1 / 9

Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.

Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“. Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236 Tematická oblast: Sociální práce Autor: PhDr. Jaroslava Pauchová

selia
Télécharger la présentation

Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“ • Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o. • Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT • Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236 • Tematická oblast: Sociální práce • Autor: PhDr. Jaroslava Pauchová • Téma: Vývoj sociální práce III. • Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_SP_13_Vývoj sociální práce III. • Datum tvorby: 07. 8.2013 • Anotace (ročník): Prezentace je určena pro žáky 2. ročníku SŠ, a slouží k získání přehledu vývoje Sociální práce v období po druhé světové válce po současnost. Obsahem jsou rovněž procvičovací úkoly. • Klíčová slova: sociální péče, sociální politika, sociální práce

  2. Vývoj sociální práce III.

  3. Vývoj sociální práce od druhé světové války po současnost  Po druhé světové válce v roce 1945 měla u nás sociální péče stále charitativní podobu…  V roce 1948 v souvislosti se změnou politického režimu a procesem znárodňování, dochází podle vzoru Sovětského svazu k centrálnímu plánování v oblasti sociální péče a sociální politiky…

  4. Vývoj sociální práce od druhé světové války po současnost  Sociální služby zcela podléhaly státním úřadům a ani sociální péči se nedostávalo potřebné pozornosti…  Do správy státu se dostaly dětské domovy, charitativní i výchovné ústavy  Důsledkem znárodnění bylo i vyloučení tradičního individuálního úsilí člověka pomoci druhému…

  5. Vývoj sociální práce od druhé světové války po současnost  V 60-tých letech si státní úřady uvědomují chyby v sociální politice…  Vydávají se první publikace sociálního zabezpečení a mluví se o potřebě sociální práci obnovit…  V roce 1969 byla založena Společnost sociálních pracovníků…

  6. Vývoj sociální práce od druhé světové války po současnost • V období po roce 1989 dochází k nárůstu nových sociálních problémů jako např. viditelná prostituce, bezdomovectví, závislost na drogách a automatech, …. • Prvořadým úkolem bylo zkvalitnit a rozšířit vzdělání (vysokoškolské) v sociální práci… • Významným mezníkem byla i snaha o humanizaci a deinstitucionalizaci sociálních služeb…

  7. Procvičování • Vzpomenete si k jaké změně došlo v systému poskytování sociální péče v roce 1948? K centrálnímu plánování v oblasti sociální péče a sociální politiky…

  8. Procvičování Jaké úkoly stály před Sociální prací po roce 1989? zkvalitnit a rozšířit vzdělání v oboru Sociální práce -vysokoškolské snaha o humanizaci a deinstitucionalizaci sociálních služeb…

  9. Použité zdroje literatury • Matoušek, O., a kol.,: Základy sociální práce, Portál, Praha, 2001. ISBN 80-7178-473-7 • Není-li uveden zdroj, je použitý materiál z vlastních zdrojů autorky

More Related