1 / 5

Socialni dialog v obrti in podjetništvu v Italiji Delavnica SDGZ Trst – 14.04.2010

Socialni dialog v obrti in podjetništvu v Italiji Delavnica SDGZ Trst – 14.04.2010. Izvajalec: Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) www.sdgz.it Sodelujeta: Ente Bilaterale Artigianato Friuli Venezia Giulia EBIART FJK – www.ebiart.it in SERVIS doo-srl Trst – www.servis.it

selena
Télécharger la présentation

Socialni dialog v obrti in podjetništvu v Italiji Delavnica SDGZ Trst – 14.04.2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Socialni dialog v obrti in podjetništvu v ItalijiDelavnica SDGZ Trst – 14.04.2010 Izvajalec: Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) www.sdgz.it Sodelujeta: Ente Bilaterale Artigianato Friuli Venezia Giulia EBIART FJK – www.ebiart.it in SERVIS doo-srl Trst – www.servis.it Operacija DialogeM: ‘Krepitev institucionalne in administrativne usposobljenosti ZDOPS-a na področju socialnega dialoga v obrti in podjetništvu'. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

  2. Socialni dialog v obrti in podjetništvu v Italiji“Predstavitev EBIART” Predavatelj: Dario Bruni, Predsednik EBIART FVG TRST, 14.04.2010 Operacija DialogeM: ‘Krepitev institucionalne in administrativne usposobljenosti ZDOPS-a na področju socialnega dialoga v obrti in podjetništvu'. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

  3. - Bilateralna ustanova za obrt Furlanije Julijske krajine- Bilateralnost v italijanskem obrtništvu- Kakovostni skok v sindikalnih odnosih- 20-letna zgodovina uspeha (drž.sporazum 21.7.1988) • EBIART - Ente Bilaterale Artigianato Friuli Venezia Giulia

  4. - Ustanovni člani: Confartigianato, CNA, CGIL, CISL, UILOrgani EBIART FJK- Občni zbor članov- Upravni odbor - Predsedstvo – direktor, predsednik, podpredsednik- Nadzorni odbor – predsednik EBIART FJK - www.ebiart.it

  5. EBIART FJK - www.ebiart.it SKLADI: 1) za sindikalne odnose; 2) za podporo dohodku;3) za sistem varnosti Bilateralnost za stalno izobraževanje delavcev in delodajalcevIzobraževalni sklad za obrt (Fondartigianato) zak 388/2000) - EBNA

More Related