1 / 24

Strategický plán rozvoje MČ Praha-Libuš

Strategický plán rozvoje MČ Praha-Libuš. Veřejné projednání 23. 6. 2009. Struktura SP MČ Praha-Libuš. Analytická část práce s daty s cílem zjistit podstatné informace o zájmovém území dokončena Návrhová část rozvojová vize identifikace problémů a návrh opatření k jejich řešení

sela
Télécharger la présentation

Strategický plán rozvoje MČ Praha-Libuš

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Strategický plán rozvoje MČ Praha-Libuš Veřejné projednání 23. 6. 2009

 2. Struktura SP MČ Praha-Libuš • Analytická část • práce s daty s cílem zjistit podstatné informace o zájmovém území • dokončena • Návrhová část • rozvojová vize • identifikace problémů a návrh opatření k jejich řešení • před dokončením • Realizační část • organizační a procesní zajištění realizace opatření a splnění cílů • bude dokončena v srpnu 2009

 3. Harmonogram zpracování strategického plánu • první průzkumy – říjen-prosinec 2008 • analytická část – leden-únor 2009 • návrhová část – březen-červen 2009 • realizační část – červen-srpen 2009

 4. Analytická část strategického plánu • cíl: shromáždit, utřídit a analyzovat informace užitečné pro přípravu návrhové části strategického plánu • zdroje informací: • analýza na základě dostupných studií a statistik • průzkum obyvatel (realizovalo o.s. Timur) • průzkum podnikatelských subjektů a neziskových organizací • anketa „10 problémů Libuše a Písnice“

 5. Analýza Vývoj počtu obyvatel Zdroj: Historický lexikon obcí ČR 1869 - 2005, Stavy obyvatel a rozlohy katastrálních území hl. m. Praha (ČSÚ)

 6. Analýza Vzdělanostní struktura obyvatel Zdroj: SLDB 2001

 7. Analýza Struktura obyvatel dle původu Zdroj: MVČR

 8. Průzkum obyvatel Vzorek: 291 respondentů: 45,9 % mužů, 54,1% žen 63 % zaměstnaných, 24,8 % důchodců 61,7 SŠ vzdělání, 30 % VŠ vzdělání 65,1 % z Libuše, 34,9 % v Písnici

 9. Průzkum obyvatel VÝSLEDKY - Spokojenost obyvatel s místním společenstvím Průměrná spokojenost – 76,7 % spokojených občanů Spokojenost s jednotlivými oblastmi života

 10. Průzkum obyvatel VÝSLEDKY - Spokojenost obyvatel s místním společenstvím Hodnocení kvality vybraných složek

 11. Průzkum obyvatel VÝSLEDKY – Mobilita a místní přeprava cestujících

 12. Průzkum podnikatelských subjektů 20 podnikatelů, spíše menší podniky, tradice drobného podnikání obecně převažuje spokojenost s působením v Libuši a Písnici převážně dobrá spolupráce se správou MČ obecně nedostatky v informovanosti vysoké zatížení komunikací silniční dopravou nedostatek pracovních sil (z hlediska kvantity, ale ještě více kvality) relativně bezproblémové soužití s asijskou komunitou, spíše však jde o koexistenci než o integraci zanedbaný nebo nezpevněný povrch některých silnic některé deficity v MHD (napojení na Jižní Město) absence sálu pro pořádání kulturních a dalších akcí

 13. Průzkum neziskových organizací • 10 organizací, všechny jsou občanskými sdruženími • velká spokojenost s kvalifikací a ochotou samosprávy • velká spokojenost se spoluprací s místními subjekty • obecně nedostatky v informovanosti o rozvojových záměrech • potřeba systematizovat přidělování grantů • pocit „odstrčenosti“ Písnice • chybí prvek integrace mezi vietnamskou a českou komunitou, přestože soužití je bezproblémové • nedostatečné využití školních budov pro mimoškolní činnost • absence „centrálních míst“ a náměstí

 14. Anketa „10 problémů Libuše a Písnice“ • proběhla na konci roku 2008: • říjen 2008 – veřejné fórum – identifikace problémů dle názoru 63 přítomných občanů • listopad-prosinec 2008 – 10 hlavních problémů bylo ověřeno prostřednictvím anketního lístku umístěného na webu, ve zpravodaji; schránka na vhození lístku na několika místech v Libuši – zúčastnilo se 266 občanů • leden 2009 - vyhodnocení

 15. Anketa „10 problémů Libuše a Písnice“ • výsledky ankety – hlavní okruhy problémů (nejčetnější vytučněné): • silniční doprava • nadměrný průjezd podnikatelských (?!) aut • slabé info o trase metra D a prodloužení tramvajové sítě z Modřan • slabá informovanost občanů o řešení dopravní zátěže Libuše a Písnice po zprovoznění obchvatu Lahovice-Vestec • nezpevněné povrchy ulic • snížená bezpečnost chodců v dopravě • absence/nedokončení cyklostezek do Cholupic a Kunratic • povrch komunikace Na Losách (Písnice) • nedostatek parkovacích míst (Písnice, Mirotická)

 16. Anketa „10 problémů Libuše a Písnice“ • infrastruktura a vybavenost • nedostatečná obchodní síť (zrušit Sapu, místo ní OC) • málo odpočinkových míst, absence náměstí/míst k setkávání • nedokončené kulturní centrum a Klub Junior • špatný stav (např. odvod dešťové vody) Libušské ul. v Písnici • slabá návaznost linek 113/165 a 198, slabá četnost spojů na 113 • územní rozvoj, vzhled • výstavba výškových obytných domů • absence regulačního plánu pro omezení parametrů výstavby

 17. Anketa „10 problémů Libuše a Písnice“ • obyvatelstvo, sociální oblast • slabá spolupráce s vietnamskou komunitou • slabá podpora rozvoje ZŠ Meteorologická • rozrůstání vietnamské komunity+hlučné chování • správa • slabá autorita a autonomie městské části • slabý dohled městské policie na drobné přestupky (odpadky, psí výkaly, rychlá jízda) • rivalita Písnice/Libuš

 18. Návrhová část strategického plánu • rozvojová vize • problémy rozvoje • priority a opatření • zdroje informací: • výstupy analytické části (vč. výsledků průzkumů a šetření) • jednání pracovních skupin • jednání strategického týmu

 19. Rozvojová vize • Libuš a Písnice – živá městská část • pestrá skladba hospodářských aktivit • silná, vyvážená rezidenční i rekreační funkce • variabilní dopravní napojení • integrované skupiny obyvatel (vč. národnostních) • komunikativní městská správa • zapojení obyvatel a dalších subjektů do veřejného života • intenzivní charakter aktivit = mnoho aktivit a funkcí na malé ploše

 20. Problémové oblasti • identifikováno 5 problémových oblastí, v každé z nich několik dílčích problémů • problém = rozpor mezi současným stavem (analýza) a žádoucím stavem (vize) • na problémy reaguje SP stanovením priorit a opatření

 21. Priority a opatření • 1. Rozvoj dopravní infrastruktury a obslužnosti • 1.1. Eliminace zatížení komunikací silniční dopravou • 1.2. Úpravy povrchu některých ulic • 1.3. Rozšíření kapacity parkovacích míst • 1.4. Optimalizace dopravní obslužnosti MHD • 1.5. Další výstavba infrastruktury pro cyklisty • 2. Zkvalitnění prostředí a koordinace územního rozvoje • 2.1. Revitalizace veřejných prostranství • 2.2. Rekonstrukce zanedbaných objektů • 2.3. Vytváření míst setkávání a centrálních míst • 2.4. Posílení regulace výstavby

 22. Priority a opatření • 3. Realizace energetických úspor • 3.1. Snížení spotřeby energie • 3.2. Rozšíření využití obnovitelných zdrojů energie • 3.3. Zavedení energetického managementu a rozšíření osvěty • 4. Posilování sociální soudržnosti a kvality života • 4.1. Rozvoj možností kulturního, sportovního a volnočasového vyžití • 4.2. Zlepšení soužití s cizinci a národnostními menšinami • 4.3. Zkvalitnění základního školství

 23. Priority a opatření • 5. Zkvalitnění činnosti místní správy a komunikace s obyvateli • 5.1. Optimalizace činností úřadu MČ • 5.2. Posílení komunikace s jinými subjekty veřejné správy • 5.3. Zlepšení spolupráce s partnerskými organizacemi • 5.4. Zvýšení informovanosti obyvatel a subjektů působících v MČ • 5.5. Posilování zapojení občanů do rozvoje MČ

 24. Realizační část strategického plánu • soustava indikátorů • nastavení systému projektového řízení • akční plán a jeho finanční rámec • zapojení veřejnosti • aktualizace SP

More Related