Download
relative interrogative indefinite pronouns adverbs n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Relative, interrogative, indefinite pronouns, adverbs PowerPoint Presentation
Download Presentation
Relative, interrogative, indefinite pronouns, adverbs

Relative, interrogative, indefinite pronouns, adverbs

189 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Relative, interrogative, indefinite pronouns, adverbs

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Relative, interrogative, indefinite pronouns, adverbs J. Lyle Story

 2. Translate • o$v e0a/n • oi$ a@n ei1pwsin • ti/nev • tine/v • ti/ • tiv • a$ e0a\n • o$n

 3. Translate • e0a/n tiv • tina • h$n • a0nh\r tiv • kakw=v • kalw=v • a0lhqw=v • e0a/n ti

 4. Translate • e1legen o#ti e0a/n tiv e0gerqh=| e0k nekrw=n metanoh/sousin. • poiei= o$ ou0k e1cestin poiei=n • e0phrw/thsan to\n 0Ihsou=n ti/ to\ qe/lhmaqeou= e0sti/n. • o$v e0a\n mh\ poih=| o$ le/gw, ou0 de/cetai par 0 e0mou= o$ ai0tei=. • ti/v e0sti/n mouplhsi/on; (neighbor)

 5. Translate • ti/ tau=ta dialogi/zesqe(dialogi/zomai= I think, reason, argue) e0n tai=v kardi/aiv u(mw=n; • o( a1nqrwpov e0pi/steusentw=| lo/gw| o$nei]pen au0tw=| o( 0Ihsou=v kai\ e0poreu/eto. • ei0v th\n e0kklhsi/an ei0sh=lqe/ tiv. • su\ ti\v ei]; • a0ll 0 ei0si\n e0c u(mw=n tine/v oi$ mh\ pisteu/ontev. • ti/ qe/letepoih/sw u(mi=n;

 6. Examples from the Greek NT • e1graya tith=| e0kklhsi/a|. 3rd Jn. 9 • kai\ tinev e0c au0tw=n e0pei/sqhsan…Acts 17:4 • a00pekri/qh 0Ihsou=v, (Amh\n a0mh\n le/gwsoi, e0a\n mh/ tivgennhqh=nai e0c u#datovkai\ pneu/matov, ou0 du/natai(du/namai= I am able) ei0selqei=n th\n basilei/an tou\ qeou=. to\ gegennhme/non e0k th=v sarko\v sa/rc e0stin, kai\ to\ gegennhme/non e0k tou= pneu/matov. Jn. 3:5-6

 7. Examples from the Greek NT • kai\ o3ti ou0 xrei/an ei]xen i3na tivmarturh/sh| peri\ tou= a0nqrw/pou, au0to\v ga\r e0gi/nwskenti/ h]n e0n tw=| a0nqrw/pou. Jn. 2:25 • ti/v e0stin ou{tov o( ui(o\v tou= a0nqrw/pou; Jn. 12:34 • kai\ au3th e0sti\n h( e0paggeli/a h$n au0to\v e0phggei/lato h(mi=n, th\n zwh\n th\n ai0w/nion. I Jn. 2:25

 8. Examples from the Greek NT • kai\ ei0 e0gw\ e0n Beelzebou\l e0kba/llw ta\ daimo/nia, oi9 ui(oi\ u(mw=n e0n ti/ni e0kba/llousin; dia\ tou=to au0toi\ kri/tai (judges) u(mw=n. Matt. 12:27 • $O h]n a0p 0 a0rxh=v, o$ a0khko/amen, o$ e(wra/kamentoi=v o0fqalmoi=v h(mw=n... I Jn. 1:1 • h( e0ntolh\ h( palaia/ e0stin o( lo/govo$n h0kou/sate. I Jn. 2:7

 9. Examples from the Greek NT • ei]pen ou]n pro\v au0to/n, Ti/ poiw=men i3na e0rgazw/meqa ta\ e1rga tou= qeou=; Jn. 6:28 • au3th de/ e0stin h( ai0w/niovzwh/, i3na ginw/skwsin se\ to\n mo/non a0lhqino\n qeo\n kai\ o$n a0pe/steilav 0Ihsou=n Xristo/n. Jn. 17:3 • kai\ pe/swn e0pi\ th\n gh=n h1kousen fwnh\n le/gousan au0tw=|, Saou\l Saou\l, ti/ me diw/keiv; ei]pen de/, Ti/v ei] ku/rie; o( de/, 0Egw/ ei0mi 0Ihsou=v o$ndiw/keiv. Acts 9:4-5

 10. Examples from the Greek NT • a0kou/santev de\ oi( maqhtai\ e0ceplh/ssontospo/dra(extremely)le/gontev, Ti/v a1ra du/natai(du/namai= I am able) swqh=nai; Matt. 19; 25 • kai\ ei]pen au0toi=v, $Ov e0a\n de/chtaitou=to to\ paidi/on e0pi\ tw=| o0no/mati/ mou e0me\ de/xetai, kai\ o$v a2n e0me\ de/chtai de/xetai to\n a0postei/lanta/ me. Lk. 9:48

 11. Examples from the Greek NT • ei]dome/n tina e0n tw=| o)no/mati/ sou e0kballonta daimo/nia. . . Lk. 9:49 • e0ge/neto . . . i(ereu/v tiv o0no/matiZaxari/avLk.1:5 • kai\ e1legen, Abba o( path/r, pa/ntadunata/ soi-pare/negke(remove) to\ poth/riontou=to a0p 0 e0mou=-a0ll 0 ou0 ti/ qe/lw a0lla\ ti/ su/ Mk. 14:36

 12. Examples from the Greek NT • le/gousinou]n tw=| tuflw=| pa/lin, Ti/ su\ le/geivperi\ au0tou=, o3ti h0ne/w|ce/n soutou\v o0fqalmou/v; o( de\ ei]pen o3ti Profh/thv e0sti/n. Jn. 9:17 • xa/riti de\ qeou= ei0mi o3 ei0mi. . . I Cor. 15:10 • o$ e0a\n ai0tw=men lamba/nomen a0p 0 au0tou= I Jn. 3:22 • o$vga\r a2n poih/sh| to\ qe/lhmatou= qeou=, ou{tov a0delfo/v moukai\ a0delfh\ kai\ mh/thr e0sti/n Mk. 3:35