Download
skai iuokl excel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skai čiuoklė „EXCEL“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skai čiuoklė „EXCEL“

Skai čiuoklė „EXCEL“

232 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Skai čiuoklė „EXCEL“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Skaičiuoklė „EXCEL“

  2. Atsiskaitymas • Praktinė užduotis • Individualus projektas „Skaičiuoklės pagrindai“ • Teorinių žinių patikrinimo testas (naudojant programą „Infotestas 2.0“)

  3. Sąvokos • Skaičiuoklė (spreadsheet) yra programa, skirta bet kurios žmogaus veikos srities skaičiavimams atlikti, analizuoti, apibendrinti, įvairioms diagramoms braižyti ir profesionaliai apiformintoms ataskaitoms su lentelėmis bei diagramomis spausdinti. • Darbo knyga (workbook) vadinamas „Execl“ formato (.xls) failas, į kurį įrašomi vartotojo duomenys. Kiekviena knyga gali turėti daug lapų (lakštų) (Sheets). Jie gali būti dviejų rūšių: darbo lapai (worksheet) ir diagramos lapai (chart sheet) • Darbo lapu (lakštu) vadinamas „Excel” darbo knygos lapas, kuriame rašomi, saugomi bei apdorojami duomenys. Kiekvienas darbo lapas yra stačiakampė lentelė, susidedanti iš 256 stulpelių (columns) ir 65536 eilučių (rows). Stulpelio ir eilutės sankirta vadinama narveliu (cell). Tai bazinis darbo lapo vienetas, kuriame rašomi duomenys.

  4. Sąvokos 2 Kiekvieno stulpelio viršuje yra stulpelio antraštė (column heading), įvardijanti darbo lapo stulpelį. Stulpelių antraštės žymimos didžiosiomis raidėmis nuo A iki IV. Panagrinėję šių antraščių žymėjimo sistemą - A, B, ..., Z; AA, AB, ..., AZ; BA, BB, ..., BZ; ...; IA, IB,..., IU, IV, nesunkiai suprasite jų sudarymo principą. Kiekvienos eilutės kairėje pusėje yra eilutės antraštė {row heading), įvardijanti darbo lapo eilutę. Eilutės antraštės žymimos skaičiais nuo 1 iki 65 536. • „Excel" darbo lapo narveliai turi savo koordinates, pavyzdžiui, Al, C5. Raide žymimas stulpelis, o skaičiumi - eilutė. Norint įrašyti į narvelį tekstą, reikia narvelį pažymėti. Bet kuriuo metu darbo lape būna pažymėtas bent vienas narvelis - ekrane jis apvestas ryškiu rėmeliu. Pažymėtasis narvelis vadinamas aktyviuoju.

  5. Sąvokos 3 • Keli gretimų eilučių ar stulpelių narveliai sudaro narvelių bloką. Pažymėtasis blokas ekrane rodomas su šviesiai mėlynu fonu. Šis blokas turi tik vieną aktyvųjį narvelį, kuris ekrane vaizduojamas įprastai be fono. Bloko koordinates nusako jo viršutiniojo kairiojo kampo ir apatinio dešiniojo kampo narvelių koordinatės, perskirtos dvitaškiu, pavyzdžiui, A1:C10. Veiksmams paspartinti dažnai naudojami tokie specialūs pažymėtieji blokai vienas ar keli stulpeliai, viena ar kelios eilutės, sudėtinis blokas, visas darbo lapas. Sudėtinį bloką sudaro keli pažymėti negretimi narveliai arba blokai.

  6. Savokos 4 Formulės eilutė - tai „Excel" programos lango dalis, kurioje parodoma visa aktyviajame narvelyje įrašyta konstanta (tekstas, skaičius ar data) arba formulė. Narvelyje rodomas tik formulės rezultatas, o skaičiai ir datos - nustatytu formatu. Duomenis galima rinkti bei redaguoti ir aktyviajame narvelyje, ir formulės eilutėje. Be to, kairėje formulės eilutės pusėje yra vardo langelis (name box), kuriame rodomos aktyviojo narvelio koordinatės (2.2 pav.).

  7. Excel programos lango elementai

  8. Pagrindiniai darbo knygos lango elementai

  9. Praktinė užduotis Pabandykite skaičiuokle gauti tokį pat vaizdą