1 / 19

Dějiny českých zemí

Dějiny českých zemí. České země za vlády Ferdinanda I. Anotace. Materiál tvoří 19 slidů , v nichž jsou zachyceny léta vlády Ferdinanda I. a jeho cesta k moci cílová skupina: 8. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák

sheera
Télécharger la présentation

Dějiny českých zemí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dějiny českých zemí České země za vlády Ferdinanda I.

 2. Anotace • Materiál tvoří 19 slidů, v nichž jsou zachyceny léta vlády Ferdinanda I. a jeho cesta k moci • cílová skupina: 8. roč. • Autor: Mgr. Tomáš Kozák • očekávaný výstup: žák se seznámí se situací v Evropě na začátku 16. století a s událostmi, které vedly k nástupu Habsburků na český trůn • použitý materiál: učebnice dějepisu pro 7. roč. SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia • průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek • na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu

 3. České země za vlády Ferdinanda I. • 1526 – umírá v bitvě u Moháče Ludvík Jagellonský • králem se stává Ferdinand I. Habsburský • v Čechách musela proběhnout volba • na Moravě, ve Slezsku, Lužici a v hrách byly uznány jeho dědičné nároky • v Čechách byla převaha kališnické šlechty, která chtěla „mít nad králem kontrolu“ • „volební kapitulace“ = Ferdinand se musel zavázat, že bude dodržovat kompaktáta, zaplatí královský dluh a bude respektovat stavovská privilegia • sliby však Ferdinand příliš vážně nebral

 4. České země za vlády Ferdinanda I. • panovníkova situace byla poměrně složitá • státní celek, kterému vládl, zpočátku netvořil ani jeden celek • šlo o „personální unii“ spojenou pouze osobou panovníka • Ferdinand byl tedy: králem českým, králem uherským, arcivévodou rakouským a od roku 1556 i císařem Svaté říše římské

 5. Ferdinand I. Ferdinand I. Habsburský (10. března1503, Alcalá de Henares (u Madridu, Španělsko) – 25. července1564, Vídeň) byl německý král (od 1531), římský císař (od 1556), český a uherský král (od roku 1526) a rakouský arcivévoda. Jeho rodiči byli HabsburkFilip I. Sličný a španělská infantkaJana Šílená, starší bratr Karel V. se stal roku 1516španělským králem a 1519 římským císařem. Ferdinandovou manželkou byla česká a uherská princezna Anna Jagellonská. Měli spolu patnáct dětí, mimo jiné Ferdinandova nástupce Maxmiliána II.

 6. Ferdinand Wikipedia

 7. Anna Jagellonská Anna Jagellonská (23. července1503, Budín (Budapešť) – 27. ledna1547, Praha) byla uherská, česká a římskákrálovna, manželka Ferdinanda I., se kterým měla patnáct dětí.

 8. Volební kapitulace Ferdinanda I. • Volební slib Ferdinanda I. Habsburského • M y, Ferdinand, z Božie milosti král český, infant v Hispánii, arcikníže rakouské, markrabě moravský, lucemburské a slezské kníže, a lužický markrabě etc. Oznamujeme tímto listem všem: • Že přiřkli jsme compactata mezi svatým concilium Basilejským a slavným královstvím Českým a markrabstvím Moravským zjednaná a učiněná, aby zase v svú pevnost vstúpila a přivedena byla a skutečně zachována. A to máme zapsati podle všech zápisúvpředkúv našich králúv českých, a držeti a k místu přivésti; a jestližebykto chtěl proti tomu býti a království Českému a markrabství Moravskému to rušiti, méme jich při tom hájiti a brániti proti každému a před otcem svatým papežem to jednati, aby Čechům a Moravanům to bylo vskutku potvrzeno. • Item přiřkli jsme, aby takový arcibiskup byl dán a spůsoben byl k kostelu Pražskému, kterýž by Čechy i Moravany při compactacích zachoval a držal duchovní i světské, ve všech věcech, což k sobě zavírají, i také podle zápisův a ujištění císaře Zigmunda slavné paměti i jiných králův českých, a krále Vladislava slavné paměti zápisův; a takový arcibiskup aby brzy zjednán byl, stvrzen a posvěcen. • Item přiřkli jsme korunu Českú držeti, a zachovati, všecky pány, rytířstvo, města Pražská a jiná města i všecku obec též koruny, při právích, řádích, privilegiích, svobodách, vysazení a obdarování zemských, i všech slušných starých i jiných zvyklých dobrých obyčejích, zvláště slavných pamětí krále Ottagara, krále Jana, císaře Karla, krále Václava, císaře Zikmunda, krále Albrechta, krále Ladislava, krále Jiřího, krále Vladislava, všecky zápisy dané a vyšlé až do Jich Milostí smrti držeti bez odporu a zmatků všelijakého a vskutku zachovati a obhajovati. • Item přiřkli jsme hradu Karlštejna, koruny, klenotů všelikterakých zemských, i také desk i privilegií neporoučeti ani svěřovati žádnému bez vůle a rady pánův, rytířstva království Českého i měst Pražských, pokudž kteří právo mají. Item přiřkli jsme, že zachovati máme řád a zvyklosti starodávní království Českého. • Item přiřkli jsme žádných cizozemcův, duchovních ani světských na úřady zemské, dvorské ani městské a duchovní nesázeti než Čechův, ani jimi zámkův • V Praze, dne 15. prosince léta Páně 1526 • převzato: http://www.dejepis.com/index.php?page=200&pod=4

 9. České země za vlády Ferdinanda I. • 3 základní Ferdinandovy problémy: • náboženství • způsob vlády • panování v personální unii

 10. Problém č. 1 - náboženství • Ferdinand je katolík • většina Čechů jsou nekatolíci • slíbil, že bude dodržovat kompaktáta • začal s rekatolizací • přivedl do Prahy jezuity – mnišský řád, jehož úkolem bylo šíření katolické víry ve všech oblastech tehdy známého světa • většina obyvatelstva zůstávala nekatolická, ale roztříštěná: • jednota bratrská • luteráni

 11. Problém č. 2 – způsob vlády • české země jsou stavovskou monarchií • Ferdinand je zvyklý na absolutistickou vládu, kterou také začíná prosazovat • konflikty s českými stavy jsou pouze otázkou času • první stavovské povstání v letech 1546-1547 se Ferdinandovi povedlo potlačit a moc stavů omezit

 12. Problém č. 3 – personální unie • Ferdinand musel řídit všechny státy, v nichž vládl dohromady • stavové se ale chtěli starat pouze o své záležitosti – např. nechápali, proč by měli financovat záležitosti, které se týkaly např. Uher • panovník musel začít s centralizací moci • zřídil nové ústřední úřady ve Vídni • podléhají přímo panovníkovi • společně řízené finance • centralizace u stavů narážela a byla jednou s příčin stavovského povstání

 13. 1. stavovské povstání • čeští stavové využívají náboženské války v Německu (šmalkaldská válka) • 1546-1547 • císař Karel V. bojuje proti protestantským německým knížatům a žádá Ferdinanda o pomoc • král svolává zemskou hotovost, která se však nesešla • luterská knížata poražena, čehož Ferdinand využívá k potrestání odbojníků a upevnění panovnické moci • trestá především města • omezuje jejich privilegia • zabírá jim statky • omezuje samosprávu • vypisuje nové daně • brzdí tak vývoj měst v době, kdy v záp. Evropě procházejí obdobím velkého rozmachu

 14. Letohrádek královny Anny, Praha (Wikipedia)

 15. Belveder • Architektonicky jde v podstatě o villusuburbanu, (v dobové literatuře „lusthaus“, česky letohrádek), tedy stavbu, která byla součástí rozsáhlé zahrady a sloužila pro pořádání dvorských slavností. Nebyla uzpůsobena k obývání. Tato konkrétní villa byla součástí plánovitého budování královské zahrady, kterou dodnes uzavírá. • Obdélné dvoupodlažní jádro budovy obíhá ze všech stran arkádový ochoz nesený jónskými sloupy. Ve cviklech této arkády jsou umístěny zmíněné mytologické reliéfy. Reliéfní, zčásti ornamentální a zčásti figurální výzdoba se však nachází i na soklech sloupů, vlysu římsy ochozu, je součástí supraport a suprafenester, oken a dveří v přízemí budovy. Nad arkádou je umístěna rozlehlá terasa, přístupná z prvního patra budovy. To je překvapivě řešeno pomocí dórského řádu, takže je zde porušena řádovásuperpozice. Kromě okenních otvorů rytmizují stěnu prvního patra ještě volné niky. Krov stavby tvoří unikátní tesařská konstrukce, připomínající svým tvarem obrácený trup lodi. • V parku před letohrádkem je umístěna známá Zpívající fontána, kterou odlil v roce 1568 z bronzubrněnský kovolijec Tomáš Jaroš, podle návrhu italského umělce Francesca Terza.

 16. Zápis • 1526 – nástup Ferdinanda I. Habsburského na český trůn po smrti Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče • v Čechách byl zvolen, ve zbytku zemí přijat • vzniká personální unie • problémy: náboženství, způsob vlády, personální unie • rekatolizace navzdory slibům o zachovávání kompaktát • snaha o absolutismus • centralizace moci do Vídně • porážka 1. stavovského odboje • potrestání měst

 17. Shrnující otázky: • Které stavy byly v Čechách? • Proč netvořilo duchovenstvo samostatný stav? • Vysvětlete, co je to personální unie. • S jakými problémy se Ferdinand při vládě v Čechách potýkal? • Jaká byla náboženská situace v Čechách v době Ferdinandovy vlády? • Jak probíhala rekatolizace? • Jak se lišilo Ferdinandovo pojetí vlády od stavovského? • Jak začal Ferdinand s centralizací a v čem spočívala? • Vysvětlete, proč došlo v Čechách ke stavovskému povstání. Jak dopadlo?

More Related