Download
miner ly a horniny n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINERÁLY A HORNINY PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINERÁLY A HORNINY

MINERÁLY A HORNINY

439 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MINERÁLY A HORNINY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MINERÁLY A HORNINY Po čom chodíme Autor : Monika Slabá

 2. Nie je kameň ako kameň cestami, stáročia ich krášli, je pokladom všetkého života . Keď máme v ceste obyčajný kameň väčšinou do neho kopneme. A predsa je to silák. Stavia mestá, pyramídy, nesie na svojich pleciach tunely, priehrady, spája ľudí

 3. Minerál (nerast) je anorganická rovnorodá prírodnina. Vo všetkých častiach má rovnaké zloženie, vlastnosti. „Kamene“ sa rozdeľujú : • minerály • horniny Hornina je anorganická rôznorodá zmes látok. Je zložená z viacerých minerálov.

 4. Príklady minerálov : Krištáľ kremeňa Kalcit Kamenná soľ

 5. Horniny sa rozdeľujú : vápenec kalcit • Jednoduché horniny - sú tvorené minerálmi jedného druhu • Zložené horniny - sa skladajú z viacerých druhov minerálov sľuda kremeň živec

 6. Horniny vznikajú rozličným spôsobom: • V hlbinách zemskej kôry stuhnutím horúcej magmy, ale aj na jej povrchu stuhnutím žeravej lávy • Vyvretéhlbinné: žula • Vyvreté výlevné : čadič

 7. štrk • Usadením rôznych horninotvorných častí: • pieskovec • vápenec

 8. rula • Premenou horniny v hlbinnách zemskej kôry: • mramor • svor

 9. Úloha pre šikovných: Prehodením alebo zamenením hlások objav názvy minerálov a hornín ! kremeň žula ropa štrk zlato čadič vápenec nula ladič prstenec dláto premeň škrt kopa

 10. Priraď ! minerál hornina kamenná soľ žula čadič kalcit sľuda kremeň pieskovec

 11. Somrada , že ste nové učivo zvládli . Teším sa na ďalšiu spoluprácu .

 12. Použitá literatúra : • Prírodopis pre 8.ročník základných škôl • www.google.sk • www.beruska8.cz