1 / 17

Politika menšin

Politika menšin. Veřejná správa. Renata Trojanová, Filip Vrba a Lukáš Veselý. OSNOVA PREZENTACE. Základní informace Politika menšin v ČR Statistiky Menšiny v zahraničí a jejich postavení Kauza Vítkov. POLITKA MENŠIN V ČR.

selene
Télécharger la présentation

Politika menšin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Politika menšin Veřejná správa Renata Trojanová, Filip Vrba a Lukáš Veselý

 2. OSNOVA PREZENTACE • Základní informace • Politika menšin v ČR • Statistiky • Menšiny v zahraničí a jejich postavení • Kauza Vítkov

 3. POLITKA MENŠIN V ČR • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů • status národností menšiny

 4. ÚŘADY ZABÝVAJÍCÍ SE POLITIKOU MENŠIN V ČR • Rada vlády pro lidská práva • Rada vlády pro národnostní menšiny • Rada vlády pro záležitosti romské menšiny • Dekáda romské inkluze 2005 – 2015

 5. STATISTKY Obyvatelstvo podle národnosti od r. 1991–2001

 6. STATISTKY Obyvatelstvo podle národnosti a věku (2001)

 7. STATISTKY Obyvatelstvo podle národnosti a vzdělání

 8. STATISTKY Shrnutí a možný budoucí vývoj • Největší menšina v ČR jsou Slováci • Nejméně vzdělanou menšinou jsou Romové • Přistěhovalci jako Ukrajinci a Vietnamci často tvoří nekvalifikovanou pracovní sílu • Očekávaný příliv obyvatel s Asie

 9. MENŠINY V ZAHRANIČÍ SLOVENSKO • Území obývané maďarskou menšinou na Slovensku

 10. MENŠINY V ZAHRANIČÍ SLOVENSKO • Trianonská dohoda z roku 1920 – stanovení hranic Maďarska po 1. světové válce • Asi 520 000 obyvatel maďarské národnosti, tedy přibližně 10 % všech občanů • Tvoří téměř kompaktní celek území na jižním Slovensku • Obývají převážně méně hospodářsky rozvinutou část Slovenska Vymezení faktů

 11. MENŠINY V ZAHRANIČÍ ČESKOSLOVENSKO • 1. Československá republika • Oficiální jazyk menšiny v oblastech kde menšina překročila 20 % podíl obyvatelstva, možnost používání ve školách • Reforma veřejné správy tak, aby 20 % dosahovali v co nejméně okresech • Poválečné Československo • Snaha o vysídlení Maďarů z jižního Slovenska • Uskutečnilo se jen částečně Historický postoj k maďarské menšině

 12. MENŠINY V ZAHRANIČÍ ČESKOSLOVENSKO • Komunistické Československo • Po roce 1948 vznikají maďarské školy • Reforma veřejné správy z roku 1960 tak, aby Maďaři zůstali ve většině pouze ve 2 okresech • Československo po roce 1989 • Vystupňování nacionalistických aktivit na straně Slováků i Maďarů na Slovensku • Ruší se dvojjazyčné tabule měst a obcí Historický postoj k maďarské menšině

 13. MENŠINY V ZAHRANIČÍ SLOVENSKO • Rok 1993 • Požadavek maďarské menšiny na vybudování škol • Rok 1996 • Reforma veřejné správy, členění na VÚC (župy) • Rok 1998 • Maďaři ve vládní koalici, vzniká zákon o používaní menšinových jazyků • Jsou povoleny dvojjazyčné názvy obcí, začíná ses budování maďarských škol Vývoj na Slovensku

 14. MENŠINY V ZAHRANIČÍ SLOVENSKO • Nekonečné požadavky na autonomii (kulturníi územní) Maďarů • Častý terč politických útoků ze strany maďarských politiků • Izolace maďarsky mluvících obyvatel na území Slovenska Důsledky a problémy pro Slovensko

 15. MENŠINY V ČR • Noc z 18. na 19. dubna 2009 • 4 žháři • 9-ti členná rodina, 3 vážně ranění • 20. září 2010 padl rozsudek, tresty od 20 do 22 let Kauza Vítkov

 16. Děkujeme za pozornost

 17. ZÁVĚR • Test

More Related