html5-img
1 / 44

Pár slov na začiatok

Pár slov na začiatok. Ďakujem p. doc. MUDr. E. Klímovej, CSc. za pozvanie na vaše podujatie Je mi potešením predniesť prednášky na témy:. Základy imunitnej odpovede. Imunopatogenéza sclerosis multiplex. Imunita a jej formy.

salena
Télécharger la présentation

Pár slov na začiatok

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pár slov na začiatok Ďakujem p. doc. MUDr. E. Klímovej, CSc. za pozvanie na vaše podujatie Je mi potešením predniesť prednášky na témy:

 2. Základy imunitnej odpovede Imunopatogenéza sclerosis multiplex

 3. Imunita a jej formy Obranyschopnosť možno definovať ako súbor molekulárnych a celulárnych procesov, ktoré v našom organizme začnú prebiehať, keď do neho prenikne cudzorodá látka, t.j. antigén, resp. sa v ňom objavia znaky, ktoré indikujú, že je v ohrození • Nešpecifická (prirodzená) • mechanizmy prvej obrannej línie • mechanizmy druhej obrannej línie • Špecifická (adaptívna) • protilátková • celulárna

 4. Mechanizmy špecifickej imunity • Humorálne mechanizmy: zabezpečujú ich predovšetkým protilátky, ktoré samy alebo pomocou komplementu či zabíjačských (K) buniek zneškodňujú antigény • Celulárne mechanizmyzabezpečujú ich predovšetkým T-lymfocyty, ktoré antigény zneškodňujú sami alebo zapájajú do tejto aktivity ďalšie bunky • „Pomocné“ mechanizmy:cytokíny, diferenciačné antigény, histokompatibilné molekuly a iné

 5. Lymfocyty Lymfocyty sú principiálne bunky špecifickej imunitnej odpovede: • B-lymfocyty(Bone marrow dependent lymphocytes) • T-lymfocyty(Thymus dependent lymphocytes) • NK-(Natural killer cells), NKT-bunky • nTreg (Natural regulatory T-cells)

 6. Populácie a subpopulácie T-lymfocytov T-lymfocyty nie sú jednotnou populáciou buniek. Na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR) ich delíme na: a  T-lymfocyty  T-lymfocyty sa ďalej delia na dve subpopulácie - pomocné (CD3+, CD4+) - cytotoxické (CD3+, CD8+)

 7. T-lymfocyt – ústredná bunka špecifickej imunitnej odpovede Špecifická imunitná odpoveď v absolútnej väčšine prípadov závisí od T-lymfocytov: • buď ju T-lymfocyty zabezpečujú priamo • alebo prostredníctvom svojich pomocníkov = cytokínov „prikážu“ iným, aby túto odpoveď zabezpečili, • napr. B-lymfocyty na to, aby začali produkovať protilátky potrebujú získať pomoc od T-lymfocytov • podobne sú na tom makrofágy, NK-bunky ...

 8. Ako T-lymfocyty rozpoznávajú antigén?

 9. Bunky prezentujúce antigény PROFESIONÁLNE APC majú v svojich membránach HLA-II molekuly konštitutívne (t.j. stále) Dendritové bunky Makrofágy

 10. Ako T-lymfocyty rozpoznávajú antigén?

 11. HLA-molekuly HLA-molekuly sú principiálne molekuly, ktoré umožňujú bunkám prezentujúcim antigén (APC) viazať antigén a následne ich predstaviť T-lymfocytom

 12. Figure 3-20 part 2 of 2

 13. Figure 3-21 part 2 of 2

 14. Peptid v žliabku HLA-molekuly

 15. Rozpoznávanie prezentovaného peptidu T-lymfocyt rozpoznáva svojim receptorom súčasne aj prezentovaný peptid aj HLA-molekulu: • TH-lymfocyt ................... HLA-II • TC-lymfocyt (CTL) .......... HLA-I Tento jav sa označuje ako fenomén imunitnej reštrikcie

 16. Fenomén imunitnej reštrikcie T-lymfocyt rozpoznáva súčasneaj prezentovaný peptidaj vlastné HLA-molekuly • TC ........ HLA-I • TH ........ HLA-II

 17. Aktivácia T-lymfocytu Môže sa T-lymfocyt po rozpoznaní prezentovaného peptidu už aktivovať? Nie !!! Prečo nie ? Potrebuje ešte kostimulačné signály

 18. Aktivácia T-lymfocytu T-lymfocyt pri rozpoznávaní prezentovaného peptidu získava • prvý signál: rozpoznanie peptidu (+ HLA) • druhý signál: kostimulačné interakcie

 19. Výsledok aktivácie T-lymfocytu Akonáhle sa T-lymfocyt aktivoval, začne: • proliferovať  vytvorí sa klon buniek (20 000 až 100 000) • diferencovať sa na efektorovú bunku • Tieto deje zabezpečujú cytokíny

 20. Cytokíny • Cytokíny sú solubilnépeptidy, ktoré zodpovedajú za aktiváciu, proliferáciu a diferenciáciu buniek imunitného systému • Navyše ovplyvňujú funkciu buniek aj iných tkanív a orgánov, najmä NS a ES • Sú antigénovo nešpecifické a pôsobia vo veľmi nízkych koncentráciách (10-10M),čím sa veľmi podobajú endokrinným hormónom označujú saaj akoimunohormóny

 21. Cytokíny vs. hormóny Cytokíny, na rozdiel od hormónov, sa nesyntetizujú vopred (a tým ani neskladujú v granulách), ale vznikajú až po aktivácii bunky, ktorá ich produkuje Nomenklatúra: • Lymfokíny – ak ich produkujú lymfocyty • Monokíny – ak ich produkujú Mo, resp. MA • Interleukíny – označenie, že mediátory funkcie IS produkujú leukocyty, ktorými sa navzájom ovplyvňujú

 22. Cytokínová sieť Pôsobenie jedného cytokíny pripravuje pôdu pre pôsobenie druhého • Jeden cytokín = jedno slovo • Viaceré cytokíny, ktoré svojou aktivitou na seba nadväzujú = jedna veta

 23. Rozdelenie cytokínov Cytokíny ovplyvňujúce prirodzenú imunitu (IL-1, IL-6, TNF ....) Cytokíny ovplyvňujúce adaptívnu imunitu (IL-2, IL-5, IFN- .... ) Rastové faktory (IL-3, IL-7, GM-CSF ....) Chemokíny (C, CC, CXC, CX3C)

 24. Miesto rozvinutia IO • Antigén, ktorý sa dostáva do organizmu cez kožu, respiračný trakt alebo GIT zachytia DC  migrujú do lymfatických uzlín • Antigén, ktorý vstupuje do organizmu krvnými cestami sa spracúva v slezine

 25. Dendritová bunka v prezentácii antigénu • DC sa nachádza v tkanivách ako nezrelá (má malé množstvo HLA- a kostimulačných molekúl), ale má vysokú pohlcovaciu schopnosť • Po endocytóze antigénu začne migrovať do regionálnej lymfatickej uzliny • Počas migrácie dozrieva, t.j. zvyšuje množstvo HLA- a kostimulačných molekúl; súčasne stráca endocytovú kapacitu

 26. Indukcia špecifickej IO v lymfatickej uzline • Po príchode do lymfatickej uzliny DC aktivuje tu prítomné T-lymfocyty • Ide o bunky, ktorí sa ešte nestretli s antigénom, a preto sa označujú ako naivné, t.j. TH0 • Po získaní aktivačných signálov a cytokínov sa špecializujú na efektorovú funkciu, ide o polarizáciu • Efektorové T-lymfocyty sa vydajú do miesta, kde sa antigén nachádza v najväčšej koncentrácie a tu rozvíjajú svoje špecifické schopnosti, t.j. likvidujú antigény, alebo indukujú autoimunitný zápal

 27. Aktivácia naivného TH-lymfocytu dendritovou bunkou

 28. Polarizácia a funkcia TH-lymfocytov

 29. TH17 TH1 TH22 TH0 TH3 Tr-1 TH5 TH2 TH9

 30. Slová na záver Ďakujem za pozornosť

More Related