1 / 12

Her indsættes en titel

Nye Sundhedsopgaver. Her indsættes en titel. Vallø. Stevns. Forebyggelse og Sundhedsfremme den generelle forebyggelse den patientrettede forebyggelse Genoptræning og Rehabilitering genoptræning der ikke foregår i forbindelse med indlæggelse

sevilen
Télécharger la présentation

Her indsættes en titel

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nye Sundhedsopgaver Her indsættes en titel Vallø Stevns Forebyggelse og Sundhedsfremme den generelle forebyggelse den patientrettede forebyggelse Genoptræning og Rehabilitering genoptræning der ikke foregår i forbindelse med indlæggelse Pleje og behandling af sygdoms-forløb, der ikke kræver indlæggelse målgruppe: fortrinsvis ældre borgere Alkohol- og stofmisbrugsbehandling 1

 2. Fokus på KRAM Her indsættes en titel Vallø Stevns Den generelle forebyggelse omfatter bl.a. fokus på: Kost Rygning Alkohol Motion 2

 3. Fokus på Borgeren Her indsættes en titel Vallø Stevns Borgerens evne til at mestre en kro- nisk lidelse. Folkesundhedsprogram- mets anbefalinger: Hjertekarsygdomme Kroniske obstruktive lungelidelser (KOL) Type 2 diabetes Kræft Psykiske lidelser Muskler- og skeletsygdomme Knogleskørhed Overfølsomhedssygdomme 3

 4. Samarbejdsstruktur Her indsættes en titel Vallø Stevns Kontaktråd sammensat af borgmestre og regionsrådsformand Sundhedskoordinationsudvalget sammensat af repræsentanter fra regionen, kommunerne og praksissektor Kommunekontaktråd (KKR) Et regionalt samarbejde mellem kommunerne i regionen 4

 5. Kommunal organisering af sundhedsopgaver Her indsættes en titel Vallø Stevns Sundhedscentre mobilt og stationært Genoptræningscentre Akutstuer der anvendes som alternativ til indlæggelser Opgaverne planlægges og udføres i samspil med de praktiserende læger m.v. 5

 6. Region Koordineret indsats med borgeren i centrum Kommune Drift Et forpligtende samarbejde Her indsættes en titel Vallø Stevns 6

 7. Sundhedsaftaler Her indsættes en titel Vallø Stevns Sundhedskoordinationsudvalget har til opgave at indgå de nye sundheds- aftaler: Udskrivningsforløb for svage ældre patienter Aftaler om indlæggelsesforløb Aftaler om genoptræningsforløb Aftaler om hjælpemidler Forebyggelse og sundhedsfremme Indsats for mennesker med sindslidelser 7

 8. Kommunal betaling for sundhedsopgaver Her indsættes en titel Vallø Stevns Udgifter til somatisk sygehus, psykiatri og sygesikring: Grundbidrag pr. indbygger: kr. 1.050,- Aktivitetsbestemt medfinansiering pr. indbygger: kr. 1.441,- Samlet betaling pr. indbygger: kr. 2.491,- For Ny Stevns Kommune bliver den samlede årlige udgift: kr. 54.5 mill. 8

 9. Mål for projekt ”Sundhed til Døren” Her indsættes en titel Vallø Stevns At afprøve en ny organisering af den lokale sundhedsfremmende indsats i forhold til målgrupperne At sikre en effektiv anvendelse af det mobile sundhedscenter At skabe et tæt samarbejde mellem den opsøgende indsats i det mobile center og i det fremtidige stationære sundhedscenter At opspore risikoadfærd hos borgerne i målgruppen og dermed bidrage til en reduk-tion af de sundhedsmæssige konsekvenser At anvende de erfaringer projektet genererer og bidrager til den faglige formidling omkring livsstilssygdomme i lokalområdet 9

 10. Kommunale redegørelser Her indsættes en titel Vallø Stevns Hvert år indgås rammeaftaler med regionerne (senest 15. oktober): aktivitets- og samværstilbud, SEL § 104 beskyttet beskæftigelse, SEL § 103 midlertidige og permanente boliger for personer med fysisk og psykisk nedsat funktionsniveau tilbud om behandling af stofmisbrugere, SEL § 101 behov for og forventet forbrug af tilbud og almene ældreboliger, omfattet af rammeaftalen, fordelt på målgrupper egne forebyggende foranstaltninger på regionens forsyningsområder 10

 11. Fordelen for borgerne Her indsættes en titel Vallø Stevns At forebyggelse, sundhedsfremme og genoptræning forankres lokalt i det nære lokalmiljø samt i lokale institutioner, foreninger m.v. Gode muligheder for at fastholde ældres eller varigt syge borgeres egne ressourcer At ældre borgere behandles lokalt af sundhedspersonale og læger, der kender dem At ældre ikke unødigt mister færdigheder i forbindelse med en indlæggelse Højere kvalitet og patientsikkerhed 11

 12. Samfundsmæssige fordele Her indsættes en titel Vallø Stevns En sundhedsøkonomisk effekt Mulighed for et højt specialiseret sygehusvæsen Bedre resultater af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved lokal forankring En kommunal motivation til at udføre opgaverne lokalt, for at spare udgif-ter til indlæggelser og behandling af sygdomme 12

More Related