Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Veidekke PowerPoint Presentation

Veidekke

305 Views Download Presentation
Download Presentation

Veidekke

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vestlandske Bygg- og anleggsdagen1. november 2012Bygg og anlegg – mulighetenes næring - Utfordringer og muligheter i krevende tiderTerje R. Venold, Veidekke ASA

 2. Veidekke • Etablert i 1936 • Skandinavisk aktør • Ledende i Norge • Omsetning 20 milliarder NOK*) • Aldri gått med underskudd • 6.400 ansatte • 53 % av de ansatte eier 20 % av selskapet *) anslag for 2012 Vestlandske BA dagen 011112

 3. Vår utvikling Omsetning og fortjenestemargin MNOK og prosent Organisk vekst Vekst Konsolidering Vekst Skandinavisk aktør 2005 Utvikling mot et ledende norsk selskap Utvikling mot et skandinavisk selskap 1983 Oslo Børs Aker Entreprenør 2000 1986 1990 Ledende I Norge 1993 Vestlandske BA dagen 011112

 4. Disposisjon • Fra ikke-næring til sentral samfunnsaktør • Bygg og anlegg gjennom 30 år • Dagens situasjon • Profesjonell aktør med stor styrke • Nye tider og nye krav • Næringens rolle fremover Vestlandske BA dagen 011112

 5. En imponerende utvikling Utviklingen de siste 30 årene har vært imponerende • Vi har løst viktige samfunnsoppgaver • Vi har taklet store markedssvingninger og utnyttet mulighetene i en globalisert verden • Vi har styrket oss som bedrifter Vestlandske BA dagen 011112

 6. Noen hovedtrekk gjennom 30 år • En mer konkurransedyktig struktur • Økte krav til økonomiske resultater • Økt kundeorientering • Sikrere og bedre arbeidsplasser Vestlandske BA dagen 011112

 7. Grunnleggende endringer i næringens struktur • Konsentrasjon om større enheter • Men også etablering av nye, livskraftige bedrifter • Vi er blitt noe mer internasjonale, med utspring i Norge • Men vi har fått økt utenlandsk eierandel i tidligere ”norske” bedrifter • Og flere utenlandske aktører på det norske markedet • Internasjonalt eierskap er en naturlig utvikling • Samtidig er det viktig at vi også har selskaper med hovedkontorfunksjon i Norge Vestlandske BA dagen 011112

 8. Strukturen i næringen i 1981 Vestlandske BA dagen 011112 Kilde: Byggeindustrien, 100 største

 9. Strukturen i næringen i 1981 Vestlandske BA dagen 011112 Kilde: Byggeindustrien, 100 største

 10. Strukturen i næringen 2011 Vestlandske BA dagen 011112 Kilde: Byggeindustrien, 100 største

 11. Økte krav til inntjening • Helt andre krav til inntjening i næringen • 2% margin ble tidligere av mange entreprenører betraktet som ”tilfredsstillende” • I dag er det få som har lavere krav enn 5% • En utvikling drevet frem av flere forhold, som • Generasjons- og eierskifter • Et åpnere eierskap og børsnotering for enkelte av aktørene • Økte krav fra banker og andre långivere Vestlandske BA dagen 011112

 12. Kundeorientering • Som næring var vi sent ute med kundeorientering • Relasjonen entreprenør-byggherre var ofte preget av tvister • Nye holdninger vokste frem på 80- og 90-tallet • Avstanden fra entreprenør til oppdragsgiver ble redusert • Oppdragsgiver gikk fra å være byggherre til kunde • Gjenspeiler også en endret rolledeling entreprenør – rådgiver Vestlandske BA dagen 011112

 13. Sikrere og bedre arbeidsplasser • Helt annet fokus på helse og sikkerhet • Sykefraværet er gått ned • Kvalitetsheving på arbeidsplassene • Tydeligere profilering Vestlandske BA dagen 011112

 14. Mitt engasjement i 1994 Mitt utgangspunkt i 1994: • Med så mange dødsulykker og alvorlige skader i næringen, skal statistisk én av våre ansatte eller underentreprenører hver 12. måned miste livet… hver 4. måned få varige mén på en av Veidekkes arbeidsplasser i Norge H-verdi Norge Vestlandske BA dagen 011112 Antall fraværsskader pr. million arbeidede timer

 15. Vår viktigste oppgave er å bygge… ... men på en slik måte at alle trives og at ingen blir syke, skadet eller i ytterste konsekvens mister livet av å arbeide i eller for Veidekke Vestlandske BA dagen 011112

 16. Noen flere hovedtrekk • En mer aktiv holdning til bedriftskultur • Utnyttet mulighetene i stadig mer globaliserte markeder • Styrket samspill med myndighetene • Utviklet nye forretningsområder • Innovative løsninger og økt produktivitet • Aktiv innsats på klimaområdet Vestlandske BA dagen 011112

 17. Kunnskapssenteret, Trondheim • Passivhus et tydelig prestisjemål for prosjektet • Energismart arkitektur • Kompakt bygg • Energismart bruk og orientering av glassarealer • Solavskjerming • Energilagring i konstruksjonen • Godt isolert bygg • Vegger, tak, vinduer, dører. Unngå kuldebroer • Tett bygg • Lekkasjetall under 0,5 • Både sykehus og universitetsbygg har energimerket A • Bygget er på 19.000 m2 • Ferdig høsten 2013 • Tilskudd fra ENOVA Vestlandske BA dagen 011112

 18. En næring å være stolt av • Vår innsats som næring gjennom 30 år er noe vi kan være stolt av • Vi har ivaretatt viktige samfunnsoppgaver • Det har skjedd en profesjonalisering i alle ledd Vi har gått fra å være en ”ikke-næring”, til en av de ledende og med en betydelig vekstkraft Vestlandske BA dagen 011112

 19. Vekstkraft Produksjonsutvikling Bygg og anlegg Industri Vestlandske BA dagen 011112 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks 1980=100. Faste 2005-priser

 20. Disposisjon • Fra ikke-næring til sentral samfunnsaktør • Bygg og anlegg gjennom 30 år • Dagens situasjon • Profesjonell aktør med stor styrke • Nye tider og nye krav • Næringens rolle fremover Vestlandske BA dagen 011112

 21. Sentral rolle under finanskrisen • Årsakene til krisen lå utenfor Norge, men vi ble raskt berørt • Likevel vesentlig mindre enn under krisen på begynnelsen av 90-tallet • En viktig årsak til mindre nedgang nå var den aktive holdningen fra myndighetenes side • Nedgangen ble kortvarig, og næringen har i dag relativt liten ledighet og god kapasitetsutnyttelse Vestlandske BA dagen 011112

 22. Finanskrisen i perspektiv Vestlandske BA dagen 011112 Kilder: Statistisk sentralbyrå, Veidekke (prognoser 2012-2015). Faste 2005-priser

 23. Et godt utgangspunkt • Sett i ettertid ble finanskrisen godt håndtert både av myndighetene og næringen selv • Selv om det fortsatt er noen etterdønninger etter krisen står norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring sterkt Vihar et godt utgangspunkt for den videre utvikling Vestlandske BA dagen 011112

 24. Disposisjon • Fra ikke-næring til sentral samfunnsaktør • Bygg og anlegg gjennom 30 år • Dagens situasjon • Profesjonell aktør med stor styrke • Nye tider og nye krav • Næringens rolle fremover Vestlandske BA dagen 011112

 25. Internasjonalt • Usikkerheten internasjonalt er fortsatt betydelig • De fleste er enige om at dette vil rette seg ”på sikt” som det heter • Kina og øvrige så kalte BRIK-land (Brasil, Russland og India) har ikke den samme vekstkraften som tidligere • USA er på vei oppover igjen, men veksten er svak og arbeidsledigheten fortsatt stor • I våre nærområder er Sverige det EU-land som har klart seg best gjennom de siste vanskelige årene • Danmark er blitt hardt rammet av de dårlige tidene i Europa Vestlandske BA dagen 011112

 26. Norges situasjon • Det er ikke tvil om at Norge vil bli berørt av den internasjonale utviklingen • Men vi har et godt utgangspunkt • Lav ledighet, sterke statsfinanser og betydelig handlingsrom hvis situasjonen skulle forverre seg • I Veidekke har vi i mange år fulgt konjunkturutviklingen nøye og vi offentliggjør våre vurderinger to ganger pr år • Vår beste vurdering er at vi kan regne med vekst i bygg- og anleggsmarkedene i årene fremover Vestlandske BA dagen 011112

 27. Sterk vekst i Norge Vestlandske BA dagen 011112

 28. B/A-markedet i Norge Tilgjengelig entreprenørmarked, 2007-kroner Kilde: SSB, egne anslag Vestlandske BA dagen 011112

 29. Bygg og Anlegg er en næring i vekst Demografi Urbanisering Infrastruktur Miljø og energi

 30. Høyt boligbehov Kilde: SSB, NIBR Vestlandske BA dagen 011112

 31. Kampen om kompetansen • Oppgavene fremover stiller store krav til ressurser i vår næring • Men det er mange som trenger arbeidskraft fremover • Offentlig sektor, som helse og skole • Handel og privat tjenesteyting • Ikke minst oljesektoren, både på sokkelen og i leverandørindustrien • Det blir krevende å få dette til å gå opp • Det er en stor styrke å kunne trekke på arbeidskraft fra andre land • Men vi må se i øynene at kampen om kompetansen vil bli hard Vestlandske BA dagen 011112

 32. Utenfor arbeidslivet I alt760 000 personer 23,5% av befolkningen i arbeidsfør alder Vestlandske BA dagen 011112 Kilder: Arbeidsdirektoratet, NAV, NHO. Tall for 2011

 33. Forventninger til myndighetene • Forutsigbarhet • Forskning • Boligbygging • Vedlikehold • Infrastruktur Vi må se endret organisering av offentlige oppgaver • Det viktige med OPS er samarbeid, ikke finansiering Vestlandske BA dagen 011112

 34. Krav til oss selv • Den fremgang vi har hatt de siste 30 årene har ikke kommet av seg selv • Marked og rammebetingelser har vært viktig, men … • God markedsvekst, vi har også hatt etterkrigstidens største tilbakeslag • Myndighetenes rammebetingelser er blitt bedre på flere områder • Men her gjenstår mye å ønske fra myndighetene side, ikke minst å tenke mer effektive gjennomføringsmodeller • Den viktigste årsaken til fremgangen ligger ikke i ytre forhold, men hos oss selv Vestlandske BA dagen 011112

 35. Noe av det vi må jobbe videre med • Sikre gode arbeidsplasser • Styrke kompetansegrunnlaget • Lære av andre • Utvikle samarbeidet • Kontinuerlig bedre produktiviteten Vestlandske BA dagen 011112

 36. Planlegging Produksjon Uproduktiv tid Kontinuerlig bedre produktiviteten Studier i bransjen: Timeforbruk byggeplasser Vestlandske BA dagen 011112

 37. Noe av det vi må jobbe videre med • Sikre gode arbeidsplasser • Styrke kompetansegrunnlaget • Lære av andre • Utvikle samarbeidet • Kontinuerlig bedre produktiviteten • Innen hvert av disse områdene har vi mye å strekke oss etter Vestlandske BA dagen 011112

 38. Oppsummering • Næringens utvikling de siste 30 årene har vært imponerende • Vi har i dag et sterkt utgangspunkt for den videre utvikling • Vekstkraften i norsk økonomi og et voksende ba-marked gir mange oppgaver fremover • En god løsning av disse oppgavene stiller krav både til myndighetene og oss selv som næring Vestlandske BA dagen 011112

 39. Mulighetenes næring • Vi står sterkt som næring, ikke minst fordi vi hele tiden har vært villige til å utvikle oss • Sammen med utsikter til • vekst i våre markeder • en god dialog med myndighetene • betyr det én ting: Bygg og anlegg er mulighetenes næring! Vestlandske BA dagen 011112

 40. www.terjes-tanker.no Vestlandske BA dagen 011112

 41. Det handler om mennesker i samspill Vestlandske BA dagen 011112