1 / 11

MINISTARSTVO ZDRAVLJA 2012. i 2013. godina

MINISTARSTVO ZDRAVLJA 2012. i 2013. godina. Zatečeno stanje. Slaba povezanost i manjkav kontinuitet u zdravstvu Neujednačena ili nepoznata kvaliteta zdravstvene zaštite Nedovoljna učinkovitost i djelotvornost u zdravstvenom sustavu Slaba ili neujednačena dostupnost zdravstvene zaštite

sen
Télécharger la présentation

MINISTARSTVO ZDRAVLJA 2012. i 2013. godina

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MINISTARSTVO ZDRAVLJA 2012. i 2013. godina

 2. Zatečeno stanje Slaba povezanost i manjkav kontinuitet u zdravstvu Neujednačena ili nepoznata kvaliteta zdravstvene zaštite Nedovoljna učinkovitost i djelotvornost u zdravstvenom sustavu Slaba ili neujednačena dostupnost zdravstvene zaštite Slabi pokazatelji zdravlja Gomilanje dugova

 3. Ciljevi • Strateški plan Ministarstva zdravlja 2013.- 2015. (usklađen s Planom 21) • Razvoj informatizacije i eZdravstva • Jačanje i bolje korištenje ljudskih resursa u zdravstvu • Jačanje upravljačkih kapaciteta u zdravstvu • Reorganizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova • Poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti • Jačanje preventivnih aktivnosti • Očuvanje financijske stabilnosti zdravstva • Suradnja s drugim resorima i društvom u cjelini

 4. Što smo ostvarili? • Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. - krovni strateški dokument za donošenje politika i odluka u zdravstvu u idućih osam godina i glavni preduvjet za pristup europskim fondovima. • Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji - moderan zakon koji uređuje liječenje neplodnosti kod žena i parova, koji će hrvatskim građanima učiniti dostupnim najsuvremenije metode liječenja i koji je u skladu sa standardima za zaštitu ljudskih prava. • Akcijski plan za smanjenje listi čekanja u bolnicama - uvođenje eListe i eNaručivanje. Cilj je liste čekanja svesti u medicinski prihvatljive granice za prve preglede specijalista, za dijagnostičke i terapijske postupke, operativne zahvate te kontrolne preglede liječnika specijalista. Uvodimo pravila i procedure za njihovo vođenje prema stupnju hitnosti pacijenta (hitna stanja, brze i redovne procedure). • Zajednička javna nabava - projekt pokrenut u bolnicama i javnim ustanovama kako bi se postigla najbolja vrijednost za uložena financijska sredstva, odnosno postigle značajne uštede u nabavci lijekova, medicinskog materijala, goriva, prehrambenih i drugih proizvoda. Dosad su postignute uštede u iznosu od 449,088,744.32kn s PDV-om , odnosno 27.2 % u odnosu na dosadašnju potrošnju po istim artiklima. Sve bolnice provođenjem zajedničke nabave postigle su uštede, a nadmetanja koja su postigla najviše uštede su lijekovi 97,8mln. kn (44.7%), zemni plin  74,5 mln.kn (42%) i električna energija 70,2 mln.kn (35.4%).

 5. Što smo ostvarili? - 2 • Niz projekata koji omogućuju kvalitetnije liječenje i bolju dostupnost zdravstvene zaštite • otvaranje OHBP u bolnicama (do kraja godine ukupno 21 odjel) • uređenje novih odjela za palijativnu skrb u bolnici u Novom Marofu i Općoj bolnici Knin, dječjih hematoonkoloških odjela u KBC Rijeka i KBC Split • preventivni programi ranog otkrivanja raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva • program javno dostupne defibrilacije “Pokreni srce – spasi život”, kako bi se povećao broj preživljavanja u slučaju iznenadnog zastoja srca, nabava 150 automatskih vanjskih defibrilatora (AVD) koji se postavljaju na javne površine • Razvoj transplantacijske medicine • Hrvatska je po stopi realiziranih darivatelja te transplantaciji bubrega i jetre s umrlih darivatelja na milijun stanovnika vodeća zemlja svijeta i najuspješnija članica Eurotransplanta • Hrvatska se pozicionirala kao regionalni lider te Centar za razvojnu podršku zemljama Jugoistočne Europe, uspješno je potaknut razvoj i revitalizacija transplantacijskih programa u regiji (Crna Gora i Srbija)

 6. Što smo ostvarili? - 3 • Domaće zakonodavstvo smo uskladili s propisima Europske unije Tijekom 2012 i 2013 godine doneseno je niz propisa, uredbi, zakona i podzakonskih akata kako bi se hrvatsko zakonodavstvo prilagodilo europskim propisima i standardima, a to su: • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju • Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji • Zakon o kemikalijama • Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima • Zakon o predmetima opće uporabe • Zakon o kontaminatima • Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima • Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe • Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja • Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke • Zakon o vodi za ljudsku potrošnju • Zakon o medicinskim proizvodima • Zakon o lijekovima • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravestvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda • Zakon o provedbi Uredbi EU iz područja prekursora za droge

 7. Što smo ostvarili? - 4 • Aktivnosti u području sigurnosti hrane • monitoring u području genetski modificiranih organizama - ukupno je provedeno 270 nadzora • inspekcijski nadzor nad zdravstvenim tvrdnjama u cilju sprječavanja zavaravanja potrošača, povlačenje kozmetičkih pripravaka zbog prisutnosti djelatnih tvari lijekova (kortikosteroidi), povlačenje pripravaka ionskog i koloidnog srebra, zabrana reklamiranja predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom zbog dovođenja potrošača u zabludu • nadzor nad primjenom Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda - ukupno obavljeno 22.820 nadzora, podneseno 395 optužnih prijedloga, naplaćena 2.441 mandatna kazna s ukupnim prihodom u državni proračun od 1,67 milijuna kuna, podneseno ukupno 22 prekršajnih naloga s prihodom u državni proračun od 22.000 kuna, očekivani prihod u državni proračun od optužnih prijedloga je od 5,48 do 5.8 milijuna kuna • nadzorom na granici ukupno je pregledano 110.917 uvoznih pošiljaka • ulaskom RH u EU izvršena je reorganizacija granične sanitarne inspekcije - zatvoreni su granični prijelazi sa susjednim zemljama članicama te otvoreni novi na lokacijama sa trećim zemljama

 8. Pet najvažnijih ciljeva do kraja mandata • Sanacija i reorganizacija bolničkog zdravstvenog sustava • Sanacija bolnica - obuhvaća analizu i utvrđivanje uzroka gubitka, pregovore s vjerovnicima, podmirivanje obveza, otpis potraživanja i svođenje rokova plaćanja u zakonom utvrđene okvire te provedbu reorganizacije i racionalizacije poslovanja. Za bolnice u sanaciji imenovani su sanacijski upravitelj i sanacijska vijeća koja sačinjavaju predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva financija i bolnice, koji će Ministarstvu zdravlja dostaviti plan sanacije svojih ustanova. Provođenje sanacije prati Koordinacijsko tijelo. • Master plan bolničkog zdravstvenog sustava – ključni dokument za reorganizaciju bolničkog sustava bit će izrađen s ciljem efikasnijeg poslovanja te osiguravanja boljih uvjeta rada i daljnjeg unaprjeđenja bolničkih usluga, ciljevi su usporavanje porasta bolničke potrošnje kroz remodeliranje postojećih bolničkih kapaciteta, te sukladno tome predložiti udruživanja nekih postojećih bolnica u regionalne mreže, novu organizaciju rada unutar bolnica i bolničkih mreža te osnivanje nacionalnih i regionalnih centara izvrsnosti, uvođenje dnevnih bolnica, smanjenje skupih akutnih kapaciteta koji se trenutno koriste za produženo liječenje te proširenje kroničnih kapaciteta bolnica. Procijenjeni učinak iznosi 400 milijuna kuna godišnje u usporedbi s razinom potrošnje bez provedbe master plana. • Outsourcing nemedicinskih usluga – cilj je smanjiti troškove nezdravstvenih djelatnosti u bolnicama. Sukladno dogovoru, aktivnosti će biti provedene istodobno s drugim sektorima: socijalnoj skrbi, obrazovanju i pravosuđu. U tijeku je analiza nezdravstvenih djelatnosti u bolnicama.

 9. Pet najvažnijih ciljeva do kraja mandata - 2 • Plan za poboljšanje položaja i razvoj zaposlenika u zdravstvu • s ciljem otklanjanja postojećih nedostataka i dosezanja europskih standarda, Ministarstvo zdravlja započelo je proces definiranja sustava upravljanja ljudskim potencijalima, te je u izradi strateški plan za razvoj ljudskih potencijala. Novi sustav upravljanja definirat će načine za praćenje i procjenu rada zdravstvenih djelatnika te predložiti mehanizme za regrutiranje, zadržavanje, obrazovanje i profesionalni razvoj, naročito u kontekstu nedavnog ulaska Hrvatske u EU. Sustav će ujedno omogućiti i poboljšanje položaja zdravstvenih djelatnika te uvođenje sustava nagrađivanja i stimuliranja najboljih. • Reorganizacija hitne medicinske službe • obuhvaća objedinjavanje hitnog prijema u bolnicama, integraciju telemedicine u djelatnost hitne medicine, uvođenje specijalizacije iz hitne medicine za doktore medicine i dodatnog specijalističkog stručnog usavršavanja iz hitne medicinske pomoći za medicinske sestre-medicinske tehničare, standardizaciju medicinske opreme i vozila i izradu smjernica/protokola/algoritama postupaka zbrinjavanja • do kraja 2013. godine počet će sa radom objedinjeni hitni prijemi (OHBP) u još 11 akutnih bolnica. U sklopu OHBP nalazi se trijaža, moderna dijagnostika, hitni laboratorij, reanimacijske sale, hitna operacijska sala te uređen i opremljen prostor za smještaj i nadzor akutnih pacijenata. OHBP-i će potpuno biti opremljeni kvalitetnom modernom opremom, poput anestezioloških aparata, rendgena s mobilnim dijelom, monitora za praćenje životnih funkcija, EKG aparata i mobilnog ultrazvučnog uređaja. Nabavu opreme, sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko - tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicinske službe financira Ministarstvo zdravlja iz kredita Svjetske banke za projekt unaprjeđenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu, uz sufinanciranje iz Državnog proračuna.

 10. Pet najvažnijih ciljeva do kraja mandata - 3 • 4. Novi modeli ugovaranja bolnica i primarne zdravstvene zaštite i informatizacija zdravstvenog sustava • Novi modeli ugovaranja - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje provodi ugovaranje primarne zdravstvene zaštite i bolnica po novom modelu koji potiče učinkovitost i kvalitetu rada u zdravstvu. Novi model ugovaranja je osmišljen i definiran za ugovorno razdoblje 2013.-2015. temeljen na praćenju učinkovitosti i kvaliteti pružanja zdravstvene zaštite, provođenju preventive, upravljanju kroničnim bolestima, udruživanju liječnika prema posebnim vještinama te pružanju dodatnih usluga pacijentima - prema najvišim europskim i svjetskim standardima. • Informatizacija zdravstvenog sustava - nastavlja se i dalje, s ciljem podizanja učinkovitosti, pristupačnosti i sigurnosti zdravstvenog sustava, standardizacijom poslovnih procesa i informacija, te poboljšanjem nadzora i upravljanja zdravstvenim sustavom u cijelosti. Planirano je preusmjeravanje uštede od 1,5% od ukupnog godišnjeg proračuna zdravstvenog sustava u podizanje kvalitete zdravstvene zaštite odnosno liječenje osjetljivih skupina. Ulaganjem u informatizaciju ostvaruju se preduvjeti praćenja rada, potrošnje i ostvarivanja ciljeva, a time i učinkovitog upravljanja sustavom zdravstva. Također, boljom kontrolom i smjernicama usporava se prirodni trend porasta potražnje za zdravstvenim uslugama.

 11. Pet najvažnijih ciljeva do kraja mandata - 4 • 5. Privlačenje sredstava iz EU fondova • Tijekom prošle godine iz IPA programa osigurali smo financijska sredstva za dva projekta ukupne vrijednosti 324.000 EUR – to su projekti Further strenghtening of capacity for blood, tissue and cells i Technical assistence in preparation of projects for EU funds. • U sklopu Prijelaznog instrumenta, kao pomoć za jačanje kapaciteta pri usklađivanju pravne stečevine EU, Europska komisija odobrila je 12 projekata ukupno vrijedna 4 milijuna Eura • Izrađene su tzv. zalihe projektnih ideja čime je MZ započelo s projektnom aktivnošću u sklopu kredita Svjetske banke. Do sada je prikupljeno oko 288 projektnih ideja iz sektora zdravstva, za koje će se pokušati osigurati sredstva iz strukturnih fondova u narednom razdoblju

More Related