Download
kaip skai iuosime pensijas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kaip skai č iuosime pensijas ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kaip skai č iuosime pensijas ?

Kaip skai č iuosime pensijas ?

412 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Kaip skai č iuosime pensijas ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kaip skaičiuosime pensijas? Apskaitos vienetų ar virtualių sąskaitų sistema

 2. Per metus sumokėjęs pensijų draudimo įmoką nuo 12 tų metų vidutinio darbo užmokesčio dydžių asmuo įgyja 1 AV. • Išėjus į senatvės pensiją, įgyti AV sumuojami. Kiekvienas AV įvertinamas litais, ir pagal tai mokama pensija. Pavyzdžiui, surinkus 60 AV ir esant vieneto vertei 10 litų, mėnesio pensija bus 600 litų. • AV vertė litais Vyriausybės nustatoma(ir Seimo tvirtinama kartu su biudžetu) kasmet, atsižvelgiant į socialinio pensijų draudimo biudžeto galimybes bei perspektyvas. Nors ir ne visai skaidru, bet finansavimas garantuotas Apskaitos vienetai (taškai)

 3. Per visą darbingo amžiaus karjerą sumokėtos socialinio pensijų draudimo įmokos apskaitomos litais “virtualioje sąskaitoje”. • Kasmet už sąskaitoje esančias lėšas priskaitomos Vyriausybės nustatytos palūkanos. • Išeinant į pensiją, asmens sąskaitoje apskaitytos lėšos dalinamos iš to asmens amžiaus žmonių laukia-mos gyvenimo trukmės mėnesiais, ir tai sudaro mėnesio pensiją. [Unisex?] [Anuitetas?] [Ar užteks tikrų pinigų padengti virtualiems?] • Pensijos mokėjimo laikotarpiu ji indeksuojama pagal kainų indeksą. Virtualios sąskaitos(NDC)

 4. AV sistema ne visiškai skaidri, nes vieno AV vertė bus skaičiuojama pagal aktuarines taisykles (panašiai kaip daro vokiečiai). Gali būti sunku išvengti politinės įtakos. • NDC sistema šiuo požiūriu skaidresnė, bet vis tiek palūkanos už kaupiamą virtualų kapitalą bei jau paskirtų išmokų (pensijų) indeksavimas neišvengs sudėtingų taisyklių ir politinės įtakos. NDC gali turėti lyčių nelygybės problemą, o AV ne. • Abejose sistemose dalyvis gali būti kasmet informuo-jamas, kokio dydžio jo virtuali sąskaita arba kiek jis turi ir ko verti jo sukaupti AV. Palyginimas skaidrumo požiūriu

 5. Abi sistemos esminių problemų dėl įvairių užimtumo formų, dalyvio migracijos neturėtų turėti. • Lemiamas bus įmokos dydis. • AV sistemoje įskaitoma tiek taškų, kiek verta (lyginant su vidutiniu šalies uždarbiu) per metus sumokėta įmoka. • NDC sistemoje sumokėta įmoka (didelė ar maža) tiesiogiai įskaitoma į virtualią sąskaitą. Palyginimas esant nestandartiniam užimtumui

 6. Kadangi NDC remiasi virtualia sąskaita, ji sudaro kiek geresnę paskatą dalyvauti pensijų sistemoje. Dalyviui aišku, kur patenka jo sumokėtos įmokos (keblumų gali kelti tai, kad dalis įmokos “pražus” neįgalumo, našlystės ir kitose draudimo rūšyse). • AV sistema šiuo požiūriu šiek tiek mažiau aiški dalyviui – nors mokėdamas įmoką, jis įgyja daugiau AV, vis dėlto tai mažiau aišku, nei pinigai sąskaitoje. • Tačiau skirtumas ne toks jau radikalus ir priklauso nuo gebėjimo paaiškinti sistemos esmę. Palyginimas paskatų dalyvauti požiūriu

 7. NDC sistema kiek pranašesnė, sudarant asmeniui paskatas ilgiau likti darbo rinkoje. Išėjęs per anksti į pensiją asmuo “baudžiamas” mažesne virtualia sąskaita ir ilgesne laukiamo gyvenimo trukme. Tačiau negali išvengti pavojaus, kad atkakliai socialine grupei politikai padovanos virtualių pinigų. • AV sistema “baudžia” tik mažesniu įgytu AV skaičiumi. Tačiau galima imituoti NDC logiką, imant “mokestį” taškais už ankstyvą išėjimą ir suteikiant “premiją” taškais už pavėlintą. Palyginimas dalyvavimo darbo rinkoje požiūriu

 8. Pensijų dydis priklauso nuo dirbančiųjų ir pensininkų santykio bei dirbančiųjų produktyvumo, o ne nuo pensijų sistemos dizaino ar finansavimo triukų. Nėra neginčytinų argumentų, kodėl AV ar NDC sistema galėtų garantuoti viena už kitą didesnes vidutines pensijas. Tačiau jos gali skirtis pensijų diferencijavimu pagal lytį ir pensininkų amžių. Palyginimas pensijų dydžio požiūriu

 9. AV sistemoje vienodas įgytų AV skaičius užtikrina vienodą pensiją, nesvarbu, kada jis įgytas. 60 AV turintys pensininkai gaus vienodą pensiją, nors jų išėjimo į pensiją laikas gali skirtis dešimtmečiu ir daugiau. Kitaip tariant, vienodą darbo (įmokų) biografiją, lyginant su šalies vidurkiu, turintys pensininkai gaus vienodas pensijas. Šio principo pasekmė – visos pensijos didėja, jei dirbančiųjų uždarbiai didėja. Gerovės kilimu dalinamasi su pensininkais, bet krizių atveju ir pensininkai turi solidarizuotis su dirbančia karta. Palyginimas lygybės tarp kartų požiūriu

 10. NDC sistema negarantuoja lygybės tarp kartų. Vienąkart virtualios sąskaitos pagrindu paskirta pensija indeksuojama, tikriausiai, pagal kainas. Jei dirbančiųjų atlyginimai lenkia kainas (didėja šalies gerovė), ja nesidalinama su jau esančiais pensijoje žmonėmis. Dešimtmečiu vėliau išėjęs į pensiją žmogus (nors ir su tokia pačia darbo biografija) gaus didesnę pensiją, nes jo virtuali sąskaita dėl paskutiniu dešimtmečiu padidėjusių atlyginimų bus didesnė. K.G. Sherman (2010): Compared to wages, the pension for an individual that had retired1994 or earlier declined by more than 30% as a result. Palyginimas lygybės tarp kartų požiūriu

 11. Pavyzdys Pensininkas A NDC sistemoje buvo draustas 1-30 metais. Jo uždarbis buvo lygus šalies vidurkiui (būtų 30 AV). Jo virtuali sąskaita sudaro 91 tūkst. litų. Laukiama gyvenimo trukmė – 180 mėn. Taigi jo pensija 506 lt. Ji kasmet indeksuojama 2%. Pensininkas B NDC sistemoje buvo draustas 11-40 metais. Jo uždarbis buvo lygus šalies vidurkiui (būtų 30 AV). Jo virtuali sąskaita sudaro 143 tūkst. litų. Laukiama gyvenimo trukmė – 186 mėn (15,5 metų). Taigi jo pensija 769 lt. Taigi 41 metais: A pensija – 617 litų; B pensija – 769 litai. AV sistemoje abu turėtų po 30 vienetų, ir pensijos būtų vienodos. Skaičiavimui panaudoti 1994-2010 Lietuvos vidutiniai uždarbiai (praplečiant pusmečiais ir prognozuojant 5% augimą iki 2014). Įmoka -15%. Palūkanos už virtualią sąskaitą – 3%. Palyginimas lygybės tarp kartų požiūriu

 12. Senėjimo pasekmes gali įveikti tik didesnis užimtumas (įskaitant vyresnių žmonių) ir dirbančiųjų produktyvumas, o ne pensijų finansavimo būdas ar išmokų formulė. Todėl nei NDC, nei AV neturi lemiamo pranašumo. NDC prisitaikys prie senėjimo, mažindama (nedididindama) pensijas per didesnę laukiamo gyvenimo trukmę, mažesnį jau paskirtų pensijų indeksavimą ir vyresnių kohortų diskriminavimą. AV prisitaikys prie senėjimo, mažindama (nedidindama) vieno AV vertės visiems gavėjams nepriklausomai nuo jų amžiaus. Jei pensininkui pažadėta mokėti už sukauptus AV ar anuitetą už “virtualias” santaupas, o dėl recesijos pinigų nesurenkama, tai abi sistemos vienodai turi problemų: AV tiek pat mažai verti kaip ir “virtualūs” pinigai. Palyginimas finansinio stabilumo požiūriu

 13. Dabartinė formulė lengvai transformuojama į AV P = 0,005·S·K·D Sandauga S·K tampa AV suma. S·K = S·(k1+ k2 + · · · + kS)/S S·K = (k1+ k2 + · · · + kS) Sandauga 0,005·D tampa vieno AV verte. Šiandien AV vertė 0,005·1170 = 5,85 Lt. Pereinant prie AV nėra ryškaus pensijų dydžio pokyčio. Tačiau privalo būti esminė naujovė: griežtos AV koregavimo pagal finansines galimybes taisyklės. Dabartinė sistema nėra grynai AV dėl bazinės dalies. Palyginimas transformacijos požiūriu

 14. Vokietijoje pritaikyta AV koregavimo schemaHoltzmann, Legros, 2009

 15. Transformacija į virtualias sąskaitas kur kas sudė-tingesnė. Reikia nuspręsti ar • iš turimų įmokų duomenų apskaičiuoti virtualias sąskaitas? • surinktą koeficientų sumą k1+ k2 + · · · + kt paversti virtualia sąskaita? Reikalingi skaičiavimai, kaip suformuoti tas sąskaitas, kad tai nesukeltų pensijų dydžio šoko. Prie koeficientų visi daugmaž pripratę, o virtuali sąskaita litais gali būti nesuprasta ir sukelti begalę ginčų. Netekto darbingumo pensijos sunkiai įsirašo į NDC. Palyginimas transformacijos požiūriu

 16. This paper compares notional defined-contribution pension schemes (also known as notionalaccounts) with two alternative designs of earnings-related pension schemes: points systems and definedbenefitplans. It examines, in detail, four economic advantages of notional accounts that deliver retirementincomes in an equitable and economically efficient manner. An analysis of OECD countries’ pension systems – of all different types – shows that most have already achieved most of these objectives, but without adopting notional accounts. Whitehouse, E. R. (2010), “Decomposing NotionalDefined-Contribution Pensions: Experience of OECDCountries' Reforms”, OECD Social, Employment andMigration Working Papers, No. 109, OECD tyrimo išvados. Whitehouse 2010-10-22