1 / 61

ĠESỪ: IL-QAWMIEN TAGĦNA 5 Ħadd tar-Randan Sena A

www.ofm.org.mt. ĠESỪ: IL-QAWMIEN TAGĦNA 5 Ħadd tar-Randan Sena A. L- EWWEL QARI Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel Eż 37, 12-14. Hekk qal Sidi l-Mulej: “Ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellagħkom mill-oqbra tagħkom, ja poplu tiegħi, u nġibkom lura f’art Israel.

Télécharger la présentation

ĠESỪ: IL-QAWMIEN TAGĦNA 5 Ħadd tar-Randan Sena A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. www.ofm.org.mt ĠESỪ: IL-QAWMIEN TAGĦNA5 Ħadd tar-RandanSena A

 2. L-EWWEL QARIQari mill-Ktieb tal-Profeta EżekjelEż 37, 12-14

 3. Hekk qal Sidi l-Mulej: “Ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellagħkom mill-oqbra tagħkom, ja poplu tiegħi, u nġibkom lura f’art Israel.

 4. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej, meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellagħkom mill-oqbra tagħkom, ja poplu tiegħi.

 5. U jiena nqiegħed ruħi fikom, u terġgħu tieħdu l-ħajja. Nagħtikom il-mistrieħ f’artkom, u tkunu tafu li jiena l-Mulej. Hekk għedt, u hekk nagħmel.”

 6. Il-Kelmatal-MulejInrodduħajrlilAlla

 7. Għand il-Mulej hemm it-tjieba. SALM RESPONSORJALISalm 129

 8. Mill-qiegħ nett insejjaħlek, Mulej:Mulej, isma’ l-leħen tiegħi!Ħa jkunu widnejk miftuħagħal-leħen tat-talb tiegħi.

 9. R/. Għandil-Mulejhemm it-tjieba.

 10. Jekk tal-ħtijiet int tagħti każ, Mulej,Mulej, min jista’ jżomm sħiħ?Imma, għandek hemm il-maħfra,biex hekk int tkun miqjum.

 11. R/. Għandil-Mulejhemm it-tjieba.

 12. Jien lill-Mulej nistenna,ruħi f’kelmtu tittama.Tistenna ruħi ’l- Mulejaktar milli l-għassiesa s-sebħ.

 13. R/. Għandil-Mulejhemm it-tjieba.

 14. Ittama, Iżrael, fil-Mulej;għax għand il-Mulej hemm it-tjieba,u l-fidwa hi għandu bil-kotra.Hu jifdi lil Iżrael mill-ħtijiet tiegħu kollha.

 15. R/. Għandil-Mulejhemm it-tjieba.

 16. IT-TIENI QARIQari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-RumaniRum 8, 8-11

 17. Ħuti; Dawk li jgħixu skond il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lil Alla.

 18. Iżda intom ma tgħixux skond il-ġisem, imma skond l-Ispirtu, ladarba hemm l-Ispirtu ta’ Alla jgħammar fikom.

 19. Jekk xi ħadd ma għandux fih l-Ispirtu ta’ Kristu, dan mhuwiex tiegħu.

 20. Imma jekk Kristu jgħammar fikom, ukoll jekk il-ġisem hu mejjet minħabba fid-dnub, imma l-ispirtu hu ħaj minħabba fil-ġustifikazzjoni.

 21. Jekk l-Ispirtu ta’ dak li qajjem lil Ġesù mill-imwiet jgħammar fikom,

 22. dak stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem għall-ħajja wkoll il-ġisem tagħkom li jmut, bis-saħħa ta’ l-Ispirtu tiegħu li jgħammar fikom.

 23. Il-Kelmatal-MulejInrodduħajrlilAlla

 24. Glorja u tifħirlilek, Kristu!Jienhu l-qawmien u l-ħajja, igħidil-Mulej;kull min jemmenfija,dan ma jmutqatt.Glorja u tifħirlilek, Kristu!

 25. L-EVANĠELJUQari mill-Evanġelju ta’ San Ġwann.Ġw 11, 1-45

 26. F’dak iż-żmien: Kien hemm wieħed marid, Lażżru minn Betanja, ir-raħal ta’ Marija u oħtha Marta.

 27. Marija kienet dik li dilket il-Mulej b’żejt ifuħ u li xxottatlu riġlejh b’xagħarha; Lażżru, li marad, kien ħuha.

 28. Iż-żewġ nisa aħwa bagħtu jgħidu lil Ġesù: “Mulej, ara, ħabibek marid.”

 29. Meta sema’ l-aħbar Ġesù qal: “Din mhijiex marda tal-mewt, iżda għall-glorja ta’ Alla, biex biha jissebbaħ l-Iben ta’ Alla.”

 30. Ġesu kien iħobbhom lil Marta u lil oħtha u lil Lażżru.

 31. Meta sema’ lidanmarad, baqa’ jumejnoħrafejnkien, u mbagħadqallil-dixxipli: “Imxunerġgħummorru l-Lhudija.”

 32. Qalulu d-dixxipli: “Rabbi, għadhom kemm kienu qegħdin ifittxu li jħaġġruk, u int rieġa’ sejjer hemm?”

 33. Weġibhom Ġesu: “Mhux tnax-il siegħa fiha l-ġurnata? Sakemm wieħed jimxi bin-nhar, ma jaħbat ma’ mkien, għax ikun qiegħed jara d-dawl ta’ din id-dinja;

 34. imma jekk jimxi bil-lejl, jaħbat ma’ xi mkien, għax ma jkollux dawl.”

 35. Hekk qalilhom; imbagħad issokta jgħidilhom: “Ħabibna Lażżru rieqed, iżda ejjew immorru nqajmuh.”

 36. Qalulu d-dixxipli: “Mulej, jekk hu rieqed, jiġifieri se jfiq.” Iżda Ġesu kien tkellem mill-mewt tiegħu,

 37. u huma ħaduha li kien qalilhom fuq l-irqad ta’ meta wieħed ikun bin-ngħas. Imbagħad Ġesu qalilhom ċar u tond: Lażżru miet.

 38. U jiena nifraħ minħabba fikom li ma kontx hemm, ħalli temmnu. Iżda imxu mmorru sa ħdejh.”

 39. Tumas, imlaqqam it-Tewmi, qal lil sħabu d-dixxipli: “Immorru aħna wkoll ħa mmutu miegħu.”

 40. Meta wasal Ġesù sab li kien ġa ilu erbat ijiem fil-qabar.Betanja kienet qrib Ġerusalem, xi żewġ mili ’l hemm minnha.

 41. Ħafna Lhud kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarrġuhom, minħabba fil-mewt ta’ ħuhom.

 42. Kif semgħet li kien ġej Ġesù, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija baqgħet id-dar.

 43. Marta qalet lil Ġesù: “Mulej, kieku int kont hawn, ħija ma kienx imut. Imma jien naf li kull ma int titlob ’l Alla, hu jagħtihulek, issa wkoll.”

 44. Ġesùqallil Marta: “Ħukjerġa’ jqum!” Qaltlu Marta: “Jienanaflijerġa’ jqum fl-aħħarjum.”

 45. Qalilha Ġesù: “Jien hu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija, ukoll jekk imut, ikollu l-ħajja; u kull min igħix u jemmen fija, dan ma jmut qatt.

 46. Temmnu int dan?” “Iva, Mulej,” weġbitu; “Jiena nemmen li inti l-Messija, l-Iben ta’ Alla, dak li ġie fid-dinja.”

 47. Kif qalet dan, marret issejjaħ lil oħtha Marija u minn taħt l-ilsien qaltilha: “L-Imgħallem hawn u qiegħed isejjaħlek.”

 48. Dik, malli semgħetha qamet minnufih u marret ħdejh. Ġesù kien għadu ma daħalx ir-raħal, imma baqa’ fejn kienet ġiet tiltaqa’ miegħu Marta.

 49. Il-Lhud li kienu d-dar ma’ Marija biex ifarrġuha, kif rawha tqum malajr u toħroġ, marru warajha, għax stħajluha sejra fuq il-qabar biex toqgħod tibki hemm.

 50. Meta Marija waslet fejn kien Ġesù u ratu, inxteħtet f’riġlejh tgħidlu: “Mulej, kieku int kont hawn, ħija ma kienx imut.”

More Related