Download
stres a syndrom vyho en richard krombholz pl praha 8 bohnice n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stres a syndrom vyhoření Richard Krombholz, PL Praha 8, Bohnice PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stres a syndrom vyhoření Richard Krombholz, PL Praha 8, Bohnice

Stres a syndrom vyhoření Richard Krombholz, PL Praha 8, Bohnice

363 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Stres a syndrom vyhoření Richard Krombholz, PL Praha 8, Bohnice

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Stres a syndrom vyhořeníRichard Krombholz, PL Praha 8, Bohnice

 2. Stres • Z biologického a psychologického hlediska chápán jako stav organismu, který je nespecifickou reakcí na jakoukoliv výraznou zátěž tělesnou či psychickou • Během stresu se spouštějí vývojově staré mechanismy původně umožňující přežití jedince za stavu fyzického ohrožení

 3. Obecný adaptační syndrom • Autor Hans Seley • Reakce na stres v časové ose • 3 fáze - poplachová reakce - vyrovnávací fáze - fáze vyčerpání Stres není výsadou lidí, lze jej vyvolat i u nižších živočichů nebo in vitro v buněčných kulturách

 4. Proces stresu v čase (Hans Seley)

 5. Stresory • Fyzikálně-chemické – patří sem zhoršující se životní prostředí, špatná strava, návykové látky (alkohol, nikotin, drogy), nedostatek pohybu a odpočinku, přílišná námaha, ale také i nadměrný hluk či elektromagnetické záření. • Úkolové – podstata těchto stresorů je založena na tom, jak jsme schopni uspořádat a řešit různé úkoly a jak se k nim stavíme.

 6. Stresory • Myšlenkové – souvisí s tím, jak hodnotíme sebe, druhé lidi, svět či události, do kterých se během života dostáváme. • Sociální – vznikají na základě kontaktů a komunikace s ostatními lidmi. Tato skupina stresorů je do jisté míry ovlivněna i stresory myšlenkovými, které mohou ovlivňovat naše hodnocení sociální reality.

 7. Extremní stresové situace • přírodní katastrofy (povodně, požáry, zemětřesení atd.) • dopravní nehody či zřícení letadel • fyzické násilí (zneužívání dětí, týrání) • sexuální násilí • projevy krutosti (úmyslné či náhodné zabití, poranění) • přítomnost na místě tragédie • ztráta majetku (loupež, krádež)

 8. Škála životních událostí • ►Smrt manžela nebo manželky 100 • ►Potíže s tchyní nebo tchánem 29 • ►Rozvod, rozchod partnerů 73 • ►Osobní úspěch 28 • ►Vězení 63 • ►Manželka začne – přestane pracovat 26 • ►Smrt v rodině 63 • ►Zranění nebo nemoc 53 • ►Začátek nebo konec školy 26 • ►Sňatek 50 • ►Změna životních podmínek 25

 9. Škála životních událostí • ►Ztráta zaměstnání 47 • ►Změna v osobních zvycích 24 • ►Odchod do důchodu 44 • ►Potíže s nadřízenými 23 • ►Onemocnění blízké rodiny 44 • ►Změna bydliště 20 • ►Těhotenství 40 • ►Změna pracovní doby 20 • ►Sexuální problémy 39 • ►Změna školy 20 • ►Přírůstek do rodiny 39 • ►Změna v rekreaci 19

 10. Škála životních událostí • ►Zvykání si v nové práci 39 • ►Změna v náboženském životě 19 • ►Změna finanční situace 38 • ►Změna ve společenském životě 18 • ►Smrt blízkého přítele 37 • ►Malá půjčka z banky 17 • ►Změna v povolání 36 • ►Změna v rutině spánku 16 • ►Častější manželské hádky 35 • ►Velká půjčka 31 • ►Změna v rodinných vztazích 15

 11. Škála životních událostí • ►Zrušení půjčky 30 • ►Změna stravy (dieta, nová jídelna) 15 • ►Změna pracovních povinnost í 29 • ►Prázdniny 13 • ►Dítě opouštějící domov 29 • ►Vánoce 12 • ►Malé porušení zákona 11

 12. Životní události významné u pomáhajících profesí • ● změny odpovědnosti v práci = 29 b. • ● kvalifikační zkoušky v zaměstnání = 20 b. • ● přechod na jinou práci = 38 b. • ● poruchy spánku (noční služby) = 16 b. • ● přeřazení v zaměstnání (střídání odd)= 20 b. • ● změna návyků, nová přátelství aj. = 24 b. • a další….

 13. Hodnocení - 300 b za poslední rok – vysoké riziko – 50-80% riziko zdravotních komplikací - 150-299 b – středně vysoké riziko – 30-50% riziko zdravotních komplikací - méně než 150 bodů – nízké riziko, méně než 30% riziko zdrav. komplikací Pomáhající profese běžně 200 bodů za rok

 14. Fyzické a behaviorální příznaky stresu • Příznaky tělesné: • ● nechutenství • ● časté trávicí potíže či pálení žáhy • ● nespavost • ● neustálá únava • ● pocení • ● bolesti hlavy • ● svalové křeče • ● impotence či frigidita

 15. Fyzické a behaviorální příznaky stresu • Příznaky duševní: • ● podrážděnost vůči lidem • ● pocit neschopnosti poradit si s problémy • ● neustálý nebo opakující se strach z nemoci • ● pocit nezdaru • ● pocit sebenesnášenlivosti • ● ztráta zájmu o ostatní lidi • ● strach z budoucnosti

 16. Fyzické a behaviorální příznaky stresu • Onemocnění se stresovou etiologií • hypertenze • migréna • asthma • zánět tlustého střeva • zácpa • revmatická artritida • menstruační potíže • hyperthyreosa • kožní choroby a další

 17. Extremní stresory u pomáhajících profesí • ● fyzická a psychická náročnost • ● platové ohodnocení • ● pocit zodpovědnosti • ● množství práce • ● možnost ztráty zaměstnání • ● kontakt s umírajícími a těžce nemocnými

 18. Další stresory u pomáhajících profesí • pocit odpovědnosti za vlastní zdraví • časová tíseň • promítání do soukromého života • pracovní podmínky • chování klientů ( farníků, pacientů…) • hodnocení nadřízenými

 19. Další stresory u pomáhajících profesí • nutnost dalšího vzdělávání • pracovní doba • nutnost sdělovat špatné zprávy • celkový rámec činnosti • práce podle svých představ • obava z vlastního onemocnění a potřeby pomoci

 20. Další stresory u pomáhajících profesí • interpersonální vztahy • prestiž oboru • naslouchání klientům (nemocným, farníkům) • doba trvání cesty do zaměstnání • dotazy klientů • služební mobilní telefon • nejistota v prosperitě zaměstnavatele atd.

 21. Desatero odbourávající stres 1. Mluvte o potížích. (Na situaci se pak budete dívat objektivněji.) 2. Dělejte si radost. (Alespoň jednou denně) 3. Uvolněte se smíchem. 4. Cvičte. (Spalte energii vytvořenou stresem.) 5. Řekněte ne. (Naučte se asertivnímu chování.)

 22. Desatero odbourávající stres 6. Buďte tvořiví. (Najděte si nové podnětné zájmy.) 7. Buďte realističtí. (Přijměte se. Poučte se svými chybami a zapomeňte na ně.) 8. Plánujte a stanovte si priority. (Neberte si toho příliš.) 9. Buďte optimističtí. (To, co podnikáte, vás opravdu těší.) 10. Buďte k sobě laskaví. (Dopřejte si fyzickou i emocionální pomoc.)

 23. Jednoduchý test stresu

 24. Syndrom vyhoření- burn-out sy. • „Pokud zapálíte oba konce svíčky, získáte tím více světla. Svíčka však zároveň rychleji vyhoří“ Myron D. Rush

 25. Syndrom vyhoření- burn-out sy. • jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání • vyskytuje se zvláště u profesí obsahujících práci s lidmi nebo alespoň kontakt s lidmi a závislost na jejich hodnocení • tvoří ho řada symptomů především v oblasti psychické, částečně i fyzické a sociální • klíčovou složkou syndromu je emoční vyčerpanost, kognitivní vyčerpání a „opotřebení“ a často i celková únava • všechny hlavní složky burnout syndromu vycházejí z chronického stresu

 26. Profese ohrožené vyhořením • lékaři • zdravotní sestry • další zdravotní pracovníci (ošetřovatelky, laborantky atd.) • psychologové a psychoterapeuti • sociální pracovníci ve všech oborech • učitelé • duchovní a řádové sestry

 27. Profese ohrožené vyhořením • dispečeři a dispečerky • policisté • právníci (zvláště advokáti) • pracovníci věznic • profesionální funkcionáři, politici, manažeři • poradci a informátoři • úředníci v bankách a úřadech, orgánech státní správy

 28. Profese ohrožené vyhořením • příslušníci ozbrojených sil • pracovníci pošt • osoby spadající do nezaměstnaneckých kategorií – např. výkonní umělci, sportovci • také osoby samostatně výdělečně činné – dealeři, prodejci, reklamní agenti

 29. Příčiny, které spočívají v jedinci • negativní myšlení • člověk nenalézá nebo ztrácí v každodenní práci smysl • neúčinné strategie zvládání stresu (např. neúčinné hospodaření s časem) • nedostatek odolnosti vůči stresu daný konstitučně a temperamentově • nezdravý způsob života

 30. Příčiny, které spočívají ve společnosti • změna ve složení klientely – větší náročnost problémů u lidí, kteří žádají o pomoc • důraz na začlenění všech lidí do společnosti • změna expertního přístupu v partnerský • větší nároky na angažovanost • malé společenské ohodnocení pomáhajících profesí

 31. Proces vyhoření • Nadšení • Stagnace • Frustrace • Apatie • Vyhoření

 32. Proces vyhoření

 33. Proces vyhoření • Nadšení • začínající pracovník má velké ideály a vysokou angažovanost pro svoji práci • vnímá zaměstnání jako hlavní náplň svého života • často pracuje přesčas a díky tomu se méně věnuje volnočasovým aktivitám

 34. Proces vyhoření • Stagnace • pracovník postupně zjišťuje, že výsledky jeho činnosti neodpovídají původní představě (ideálům) • cítí zklamání a začíná polevovat ve svém pracovním nasazení a nadšení • začíná se ohlížet i po jiných aktivitách, věnuje se více koníčkům a bere v potaz také osobní život

 35. Proces vyhoření • Frustrace • pracovník začíná uvažovat negativisticky • zaměstnání pro něj představuje velké zklamání • začínají se u něho objevovat zdravotní potíže, má problémy se spánkem • špatně se koncentruje

 36. Proces vyhoření • Frustrace • problémy se projevují i v sociálních vztazích, odmítá komukoliv pomoci • hůře komunikuje se spolupracovníky • dostává se častěji do konfliktů s nadřízenými • to vše se promítá i do soukromého života (zejména do rodiny)

 37. Proces vyhoření • Apatie • pracovník hodnotí své zaměstnání pouze jako zdroj obživy • vykonává jen to, co musí, jakékoliv jiné činnosti či práci přesčas odmítá • ke spolupracovníkům se projevuje nepřátelsky a uzavírá se do sebe • klienty se cítí být spíše obtěžován

 38. Proces vyhoření • Syndrom vyhoření • v této poslední fázi nastává úplné vyčerpání • pracovník přestává spatřovat ve své práci nějaký smysl • projevuje se u něho cynismus, odosobnění a odcizení

 39. Symptomy vyhoření • Duševní rovina • negativní obraz vlastních schopností • negativní postoj ke klientům, k práci, k instituci, ke společnosti, k životu • negativní hodnocení působení pracovního prostředí • ztráta zájmu o profesní témata, lhostejnost k práci • potíže se soustředěním pozornosti, zapomínání

 40. Symptomy vyhoření • Citová rovina • sklíčenost • pocity bezmoci • sebelítost • nespokojenost • popudlivost až agresivita • pocit nedostatku uznání

 41. Symptomy vyhoření • Tělesná rovina • rychlá unavitelnost • zvýšená náchylnost k nemocem a úrazům • vegetativní obtíže (srdce, dýchání, zažívání) • bolesti hlavy • svalové napětí • poruchy spánku • vysoký krevní tlak • narušené stravovací návyky (přejídání či nechutenství)

 42. Symptomy vyhoření • Sociální rovina • úbytek pracovní angažovanosti • úbytek snahy pomáhat problémovým klientům • omezení kontaktu s klienty a jejich příbuznými • omezení kontaktů s kolegy • přibývání konfliktů v oblasti soukromí • nedostatečná příprava k výkonu práce

 43. Rush – vnější symptomy vyhoření • Aktivita vzrůstá, ale produktivita zůstává stejná • Podrážděnost • Fyzická únava • Neochota riskovat

 44. Rush – vnitřní symptomy vyhoření • Ztráta odvahy • Ztráta osobní identity a sebeúcty • Ztráta objektivity • Emocionální vyčerpanost • Negativní duševní postoj

 45. Vyhoření u duchovních • Péče o farnost včetně neduchovních činností • Syndrom „prázdného kostela“ • Nedostatek respektu u farníků, nebo jejich části • Diskrepance mezi plány a tužbami a jejich realizací • Přenos problémů farníků na duchovního

 46. Vyhoření u duchovních • Potřeba být stále k dispozici • Dělba péče a pozornosti mezi farnost a vlastní rodinu • Vznik dojmu „všemohoucnosti“ • Zanedbávání vlastního duchovního života • Pochybnosti o vlastní víře až ztráta víry

 47. Prevence vyhoření • Snižovat příliš vysoké nároky • Naučit se říkat ne • Stanovit si priority • Dělat přestávky • Zacházet rozumně se svým časem

 48. Prevence vyhoření • Vyjadřovat otevřeně svoje pocity • Vyvarovat se negativního myšlení • Doplňovat energii • Zajímat se o své zdraví • Využívat nabídek pomoci

 49. MÁM SKVĚLOU PRÁCI, MÁM SKVĚLOU PRÁCI…