Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Budgetdialog 24 april 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Budgetdialog 24 april 2013

Budgetdialog 24 april 2013

105 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Budgetdialog 24 april 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Budgetdialog 24 april 2013 Socialnämnden

 2. 1. Hur kommer anvisade medel att användas?

 3. 1. Hur kommer anvisade medel att användas? Kostnaderna redovisas exklusive indexuppräkningar och tillväxtpost.

 4. 1. Hur kommer anvisade medel att användas? HVO Fler äldre och större andel multisjuka Nytt vårdboende 2014 LSS Ökning av personlig assistans IFO Ökning avseende externa placeringar

 5. 2. Nya förutsättningar

 6. 2. Nya förutsättningar Hälsa, vård och omsorg • Region Skåne ny organisation 1 maj 2013 • Ny gränssnittsöverenskommelse med Region Skåne våren 2014 • Fler multisjuka, mer avancerad sjukvård i hemmet • Ny lagstiftning avseende demensvård • Större delen av HVO-budgeten bunden i avtal

 7. 2. Nya förutsättningar LSS • Ökning av barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser • Ny definition av grundläggande behov inom LSS/SFB • Svårbudgeterad verksamhet

 8. 2. Nya förutsättningar Individ- och familjeomsorg • Ökning av antalet anmälningar om barn som far illa • Ökad psykisk ohälsa bland barn och unga • Region Skåne skriver ut fler vuxna med psykisk ohälsa • Våra ensamkommande flyktingbarn är redo att flytta ”hemifrån”

 9. 2. Nya förutsättningar Större gemensam förebyggande aktivitetKFN, BUN & SN Kort sikt • Fler anmälningar, utredningar, utbildning, insatser i samtliga tre nämnder med ökade kostnader framförallt hos BUN & SN Lång sikt • Minskning/undvikande av stora tragedier samt mindre kostnader framförallt hos BUN & SN

 10. 3. Hur arbetar SN med god ekonomisk hushållning?

 11. 3. Hur arbetar SN med god ekonomisk hushållning? Förändring till integrerad målstyrning • Nämndsplanen säger vad • Verksamhetsplanen pekar ut specifika mått • Medarbetarna på enheterna definierar aktiviteter

 12. 3. Hur arbetar SN med god ekonomisk hushållning? Våra verktyg • Ständiga förbättringar • Flödesorienterat synsätt

 13. 3. Hur arbetar SN med god ekonomisk hushållning? Effekter • Tydligare målstyrning • Tydlig delaktighet och inriktning för medarbetare • Nöjdare medarbetare gör ett bättre jobb • Rätt kvalitet • Nöjdare brukare • Stabil, god ekonomisk hushållning

 14. 3. Hur arbetar SN med god ekonomisk hushållning? Budgetutfall Q1 & helårsprognos 2013

 15. Tack :-) Socialnämnden