačných molekúl), ale má vysokú pohlcovaciu schopnosť • Po endocytóze antigénu začne migrovať do regionálnej lymfatickej uzliny • Počas migrácie dozrieva, t.j. zvyšuje množstvo HLA- a kostimulačných molekúl; súčasne stráca endocytovú kapacitu

 26. Indukcia špecifickej IO v lymfatickej uzline • Po príchode do lymfatickej uzliny DC aktivuje tu prítomné T-lymfocyty • Ide o bunky, ktorí sa ešte nestretli s antigénom, a preto sa označujú ako naivné, t.j. TH0 • Po získaní aktivačných signálov a cytokínov sa špecializujú na efektorovú funkciu, ide o polarizáciu • Efektorové T-lymfocyty sa vydajú do miesta, kde sa antigén nachádza v najväčšej koncentrácie a tu rozvíjajú svoje špecifické schopnosti, t.j. likvidujú antigény, alebo indukujú autoimunitný zápal

 27. Aktivácia naivného TH-lymfocytu dendritovou bunkou

 28. Polarizácia a funkcia TH-lymfocytov

 29. TH17 TH1 TH22 TH0 TH3 Tr-1 TH5 TH2 TH9

 30. Slová na záver Ďakujem za pozornosť